0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Handel w Internecie – warunki prowadzenia i opodatkowania

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każdy podatnik prowadzący działalność gospodarczą, nawet tę przez Internet, jest zobowiązany do wyboru formy podatku dochodowego oraz sposobu prowadzenia księgowości. Przedsiębiorcy zaczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej muszą wybrać formę opodatkowania do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Rodzaje opodatkowania a sprzedaż internetowa

Podatek dochodowy wg zasad ogólnych – zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36. Obowiązują tu dwie stawki podatkowe: do 85 528 – 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr, ponad 85 528 – 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528.

Podatek liniowy – w tym przypadku należy do 20 stycznia roku podatkowego złożyć odpowiednie oświadczenie o wyborze takiego, a nie innego rodzaju opodatkowania. Zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36L. 19% podstawy obliczenia podatku. Nie obowiązuje tu stawka 32% w razie nagłego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa, ale także nie ma kwoty wolnej od podatku. Rezygnację z tej formy opodatkowania należy zgłosić na piśmie, również do do 20 stycznia. Osoba opodatkowana podatkiem liniowym nie może wspólnie rozliczyć się ze współmałżonkiem z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy on podatników prowadzących działalność gospodarczą samodzielnie i będących wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej. Jeśli podatnik z takiej działalności uzyskuje przychody ze świadczenia usług wykonywanych w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, traci on w tym roku prawo do opodatkowania podatkiem liniowym i musi wpłacić zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku oraz od odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (wybór wymaga odpowiedniego oświadczenia):

  • karta podatkowa – zwolnienie z prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, natomiast występuje zobowiązanie do wystawiania faktur lub rachunków oraz przechowywania w kolejności numerów ich kopii przez okres 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – płaci się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zwolnienie z podatku – podlegają mu podatnicy, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. W momencie przekroczenia tej kwoty zwolnienie przestaje obowiązywać i opodatkowaniu podlega nadwyżka (po upływie roku podatnik znów może starać się o zwolnienie). W razie rezygnacji ze zwolnienia należy przedłożyć odpowiednie pismo. W przypadku firm dopiero wchodzących na rynek takie zawiadomienie należy zgłosić przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej podatkowi VAT.

Zwolnienie nie dotyczy:

  • podatników świadczących usługi jubilerskie, prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa;
  • podatników dokonujących dostaw wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, terenów budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowę, nowych środków transportu oraz towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym z wyjątkiem energii elektrycznej i wyrobów tytoniowych;
  • podatników nie posiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terenie kraju;
  • importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca.

Opodatkowanie siedziby sklepu internetowego 

Firmy internetowe mogą prowadzić swoją działalność gospodarczą w prywatnych nieruchomościach. Jednak wcześniej powinni sprawdzić, czy nie spowoduje to zmian w sposobie jej użytkowania (w prawie budowlanym). Zmiany te obejmują np. przekształcenie części nieruchomości na magazyn.

Przed dokonaniem tych zmian należy zgłosić je właściwemu organowi. Do takiego zgłoszenia trzeba dołączyć szereg dokumentów. Rada gminy określa wysokość stawki podatku od nieruchomości, która nie może przekroczyć rocznie 0,67 zł od 1 m2 powierzchni i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej obowiązuje ona, gdy nie jest możliwe wydzielenie części mieszkalnej nieruchomości od części używanej do celów firmowych. Normalna stawka podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części przeznaczonych na prowadzenie firmy wynosi maksymalnie 21,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Kosztami uzyskania przychodu są m.in.: czynsz, opłaty za energię, gaz, ogrzewanie, wodę i Internet (umowa z dostawcą musi być podpisana z firmą podatnika) oraz odsetki od kredytu mieszkaniowego, a także niektóre sprzęty.

Polecamy

Sprzedaż wysyłkowa w systemie marży

Ewidencja księgowa przy handlu przez internet

Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych i podatkiem liniowym muszą prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kryterium wybory w tym przypadku stanowi przychód. Księgi rachunkowe – dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z zasad rachunkowości określonych ustawą można korzystać także od początku następnego roku obrotowego, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe od równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Jednak wcześniej należy powiadomić o tym urząd skarbowy.

Faktury i rachunki

Faktury

Ich wystawianie jest obowiązkowe. Podatnik, który nie spełni tego obowiązku, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych. Natomiast jeśli podatnik wystawi fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, grozi mu grzywna do 240 stawek dziennych. Z kolei kara grzywny za wykroczenie skarbowe grozi przedsiębiorcy, który nie przechowuje wystawionej lub otrzymanej faktury, rachunku abo dowodu zakupu towarów.

E-faktury – korzystna dla sprzedających i kupujących usługi oraz dobra niematerialne za pośrednictwem Internetu. Sposób i warunki przesyłania faktur elektronicznych oraz zasady ich przechowywania i niezwłocznego udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej określa Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 r. Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej tylko wtedy, gdy po pierwsze obie strony wyrażą na to zgodę oraz gdy faktury zachowają swoją autentyczność pochodzenia i integralność treści (również w sposobie przechowywania) i dzieje się tak zwłaszcza, kiedy zawierają bezpieczny podpis elektroniczny lub w przypadku wykorzystania elektronicznej wymiany danych (EDI). Ponadto jednym ze sposobów spełnienia tego warunku jest dokument potwierdzający, że adres e-mail, z którego wysłano fakturę, wynika z dowodów związanych z transakcją (np. podanie w umowie adresów e-mail wystawcy faktury i jej odbiorcy).

Rachunki

Wystawiają je podatnicy zwolnieni z obowiązku płacenia podatku VAT, a w związku z tym także z wystawiania faktur VAT i składania deklaracji VAT. Rachunek wystawia się nie później niż 7 dni od zgłoszenia takiego żądania – przed lub po wykonaniu usługi czy wydaniu towaru. Natomiast jeśli zgłoszenie żądania nastąpiło 3 miesiące po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru, to podatnik nie ma obowiązku go wystawiać.

E-rachunki – nie wymagają podpisu elektronicznego ani pieczęci wystawcy rachunku.

Podpis elektroniczny

Składa się z danych elektronicznych służących do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny. Przyporządkowany jest wyłącznie do konkretnej osoby.

Składany za pomocą bezpiecznych urządzeń, które podlegają wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny. Jest ściśle powiązany z danymi, do których został dołączony, dlatego każda zmiana tych danych staje się rozpoznawalna. Podpis elektroniczny jest weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i można go uzyskać w: Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. www.cencert.pl, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych – www.pwpw.pl, MobiCert Sp. z o. o. www.mobicert.pl, Krajowej Izbie Rozliczeniowej SA – www.kir.com.pl oraz CERTUM – Powszechnym Centrum Certyfikacji Unizeto Technologies SA www.unizeto.pl i www.certum.pl. Nabywa się go poprzez jednorazową opłatę. Po dwóch latach należy zapłacić za jego odnowienie. Korzystanie z czyjegoś podpisu elektronicznego grozi karą nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Kasy rejestrujące

Obowiązuje kara za nierejestrowanie obrotu za pomocą kasy fiskalnej – grzywna do 180 stawek dziennych. Dodatkowo naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala – za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących – zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W przypadku niezależnego od podatnika braku kasy rejestrującej, ten zobowiązany jest do posiadania rezerwowej kasy, a jeśli takiej nie posiada, nie może dokonywać sprzedaży. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu mają możliwość odliczenia od podatku kwotę każdego zakupu kas rejestrujących w wysoko!ci 90% jej ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów