Poradnik Przedsiębiorcy

Odwrotne obciążenie - zmiany przepisów w podatku VAT

Od 1 stycznia 2017 roku zostały wprowadzone kolejne zmiany w kwestii rozliczania transakcji w ramach odwrotnego obciążenia. Jakie modyfikacje przepisów w tym zakresie wprowadził ustawodawca? Dowiedz się, czytając nasz artykuł, jak wygląda odwrotne obciążenie w VAT w 2017 roku.

Odwrotne obciążenie w VAT - podstawowe informacje

Odwrotne obciążenie w VAT polega na przerzuceniu obowiązku rozliczenia podatku na nabywcę. Tym samym sprzedawca wystawia fakturę bez naliczonej stawki VAT. Lista towarów objętych tą procedurą została umieszczona w załączniku 11 ustawy. Wśród towarów można znaleźć m.in.:

- żelazostopy,

- arkusze żeberkowane ze stali niestopowej,

- drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej,

- ołów nieobrobiony plastycznie.

Dodatkowo należy wskazać, że kwestia odwrotnego obciążenia została uregulowana w art. 17 ust.1 pkt 7 ustawy o VAT, zgodnie z którym odwrotne obciążenie w VAT stosowane jest gdy:

  • dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku ze względu na limit obrotów,

  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 122.

Ważne!

Jak wynika z art. 17 ust. 1c  w przypadku dostaw towarów wymienionych w poz. 28-28c załącznika nr 11 do ustawy odwrotne obciążenie w VAT stosowane jest, jeżeli łączna wartość tych towarów w ramach jednolitej gospodarczo transakcji obejmującej te towary, bez kwoty podatku, przekracza kwotę 20 000 zł. Dotyczy to m.in. sprzedaży:

  • telefonów komórkowych,

  • konsol do gier wideo.

Za jednolitą transakcję gospodarczą uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy.

Zastosowanie wskazanych ograniczeń motywuje się licznymi wyłudzeniami zwrotu VAT przez przerzucanie obowiązku rozliczenia podatku przez nabywcę.

Odwrotne obciążenie w VAT - zmiany od 2017 roku

Fundamentalną zmianą, która została wprowadzona w 2017 roku na mocy nowelizacji przepisów ustawy o VAT, jest obowiązek zastosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w odniesieniu do usług budowlanych. Jednakże należy pamiętać, że muszą przy tym zostać spełnione łącznie następujące warunki (art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy o VAT):

  • usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (czyli do limitu 200 000 zł);

  • usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Co istotne, przepis o odwrotnym obciążeniu w przypadku usług budowlanych stosowany jest, jeżeli usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h ustawy o VAT).

Więcej w temacie rozliczania usług budowlanych w artykule: Odwrotne obciążenie - usługi budowlane.