0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ryczałt a faktury kosztowe - czy należy je przechowywać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, przedsiębiorca, który jako metodę rozliczania wybrał ryczałtewidencjonowany ma obowiązek przechowywania dokumentów zakupu towaru.

Art. 4 ust. 1 pkt 6 wspomnianej wyżej ustawy wskazuje, że dowodem zakupu są rachunki, paragony, faktury, opis otrzymanego towaru, a także dowody wewnętrzne. Dokumenty te należy przechowywać w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w miejscu wskazanym przez podatników (w przypadku spółki) lub w biurze rachunkowym (w przypadku, gdy zlecono mu prowadzenie ewidencji).

Art. 15 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym

Podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją" (...).

Ryczałt ewidencjonowany a spis z natury

Zgodnie z art. 20 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym przedsiębiorca powinien trzymać wszelkiego rodzaju dokumenty dotyczące zakupu towaru ze względu na konieczność sporządzenia spisu z natury. Spis z natury obejmuje następujące elementy:

  • materiały/surowce podstawowe i pomocnicze,

  • półwyroby,

  • braki i odpadki,

  • towary handlowe,

  • wyroby gotowe,

  • produkcję w toku

- na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury trzeba przygotować również w przypadku zmiany umowy spółki, zmiany wspólnika oraz w dzień likwidacji prowadzonej działalności.

Ryczałt ewidencjonowany - kryteria wyceny towarów i usług

Wycenę towarów i innych składników majątku objętych remanentem przeprowadza przedsiębiorca według cen zakupu lub według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu w przypadku, gdy są one niższe od cen zakupu oraz gdy nie ma możliwości ustalenia ceny zakupu. Wycenę można dokonać najpóźniej do 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

Ważne!

Jeśli jednostka jest podatnikiem VAT, to ma obowiązek przechowywania faktur zakupu, na podstawie którego obniżono podatek należny o podatek naliczony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów