0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż przez internet a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozwój technologii przeznaczonych dla biznesu inicjuje coraz intensywniejszą ekspansję firm sprzedających swoje produkty do tej pory za pomocą sklepów stacjonarnych. Wiele z tych firm wybrało jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany. Przedsiębiorcy z czasem rozszerzają swoje działalności i zaczynają prowadzić sprzedaż przez internet. Czy handel w tej postaci jest do pogodzenia z wybraną formą opodatkowania jaką jest ryczałt?

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

 1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 2. karty podatkowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PDOF opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają:

 1. przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,

 1. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

 1. przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

 1. różnice kursowe dodatnie,

 1. przychody z innych źródeł poprzez które określa się m.in. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Rodzaj prowadzonej działalności a ryczałt

Prawodawca w ustawie o zryczałtowanym PDOF podzielił poszczególne rodzaje działalności na m.in.:

 1. działalność handlowa - działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

 1. działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

 1. działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę oraz jej przedmiot determinują określenie właściwej stawki oraz możliwości w ogóle zastosowania ryczałtu jako formy opodatkowania dla danej działalności.

Ograniczenia w zastosowaniu ryczałtu ewidencjonowanego

Zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym PDOF z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego, nie mogą skorzystać:

1) opłacający podatek w formie karty podatkowej,

2) korzystających z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów,
 • świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

 • samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli przedsiębiorca lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał na podstawie umowy o pracę czynności wchodzące w zakres działalności przedsiębiorcy lub spółki.

Sprzedaż przez internet a ryczałt

Z powyższej analizy ustawodawstwa o zryczałtowanym PDOF wynika, iż jeżeli u przedsiębiorcy nie występują powyższe ograniczenia oraz rodzaj działalności, którą zamierza prowadzić nie zawiera się w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym PDOF wówczas nie ma przeszkód aby sprzedaż przez internet towarów handlowych, wyrobów, produktów w stanie nieprzetworzonym była opodatkowana ryczałtem ewidencjonowanym. W myśl art. 12 ust.1 pkt 5b ustawy o zryczałtowanym PDOF stawka ryczałtu jaką należy opodatkować daną sprzedaż internetową towarów handlowych wynosi 3%.

Sprzedaż internetowa wyrobów dziecięcych

„(…)Reasumując, biorąc pod uwagę zawarte we wniosku informacje oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży odzieży dziecięcej powiększony o koszty wysyłki towaru (które są częścią składową kwoty należnej z tytułu sprzedanego towaru) należy opodatkować stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 3%.”

Stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z 07.05.2012r. o sygn. ILPB1-415-146-12-4-IM Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

Sprzedaż przez internet artykułów elektrycznych

„(…)Z przestawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika m.in., iż Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym - sprzedaż detaliczną na straganach i targowiskach, a także pozostałą sprzedaż detaliczną. Wnioskodawca sprzedaje energooszczędne źródła światła i oświetlenie oraz zamierza uruchomić sklep internetowy, także sprzedaż poprzez serwisy aukcyjne. Docelowo sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej i internet ma być przeważającym rodzajem działalności (PKD 47.91).

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli w wyniku czynności podjętych przez Wnioskodawcę nie dojdzie do przetworzenia nabytych przez niego rzeczy (towarów) w ww. rozumieniu, to rzeczy te (towary) przeznaczone do dalszej odsprzedaży nadal traktowane będą jako towary - odpowiadające definicji zawartej w art. 4 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Z powyższym zastrzeżeniem, przychody uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej i Internet, stanowić będą przychody z działalności usługowej w zakresie handlu i podlegać będą opodatkowaniu 3% stawką określoną w art. 12 ust.1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.”

Stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z 03.06.2011r. o sygn. IPPB1/415-197/11-4/IF Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Sprzedaż internetowa obuwia, odzieży, artykułów używanych

„(…)Z przestawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika m.in., iż Wnioskodawca prowadzi obecnie działalność usługową w zakresie handlu jedynie w sklepie stacjonarnym, jednak chciałby prowadzić sprzedaż internetową, która byłaby docelowo przeważającym rodzajem działalności. Przychody z prowadzonej obecnie działalności gospodarczej Wnioskodawca opodatkowuje wg 3,0% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit.b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli przedmiotem planowanej przez Wnioskodawcę sprzedaży wysyłkowej (internetowej) będzie sprzedaż w stanie nieprzetworzonym (w ww. rozumieniu) nabytych uprzednio przez Niego towarów, to sprzedaż ta będzie stanowić działalność usługową w zakresie handlu, z której przychody będą mogły być opodatkowane 3,0% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust.1 pkt 5 lit. b) ww. ustawy.”

Stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z 10.10.2011r. o sygn. IBPBI/1/415-840/11/WRz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.

Sprzedaż internetowa usług informatycznych

„(…)Zatem stwierdzić należy – iż co do zasady – przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę ze świadczenia wskazanych we wniosku usług (pozostałe usługi w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, gdzie indziej niesklasyfikowane – nr PKWiU 62.09.20.0) będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z tym stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że gdyby wykonywane usługi były usługami związanymi z instalowaniem oprogramowania – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Grupowanie PKWiU 62.09.20.0, o którym mowa jest w ww. przepisie, obejmuje również świadczone przez Wnioskodawcę usługi, sklasyfikowane pod symbolem 62.09.20.0, jednakże znajdujące się przy nim oznaczenie „ex” oznacza, że 17% stawkę ryczałtu należy stosować wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług związanych z instalowaniem oprogramowania. ”.

Stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z 22.06.2016r. o sygn. ILPB1/4511-1-601/16-2/AA Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

„(…)Natomiast wykonywane przez Wnioskodawcę usługi modyfikacji oraz usprawniania strony internetowej usługobiorcy (PKWiU 62.01.11.0) są usługami związanymi z oprogramowaniem i w związku z tym podlegają opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. g) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W związku z tym stanowisko przedstawione we wniosku należało uznać za prawidłowe.

Zastrzec jednak należy, że gdyby wykonywane przez Wnioskodawcę usługi z zakresu grupowania PKWiU 63.11.1. były usługami związanymi z przetwarzaniem danych, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.” Stanowisko zawarte w interpretacji indywidualnej z 18.01.2016r. o sygn. ITPB1/4511-1074/15/MPŁ Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Reasumując, sprzedaż przez internet z zastosowaniem opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego jest możliwa pod warunkiem nie wystąpienia wyżej przytoczonych ograniczeń jak również nie znajdowania się rodzaju działalności, którą chce podjąć przedsiębiorca w załączniku nr 2 przedstawiającym rodzaje usług wyłączonych z opodatkowania zryczałtowanym PDOF.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów