0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż wysyłkowa w systemie VAT marży

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy zajmujący się sprzedażą towarów używanych rozliczają podatek na podstawie systemu VAT - marża. System ten funkcjonuje w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania towarów. Często spotykanym problemem w przypadku dostaw towarów używanych jet rozliczenie sprzedaży wysyłkowej. Jakie zasady obowiązują podczas dokonywania takich transakcji?

System VAT - marża

Zgodnie z art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku podatnika wykonującego czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celów prowadzonej działalności lub importowanych w celu odprzedaży, podstawą opodatkowania podatkiem jest marża. Marża stanowi różnicę między całkowitą kwotą, jaką ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia zapłaconą przez podatnika, pomniejszoną o kwotę podatku.

Taki system rozliczeń nazywany jest VAT - marża. System ten jest korzystniejszy dla podatników zajmujących się obrotem towarów używanych, gdyż pozwala na faktyczne opodatkowanie wartość dodanej przez podmiot, czyli nałożonej przez niego marży. Rozwiązanie to przeciwdziała podwójnemu opodatkowaniu dostawy towarów. Szczególnie chodzi tutaj o uniknięcie opodatkowania podatku wliczonego uprzednio w cenę nabywanych przez podatnika towarów, które służą do dalszej odsprzedaży.

Na podstawie art. 120 ust. 10 ustawy o VAT, zastosowanie systemu VAT-marży możliwe jest w przypadku, gdy podatnik nabył towary od:

 • osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,
 • podatników zwolnionych podmiotowo z VAT,
 • płatników VAT, o ile dostawa tych towarów była opodatkowana w trybie narzutu,
 • podatników VAT, w sytuacji, gdy towary podlegają zwolnieniu przedmiotowemu z VAT,
 • podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach, czyli od podatników również rozliczających się w systemie VAT- marży.

Powyższy zapis oznacza, iż możliwość zastosowania rozliczenia podatku w systemie VAT -marża mają jedynie podatnicy, którzy dokonali wcześniejszego zakupu towarów od osoby niepłacącej podatku, podatnika zwolnionego podmiotowo od podatku bądź od podatnika, który przy dystrybucji zastosował zwolnienie przedmiotowe lub procedurę nałożenia podatku narzutu. Oznacza to, iż podatnik dokonujący zakupu i późniejszej sprzedaży towaru, nie mógł na wcześniejszych etapach odliczyć podatku VAT.

Podatnicy uprawnieni do rozliczania w systemie VAT- marża nie mają obowiązku wyszczególniania na fakturze VAT nałożonej marży. W fakturze powinni wpisać jedynie łączny koszt należności.

Podatnik ma prawo wyboru co do sposobu opodatkowania. W każdej chwili ma on możliwość opodatkowania dostawy towarów na zasadach ogólnych. Zgodnie z art. 120 ust. 14 ustawy  podatnik może stosować ogólne zasady opodatkowania do dostaw towarów używanych. W przypadku zastosowania ogólnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarów używanych, w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy u tego podatnika z tytułu dostawy towarów.

W sytuacji, gdy podatnik, dokonując sprzedaży towarów używanych, stosuje różne zasady opodatkowania (VAT- marżę lub zasady ogólne), musi pamiętać, aby prowadzić szczególną ewidencję sprzedaży. Zgodnie z art. 120 ust. 15 ustawy o VAT, ewidencja ta powinna ta powinna uwzględniać podział dostaw w zależności od sposobu opodatkowania. Ewidencja musi zawierać także kwoty nabycia towarów niezbędne do określenia kwoty marży. Tylko w taki sposób można bowiem ustalić właściwą podstawę opodatkowania i naliczenia i odprowadzenia odpowiedniego podatku należnego.

Sprzedaż wysyłkowa

Sprzedaż wysyłkowa rządzi się innymi prawami niż zwykła sprzedaż np. w hurtowniach. Podczas tego rodzaju sprzedaży moment powstania obowiązku podatkowego powstaje wraz z otrzymaniem pieniędzy a nie tak, jak w sprzedaży normalnej, w dniu wystawienia faktury.

Przy sprzedaży wysyłkowej obowiązek podatkowy może powstać w dwóch różnych momentach:

1. W dniu otrzymania zapłaty, czyli w dniu wpływu pieniędzy do podatnika. Taka sytuacja ma miejsce gdy towar wysyłany jest za pobraniem kurierem bądź przez listonosza. Nabywca odbiera towar i jednocześnie dokonuje zapłaty, następnie pieniądze przekazywane są podatnikowi. W tej sytuacji, jeśli z towarem wystawiona i przekazania zostanie faktura sprzedaży, to nie rodzi ona obowiązku podatkowego. Jeśli sprzedaż nie dojdzie do skutku np. wskutek zwrotu towaru do nabywcy, wystawiona faktura powinna zostać anulowana. Obowiązek powstałby, jeśli przedsiębiorca otrzymałby rzeczywistą zapłatę.
2. W dniu pobrania zapłaty przed wydaniem towaru. Ma to miejsce w przypadku przedpłaty na konto podatnika. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy powstaje już wcześniej, wraz z wpływem pieniędzy do sprzedającego. Jeśli klient zmieni decyzję i będzie miał prawo do zwrotu towaru (przeważnie 14 dni), to zwrot będzie wymagał sporządzenia odpowiednich dokumentów korygujących.

Dokumentacja

Podatnicy dokonujący sprzedaży towarów na rzecz innych czynnych podatników, wystawiają odpowiednią fakturę VAT - MARŻA. Obowiązują tutaj takie same zasady, jak w przy pozostałych transakcjach sprzedaży (oprócz sposobu naliczania podatku). W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych zasady są nieco inne. Zwykłe transakcje sprzedaży dokonywane na rzecz powyższych podmiotów, powinny być zarejestrowane za pomocą kasy fiskalnej. Jednak w przypadku sprzedaży wysyłkowej obowiązek taki nie występuje.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, do dnia 31 grudnia 2014 r, wysyłkowa dostawa towarów została zwolniona z obowiązku rejestrowania za pomocą kasy fiskalnej. Warunkiem zwolnienia jest dokonanie zapłaty za wykonaną czynność w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo -kredytowej, której jest członkiem). Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę powinno również jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie czynności dostawa dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Tak więc w przypadku sprzedaży wysyłkowej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz także rolników ryczałtowych nie trzeba ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej. Należy pamiętać jednak o pewnych wyłączeniach. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej nie stosuje się w przypadku:

-dostaw towarów:

 • gazu płynnego,
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa wart. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

-świadczenia usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.

Podsumowując, sprzedaż wysyłkowa w systemie VAT - marży na rzecz czynnych podatników powinna udokumentowana być fakturą VAT- MARŻA. Powinność taka wynika przeważnie z inicjatywy odbiorcy, aby móc zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik w takim przypadku płaci podatek wyłącznie od wartości dodanej (marży) a jego wartości nie wykazuje na fakturze. W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz na rzecz rolników ryczałtowych, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej (oprócz niektórych wyjątków). Jeżeli jednak podatnik posiada kasę fiskalną to może wystawić paragon, który dla jego klienta będzie stanowił podstawę do ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów