0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt ewidencjonowany - co powinieneś wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt ewidencjonowany jest formą opodatkowania działalności gospodarczej, polegającą na opodatkowaniu przychodów odpowiednią stawką, której wysokość zależy od rodzaju wykonywanej działalności. Przeczytaj artykuł i sprawdź, z czym się wiąże opodatkowanie w formie ryczałtu!

Ryczałt ewidencjonowany - co to takiego?

Ryczałt ewidencjonowany stanowi uproszczoną formę opodatkowania uzyskiwanych w ramach działalności przychodów w oparciu o obowiązującą stawkę. Zgodnie z art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wysokość stawki zryczałtowanego podatku dochodowego może wynosić: 20%, 17%, 12,5%, 10%, 8,5%,  5,5%, 3%, 2%. Co istotne, ryczałt ewidencjonowany jest podatkiem od przychodu, a nie od dochodu. W praktyce oznacza to, że nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Przedsiębiorca korzystający z ryczałtu poza ewidencją przychodów powinien prowadzić wykaz środków trwałych i WNiP, sporządzać spis z natury oraz gromadzić i przechowywać dowody zakupu towarów.

Ryczałt ewidencjonowany - forma i termin zgłoszeń

By podatnik mógł rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego musi ten fakt zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego wysyłając oświadczenie o wyborze ryczałtu najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu. Ten sam termin obowiązuje przedsiębiorcę, który decyduje się zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany. Wybór tej formy opodatkowania można także zgłosić w formularzu rejestracyjnym CEIDG-1.

Co ważne, gdy działalność jest prowadzona w formie spółki zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania powinni złożyć wszyscy wspólnicy - każdy w swoim urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania.

Jeżeli przedsiębiorca osiąga przychody z prywatnego najmu, dzierżawy – to od stycznia 2019 r. nie musi składać oświadczenia o wyborze formy opodatkowania w formie ryczałtu. Podczas wpłaty pierwszej zryczałtowanej zaliczki, urząd skarbowy uzna, że będzie płacić podatek z tytułu najmu właśnie w tej formie.

Podatnicy stosujący ryczałt ewidencjonowany na koniec roku rozliczają się z uzyskanych dochodów w zeznaniu rocznym PIT-28. Termin składania deklaracji upływa 31. stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie.

Ryczałt ewidencjonowany - kto może korzystać?

Ryczałt ewidencjonowany mogą stosować osoby fizyczne prowadzące działalność samodzielnie, w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej. By przedsiębiorca mógł skorzystać z ryczałtu nie może przekroczyć limitu 250 000 euro (tj. 1 069 875,00 zł w 2019 roku) przychodu rocznego. Limit ten obowiązuje osoby prowadzące działalność samodzielnie jak również wspólników w spółce. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność lub jego przychody za poprzedni rok nie przekroczyły 25 000 euro (106.987,50 zł w 2019 roku) może rozliczać się kwartalnie.

Ryczałt ewidencjonowany a ograniczenia

Zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tej formy opodatkowania nie mogą skorzystać przedsiębiorcy osiągający przychody z:

 • prowadzenia aptek,

 • prowadzenia lombardów,

 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (np. związanych z leśnictwem, reklamowych, ubezpieczeniowych, architektonicznych)

 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Poza wymienionymi, ryczałt ewidencjonowany nie może być stosowany także przez wytwarzających wyroby akcyzowe (nie dotyczy wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii).

Z ryczałtu nie może także skorzystać przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność samodzielnie lub w formie spółki i on lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w tym samym lub poprzednim roku podatkowym czynności na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, jakie obecnie wchodzą w zakres działalności firmy.

Ryczałt ewidencjonowany - jak obliczyć podatek?

Ryczałt ewidencjonowany jest wyliczany w oparciu o obowiązującą stawkę. Jeśli przedsiębiorca prowadzi kilka rodzajów działalności opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu, wyliczenia zobowiązania podatkowego, musi dokonać dla każdego rodzaju z osobna.

Przy ustalaniu wysokości podatku zryczałtowanego, przychód  można pomniejszyć o składki społeczne (jeśli działalność jest opodatkowana kilkoma stawkami ryczałtu, to w proporcji do danego przychodu) oraz od kwoty podatku odjąć składkę zdrowotną. Dodatkowo w składanym zeznaniu rocznym, przedsiębiorca może odliczyć:

 • ulgę internetową,

 • ulgę rehabilitacyjną,

 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym.

 • darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego (kwota nie może przekroczyć 6% podstawy opodatkowania),

Przykład 1.

Przedsiębiorca X jako formę opodatkowania działalności stosuje ryczałt ewidencjonowany. W 2018 roku otrzymał wartości:

 • przychód: 25 000 zł dla sprzedaży opodatkowanej stawką 10%,

 • przychód: 75 000 zł dla sprzedaży opodatkowanej stawką 3%,

 • opłacone składki społeczne (bez chorobowego) w ciągu roku: w 01.2018 = 749,94 02-04.2018 = 781,60 05-12.2018 = 778,14 (łącznie = 9319,86 zł),

 • opłacone składki zdrowotne podlegające odliczeniu (7,75% podstawy wymiaru): w 01.2018 = 255,99, 02-12.2018 = 275,51 (łącznie 3 286,6 zł),

 • zaliczki na PIT zapłacone w ciągu roku: 4 000 zł.

Jaki podatek zapłaci przedsiębiorca w zeznaniu rocznym?

 • obliczenie przychodu: 25 000 + 75 000 = 100 000 zł,

 • proporcja sprzedaży z daną stawką do całości przychodu: 25 000 / 100 000 = 25%
  75 000 / 100 000 = 75%,

 • podstawa opodatkowania po odliczeniu składek społecznych:
  25 000 - 9 319,86 * 25% = 22 670,04 zł
  75 000 - 9 319,86 * 75% = 68 010,11 zł,

 • podatek:
  22 670 * 10% = 2 267 zł
  68 010 * 3% = 2 040,3 zł
  2 267 + 2 040,3 = 4 307,3 zł,

 • odliczenie składki zdrowotnej: 4 307,3 zł - 3 286,6 zł =1020,70 zł.

 • kwota podatku z uwzględnieniem zapłaconych zaliczek: 1020,70 zł - 4 000 = -2979,30 zł  

Zgodnie z zeznaniem rocznym przedsiębiorca otrzyma nadpłatę 2979,30 zł tytułem zwrotu podatku dochodowego za 2018 r.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów