0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PDOF - formy opodatkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasady ogólne

Płacenie podatku wg skali podatkowej (18% i 32%) od dochodu. Ta forma opodatkowania obowiązuje wszystkich tych podatników, którzy nie mogli lub nie zdążyli wybrać innej formy opodatkowania.

Cześć dochodów osób fizycznych wyłączona jest spod opodatkowania na takich zasadach, w szczególności:

 1. spadki i darowizny,
 2. działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, 19% podatkiem liniowym,
 3. przychody ze sprzedaży nieruchomości,
 4. odsetki od prywatnie udzielanych pożyczek,
 5. dochody z odsetek na kontach osobistych.

Podatek liniowy

Podatek wg jednej 19% stawki od uzyskanego dochodu.

Do podatku liniowego mają prawo podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Nie mają jednak prawa do podatku liniowego podatnicy, którzy uzyskują przychody:

 1. z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
 2. z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej (np. spółki cywilnej czy jawnej),
 3. ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym.

W takich przypadkach przejście na podatek liniowy może nastąpić dopiero po pełnym roku kalendarzowym wykonywania działalności gospodarczej na innych zasadach (ogólnych), od początku następnego roku kalendarzowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatek ten płaci się nie od dochodu a od przychodu (nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów) wg stawek 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20% (stawka zależy od rodzaju wykonywanej działalności).

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych. Ryczałt opłacać mogą również podatnicy, którzy rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

W formie ryczałtu nie mogą być opodatkowane przychody osób:

 1. opłacających podatek w formie karty podatkowej,
 2. korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,
 3. osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenia lombardów), działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, prowadzenia działalności w zakresie wolnych zawodów innych niż: lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz oraz nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny itd.,
 4. wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 5. rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

By rozliczać się w formie ryczałtu ewidencjonowanego należy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie.

Karta podatkowa

Podatek płaci się w stałych miesięcznych kwotach (ustalonych w decyzji naczelnika urzędu skarbowego), których wysokość jest uzależniona przede wszystkim od rodzaju usług, ilości zatrudnionych osób i liczby ludności miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

O możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania mogą się ubiegać osoby prowadzące m.in. działalność:

 1. usługową lub usługową-wytwórczą,
 2. gastronomiczną,
 3. usługi przewozowa (taksówki, riksze, dorożki),
 4. usługi rozrywkowe,
 5. sprzedaż posiłków domowych,
 6. udzielanie korepetycji przez nauczycieli,
 7. usługi zdrowotne,
 8. usługi weterynarzy,
 9. detaliczny handel spożywczy oraz rolno-ogrodniczy,
 10. a także handel detaliczny artykułami przemysłowymi.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów