0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż przez Internet a podatek dochodowy i VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż przez Internet (czyli sprzedaż wysyłkowa) to w Polsce najszybciej rosnący kanał dystrybucji. Warto wiedzieć, że pod względem podatkowym różni się nieco od sprzedaży w tradycyjnej formie. Poznaj zasady dokonywania sprzedaży przez Internet!

Sprzedaż przez Internet a podatek dochodowy

Zgodnie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 14 ust. 1c) za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi w całości lub w części, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Przychodu natomiast nie stanowią otrzymane zaliczki na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach rozliczeniowych (art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku sprzedaży wysyłkowej powyższa ogólna zasada jest jak najbardziej obowiązująca.

Wystawiona faktura sprzedaży, z formą płatności przelewem czy za pobraniem (Poczta Polska/kurier), skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Nie ma znaczenia fakt, kiedy otrzymamy faktyczną zapłatę. Przychodem są bowiem kwoty należne, nawet jeśli nie zostały faktycznie otrzymane.

Natomiast przy sprzedaży przez Internet należy zwrócić uwagę na zapłaty wpływające przed wystawieniem faktury i ich charakter. Zaliczka na poczet zamówienia, które będzie realizowane w następnych okresach, nie będzie podstawą do opodatkowania. Natomiast zapłata "z góry", która ma charakter ostateczny i definitywny, podlega opodatkowaniu - jest bowiem warunkiem realizacji zamówienia. W takich przypadkach wpłata nie jest traktowana jako zaliczka czy przedpłata i należy ją wykazać jako przychód w podatku dochodowym (zapis w KPiR lub ewidencji przychodów u ryczałtowców).

Takie stanowisko potwierdza interpretacja indywidualna z dnia 19 lipca 2010 r., nr IBPBI/1/415-439/10/ZK, wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

"(...) otrzymanie z góry zapłaty za zakupiony towar generuje powstanie u sprzedającego przychodu z prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej już w momencie jej otrzymania (...) uregulowania należności za zakupiony towar przed jego otrzymaniem nie można utożsamiać z zaliczką bądź przedpłatą (...)".

Sprzedaż przez Internet a podatek VAT

Obowiązek podatkowy z tytułu podatku VAT powstaje zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy o VAT. Jednak jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część należności - w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części (art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Zapłata otrzymana przed wysyłką towaru a moment powstania obowiązku podatkowego VAT

W przypadku wysyłkowej sprzedaży przez Internet otrzymanie zapłaty (całościowej lub częściowej) przed wysyłką towaru powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Przy podatku VAT istotna jest data wpływu pieniędzy na konto bankowe lub inne dedykowane mu konto, jeżeli korzysta się z elektronicznych płatności. Bez względu na charakter otrzymanej zapłaty - czy jest to zaliczka, przedpłata, czy też należność za zakup - obowiązek z tytułu VAT powstanie w momencie otrzymania zapłaty. Natomiast jej charakter będzie miał znaczenie jedynie dla celów prawidłowego udokumentowania, jak już zostało wspomniane, dla celów określenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym. W praktyce przy wysyłkowej sprzedaży przez Internet najczęściej mamy do czynienia z otrzymaniem należności jako sprzedaży, a nie zaliczki.

Data sprzedaży przy sprzedaży wysyłkowej za pobraniem

Data sprzedaży, w rozumieniu daty dostawy towaru, dużego znaczenia nabiera w przypadku sprzedaży towaru za pobraniem. Przy sprzedaży przez Internet, przy której płatność otrzymywana jest dopiero po wysyłce, istotne znaczenie ma data dostawy towaru. Dzieje się tak dlatego, że obowiązek podatkowy przy sprzedaży za pobraniem powstaje w momencie dostawy towaru lub w momencie otrzymania płatności - w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpiło jako pierwsze.

W praktyce zwykle pierwszym zdarzeniem jest dostawa towaru, która wyznacza moment powstania obowiązku podatkowego dla celów VAT. Podczas wystawiania faktury przy sprzedaży wysyłkowej za pobraniem sprzedawca nie określa daty sprzedaży/dokonania dostawy towaru, ponieważ zazwyczaj nie jest ona znana w momencie wystawienia faktury.

Stanowisko na ten przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej wydanej 13 kwietnia 2015 r. (nr sygn. IPTPP4/443-918/14-6/OS):

"W przypadku, gdy zapłata za wydany towar kurierowi następuje za pobraniem po dostarczeniu towaru klientom, będącymi zarówno osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, jak i rolnikami ryczałtowymi oraz nabywcami będącymi podatnikami, nabywcami niebędącymi podatnikami, to Wnioskodawca jest zobowiązany jako datę sprzedaży na fakturze przyjąć datę wydania towaru kurierowi. Jednocześnie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje w dniu wydania towaru kurierowi na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy(...)"

"(...) Natomiast w zakresie obowiązku rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej stwierdzić należy, iż w przypadku klientów wobec których istnieje obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie fiskalnej, Wnioskodawca winien zaewidencjonować sprzedaż w momencie powstania obowiązku podatkowego, tj. w przypadku zapłaty za pobraniem – w momencie wydania towaru kurierowi, natomiast w przypadku gdy zapłata następuje za pomocą systemu PayU, PayPal przed wydaniem przesyłki kurierowi – w momencie otrzymania kwoty zaliczki."

Sprzedaż przez Internet - kiedy następuje dostawa towarów w systemie wysyłkowym?

Podatnicy prowadzący sprzedaż przez Internet często mają problem z określeniem daty dokonania dostawy towarów. Czy będzie nią data wysłania towaru? Czy może data odebrania towaru przez klienta?

Przy określeniu daty dostawy towaru znaczenie ma jej charakter. Jeżeli za cały proces dostawy odpowiada przedsiębiorca, momentem dokonania dostawy towaru będzie odbiór towaru przez nabywcę, czyli data, w której towar do niego dotarł. Jeżeli natomiast za towar od momentu wysłania odpowiada klient, momentem dostawy towaru dla sprzedawcy będzie chwila, z którą towar wysłał.

Sprzedaż przez Internet a kasa fiskalna

Przedsiębiorcy prowadzący wysyłkową sprzedaż przez Internet (pocztą lub przesyłkami kurierskimi) mają przywilej zwolnienia z prowadzenia kasy rejestrującej bez względu na limit obrotów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Warunkami zwolnienia wskazanymi w rozporządzeniu jest:

  • otrzymywanie w całości zapłat od kontrahentów wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, której jest członkiem) oraz
  • fakt, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej nie dotyczy sprzedaży określonej w § 4 pkt 1. rozporządzenia, która obejmuje m.in. dostawę:

  • paliw płynnych, gazowych,
  • przyczep i naczep,
  • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego,
  • sprzętu fotograficznego,
  • perfum i wód toaletowych,
  • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,

przy których już pierwsza transakcja związana z ich sprzedażą powinna być zarejestrowana na kasie fiskalnej, bez względu na to, czy dotyczy wysyłkowej sprzedaży przez Internet, czy stacjonarnej.

Ponadto w zakresie wysyłkowej sprzedaży przez Internet korzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania możliwe jest tylko w przypadku podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów