Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż przez internet a opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Rozwój technologii przeznaczonych dla biznesu inicjuje coraz intensywniejszą ekspansję firm sprzedających swoje produkty do tej pory za pomocą sklepów stacjonarnych. Wiele z tych firm wybrało jako formę opodatkowania ryczałt ewidencjonowany. Przedsiębiorcy z czasem rozszerzają swoje działalności i zaczynają prowadzić sprzedaż przez internet. Czy handel w tej postaci jest do pogodzenia z wybraną formą opodatkowania jaką jest ryczałt?

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym

Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

  1. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  2. karty podatkowej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym PDOF opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają:

  1. przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,

  1. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze,

  1. przychody uzyskane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

  1. różnice kursowe dodatnie,

  1. przychody z innych źródeł poprzez które określa się m.in. przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów.

Rodzaj prowadzonej działalności a ryczałt

Prawodawca w ustawie o zryczałtowanym PDOF podzielił poszczególne rodzaje działalności na m.in.:

  1. działalność handlowa - działalność usługowa w zakresie handlu - sprzedaż, w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym również takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników.

  1. działalność usługowa - pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU),

  1. działalność wytwórcza - działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, w tym również sprzedaż wyrobów własnej produkcji, prowadzoną przez podatnika.

Rodzaj działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę oraz jej przedmiot determinują określenie właściwej stawki oraz możliwości w ogóle zastosowania ryczałtu jako formy opodatkowania dla danej działalności.