0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasady sporządzania spisu z natury - warto wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z zakończeniem roku podatkowego, przedsiębiorcy zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury. Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak poprawnie przeprowadzić remanent. Dlatego też warto znać zasady sporządzania spisu z natury.

Remanent powinien zawierać

Zgodnie z przepisami, podatnicy zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Odpowiednio sporządzony spis będzie obejmował:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowych,
 • braki i odpady.

Remanent powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

Dane, jakie powinien zawierać spis określa par. 25 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Są to:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwa firmy),
 • data sporządzenia spisu,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w par. 24,
 • jednostka miary,
 • ilość stwierdzona w czasie spisu,
 • cena w złotych i groszach za jednostkę miary,
 • wartość wynikająca z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączna wartość spisu z natury,
 • klauzula "Spis zakończono na pozycji...",
 • podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:

- księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;

- działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;

- działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Przedsiębiorcy nie mają obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury.

Zasady sporządzania spisu z natury - wycena

Przedmiot wyceny

Sposób wyceny

materiały i towary handlowe

wg cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia

półwyroby (półfabrykaty), wyroby gotowe i braki własnej produkcji

wg kosztów wytworzenia

odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową

wg wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania

niesprzedane wartości dewizowe

wg cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy

wartość rzeczy zastawionych

wg wartości rynkowej

produkcja niezakończona (przy działalności usługowej i budowlanej)

wg kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej

produkcja zwierzęca

wg cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt

W przypadku wyceny bardzo istotny jest fakt, że podatnik jest zobowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia spisu z natury.

Pobierz darmowy wzór spisu z natury w formacie pdf i docx! 

Do pobrania:

Wzór spisu z natury.pdf
Wzór spisu z natury.docx

Jak wpływa wysokość remanentu na wyliczenia podatkowe

U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących KPiR dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodu:

 • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub
 • pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Spis z natury powinien zostać wpisany do księgi według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne, szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie przechowuje się łącznie z księgą.

Podatnicy rozliczający się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, od 1 stycznia 2019 roku, zostali zwolnieni z obowiązku sporządzania spisu z natury.

Spis z natury w systemie wFirma.pl

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w oparciu o Księgę Przychodów i Rozchodów zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury na koniec roku podatkowego czyli na dzień 31.12.2021 rok. Aby wprowadzić w systemie wFirma.pl sporządzony spis z natury, należy przejść do zakładki EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT » w wyświetlonym oknie w polu RODZAJ należy wybrać REMANENT KOŃCOWY. Po wpisaniu wartości i zapisaniu, remanent końcowy zostanie ujęty w KPiR w kolumnie 15, a system automatycznie wygeneruje remanent początkowy na dzień 1 stycznia 2022 roku, na taką samą wartość jak remanent końcowy.

zasady sporządzania spisu z natury

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów