Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Zmiany przepisów regulujących odwrotne obciążenie w VAT

Szykują się kolejne zmiany w zakresie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wskazanych w załączniku nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług. Jakie modyfikacje przepisów w tym zakresie zamierza wprowadzić ustawodawca? Dowiesz się, czytając nasz artykuł.

3 zmiany w odwrotnym obciążeniu VAT

Omawiana nowelizacja ma objąć trzy podstawowe zmiany w zakresie mechanizmu odwrotnego obciążenia:

 1. ograniczenie stosowania odwrotnego obciążenie dla towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy, sprzedawanych na rzecz czynnych podatników VAT, gdy wartość transakcji na rzecz danego nabywcy w danym dniu przekracza kwotę 20 tys. zł bez podatku od towarów i usług;

 2. wprowadzenie obowiązku składnia dodatkowych krajowych informacji podsumowujących dla transakcji objętych odwrotnym obciążeniem;

 3. rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (załącznik nr 11).

Odwrotne obciążenie w VAT - limit dzienny sprzedaży

Dużą zmianą w odwrotnym obciążeniu ma być wprowadzenie dziennego limitu sprzedaży dla transakcji objętych tych mechanizmem. Jak wskazuje nowa treść art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, odwrotne obciążenie ma mieć zastosowanie w stosunku do dostaw:

 • realizowanych na rzecz podatników o których mowa w art. 15, zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, z wyłączeniem podatników zwolnionych na podstawie art. 113 ust. 1 oraz ust. 9 oraz wykonujących czynności podlegając zwolnieniu z VAT w art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy,

 • dla których wartość dokonanych na rzecz jednego nabywcy w danym dniu bez kwoty podatku przekracza kwotę 20.000 zł; co ważne obniżenie zapłaty po dniu dokonania dostawy nie miałoby wpływu na określenie podatnika obowiązanego do rozliczenia podatku od tych dostaw.

Zastosowanie wskazanych ograniczeń motywuje się licznymi wyłudzeniami zwrotu VAT przez przerzucanie obowiązku rozliczenia podatku przez nabywcę.

Krajowa informacja podsumowująca transakcje z odwrotnym obciążeniem

W ustawie o VAT pojawić ma się art. 100a, który nałoży na przedsiębiorców obowiązek składania krajowych informacji podsumowujących, które będą dotyczyć sprzedaży towarów i usług, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT.

Sprzedawca będzie zobowiązany złożyć wspomnianą informację za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, w terminie przewidzianym przy tradycyjnych deklaracjach VAT (określonych w art. 99 ust. 1-3 ustawy). Oznacza to, że przedsiębiorca będzie składał deklarację wraz z informacją podsumowującą do 25. dnia miesiąca za miesiąc (lub kwartał) następujący po danym okresie rozliczeniowym.

Co ważne, przepisy przewidują możliwość złożenia korekty informacji podsumowującej w przypadku zaistnienia błędu (podobnie, jak jest przy deklaracjach VAT-7, VAT-7K oraz VAT UE).

Omawiany projekt zmian ustawy o VAT zawiera również dodanie art. 102 ust. 3, który stanowi o określeniu przez MF wzoru krajowej informacji podsumowującej wraz z objaśnieniami i zasadami jej wypełnienia.

Uwaga!

W krajowej informacji podsumowującej znajdą się następujące dane:

 • nazwa lub imię i nazwisko podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym oraz jego numer identyfikacji podatkowej;

 • nazwa lub imię i nazwisko oraz numer identyfikacji podatkowej podatnika nabywającego towary lub usługi;

 • łączna wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 7 i 8 - w odniesieniu do poszczególnych kontrahentów.

Głównym celem wprowadzenia krajowej informacji podsumowującej jest zwiększenie kontroli nad transakcjami objętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia, co w konsekwencji przyczynić się ma do ograniczenia nadużyć.

Odwrotne obciążenie w VAT a zmiany w załączniku nr 11 do ustawy o VAT

Nowe przepisy wskazują, że mechanizmem odwrotnego obciążenia w VAT zostaną objęte:

 • złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostawy złota inwestycyjnego w sytuacji, gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,

 • blachy zaklasyfikowane do PKWiU 24.33.20.0 „Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej”,

 • telefony komórkowe, w tym smartfony.

Wydłużenie listy towarów wymienionych w załączniku nr 11 argumentuje się licznymi nadużyciami i oszustwami w branży elektronicznej.

W tym miejscu należy podkreślić, że również do tych towarów będą miały zastosowanie nowe regulacje dotyczące dziennego limitu sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT w danym dniu bez VAT do kwoty 20.000 zł.

Omawiane zmiany miały wejść w życie 1 października 2014 r., jednak ze względu na przedłużający się proces legislacyjny, termin ten został znacznie wydłużony. Modyfikacje w tym zakresie najprawdopodobniej zaczną obowiązywać w 2015 r.