Poradnik Przedsiębiorcy

Inwentaryzacja, czyli spis z natury na koniec grudnia!

Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są sporządzić na koniec grudnia 2017 roku spis z natury, który w praktyce nazywany jest także jako inwentaryzacja lub remanentem. Zasady oraz sposób jej przeprowadzania zostały określone w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia PKPiR.

Inwentaryzacja, czyli spis z natury

Jak wynika bezpośrednio z par. 27 ust. 1 ww. rozporządzenia podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi na koniec każdego roku podatkowego spisu z natury:

 • towarów handlowych,
 • materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,
 • półwyrobów,
 • produkcji w toku,
 • wyrobów gotowych,
 • braków i odpadów.

Materiały i towary handlowe objęte spisem muszą zostać wycenione najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia. Wycenę należy przeprowadzić według cen zakupu lub nabycia bądź cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu (jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia).

Remanent powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem, a także towary obce będące w jego posiadaniu. Te ostatnie nie podlegają wycenie, wystarczy jedynie ich ilościowe ujęcie w spisie ze wskazaniem czyją stanowią własność.

Uwaga!

Obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Elementy spisu z natury

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. W par. 28 ust. 2 zostały szczegółowo określone dane, jakie powinien zawierać remanent, wśród których znajdują się:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • data sporządzenia spisu,
 • numery kolejnych pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenia towaru i innych składników wymienionych w par. 27,
 • jednostki miary,
 • ilości stwierdzone w czasie spisu,
 • ceny w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartości wynikające z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury.

Na końcu sporządzonego remanentu należy zamieścić klauzulę "Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu lub wspólników.