0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie transakcji odwrotnego obciążenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Moje przedsiębiorstwo nabyło stal od krajowego czynnego podatnika VAT. W związku z tym otrzymałem fakturę bez VAT z informacją “odwrotne obciążenie”. Czy rozliczenie transakcji odwrotnego obciążenia spoczywa na mnie jako nabywcy? Zakupiona stal będzie naszym materiałem produkcyjnym.

Paweł, Wrocław

 

Nabywając stal od krajowego dostawcy, gdzie na fakturze znajduje się adnotacja “odwrotne obciążenie”, to Pan jako nabywca jest zobowiązany do opodatkowania transakcji odpowiednią stawką podatku VAT we właściwym terminie.

Podatek VAT przy odwrotnym obciążeniu należy naliczyć w dacie powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy (jeżeli wcześniej nie dokonano zapłaty) w tej sytuacji powstaje na zasadach ogólnych, a więc w chwili dokonania dostawy towaru. Podatnik, w tej sytuacji zobowiązany jest do wpisania transakcji do rejestru VAT sprzedaży, pod datą powstania obowiązku podatkowego oraz naliczenia od niej podatku VAT. W przypadku zakupu stali transakcję należy opodatkować stawką 23%.

Dodatkowo, jeżeli zakup dotyczy działalności opodatkowanej VAT, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia, wcześniej naliczonego podatku VAT. W związku z czym, fakturę na zakup stali opodatkowaną odwrotnym obciążeniem należy również wpisać do rejestru VAT zakupów. W rejestrze VAT zakupów, należy ująć kwotę netto z faktury oraz wartość podatku VAT, która została wcześniej naliczona. Transakcja w tym przypadku pozostaje neutralna na gruncie podatku VAT.

Kwotę netto z faktury, należy również wprowadzić do KPiR w kolumnę “Zakup towarów i materiałów podstawowych”.

Podatek VAT od zakupu z odwrotnym obciążeniem, w deklaracji VAT-7/7K, wykazuje się w dwóch pozycjach:

  • kwotę netto i podatek VAT należny, w części C deklaracji “Dostawa towarów i świadczenie usług dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8 ustawy (wypełnia nabywca)”,
  • kwotę netto i podatek VAT naliczony, w części D.2 deklaracji “Nabycie towarów i pozostałych usług”.

Rozliczenie transakcji odwrotnego obciążenia odbywa się w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, zgodnie z którego treścią: Podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne

7) nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy, z zastrzeżeniem ust. 1c, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,
  2. nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  3. dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122;

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów