0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek dla bezrobotnych w 2021 roku

Wielkość tekstu:

Podstawa prawna przyznania zasiłku dla bezrobotnych

Szczegóły związane z przyznaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych danej osobie zostały ujęte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 71. Natomiast zwaloryzowana wysokość kwot przynależnych w ramach omawianego świadczenia zostaje co rok ogłaszana przez ministra właściwego do spraw pracy w drodze obwieszczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych - obowiązujące stawki

Świadczenie w postaci zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która zarejestrowała się w powiatowym urzędzie pracy oraz dodatkowo spełnia m.in. następujące warunki:

  1. Urząd nie zagwarantował jej propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego,
  2. W okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej roku bezrobotny zarejestrowany m.in.:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy lub
  • świadczył pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, gdzie podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca lub
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub współpracy przy takiej działalności, jeżeli podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota równa co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Kwota przyznanego zasiłku dla bezrobotnych uzależniona jest od dwóch czynników: okresu za który jest pobierane świadczenie oraz stażu pracy osoby posiadającej prawo do pobierania tego świadczenia. W związku z powyższym nie każda osoba bezrobotna otrzyma świadczenia w tej samej wysokości.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest co rok 1 czerwca, to oznacza że jest ona uzależniona od wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych przedstawia poniższa tabela (podane kwoty są kwotami brutto):

 

Zasiłek dla bezrobotnych 2021 rok

od  1.01.2021 do 31.05.2021

1.06.2021 do 31.12.2021

80%

100%

120% 

80%

100%

120% 

Przez pierwsze 90 dni

960,00 zł

1 200,00 zł 

1 440,00 zł

992,64 zł

1240,80 zł

1488,96 zł

W następnych okresach

753,90 zł

942,30 zł

1 130,80 zł

779,52

974,40 zł

1169,28 zł

Kto wypłaca zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez Państwowy Urząd Pracy a termin jego wypłaty uzależniony jest od harmonogramu danego urzędu. Natomiast zgodnie z obowiązującym prawem maksymalny termin oczekiwania na świadczenie to do 14 dnia następnego miesiąca.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów