0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Tytuł wykonawczy a egzekucyjny - jakie są różnice?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zarówno tytuł egzekucyjny jak i tytuł wykonawczy są niezbędnymi elementami przy dochodzeniu swoich należności na drodze egzekucyjnej. Przeczytaj, czym różni się tytuł wykonawczy od tytułu wykonawczego!

Czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?

Tytuł egzekucyjny jest to wydane przez sąd orzeczenie lub inny dokument, który stwierdza faktyczne istnienie oraz treść roszczenia po stronie wierzyciela (lub innych osób uprawnionych) dochodzącego spłaty swojej należności od dłużnika ( lub innej osoby zobowiązanej ). Kodeks postępowania cywilnego formułuje katalog tytułów egzekucyjnych, jest to enumeratywne wyliczenie czyli tzw. Katalog zamknięty, zgodnie z którym tytułami egzekucyjnymi są:

  1. orzeczenie sądu lub referendarza sądowego prawomocne lub posiadające rygor natychmiastowej wykonalności,  jak również ugoda zawarta przed sądem (także wyroki, w tym: zaoczne, nakazowe, a także nakazy zapłaty uzyskane w EPU);

  2. wyroki sądu polubownego lub ugody zawarte przed sądami arbitrażowymi/mediatorami;

  3. akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy;

  4. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany; 

  5. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;  

  6. akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

  7. akt notarialny, w którym niebędący dłużnikiem osobistym właściciel ruchomości lub prawa obciążonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje się egzekucji z obciążonych składników w celu zaspokojenia zastawnika.

Tytuł egzekucyjny

Ponadto, na gruncie przepisów, tytuł egzekucyjny stanowi:

  • w prawie bankowym - bankowy tytuł egzekucyjny;

  • w prawie upadłościowym i naprawczym - wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet.

Tytuł wykonawczy

Istota tytułu wykonawczego sformułowana została w art. 776 kodeksu postępowania cywilnego. Najprościej rzecz ujmując, tytuł wykonawczy jest to tytuł egzekucyjny który posiada klauzulę wykonalności. Klauzulę wykonalności nadaje sąd w formie pieczęci umieszczonej na tytule egzekucyjnym.

Należy pamiętać że konieczne jest złożenie wniosku celem otrzymania klauzuli wykonalności. W istocie tytuł egzekucyjny nie pozwala na wszczęcie egzekucji komorniczej bez posiadania klauzuli wykonalności tzn. dopiero po przekształceniu tytułu egzekucyjnego w tytuł wykonawczy, wierzyciel może rozpocząć dochodzenie swoich należności w drodze egzekucji. Takie rozwiązanie może wydawać się niepotrzebnym skomplikowaniem gdyż prościej by było dla wierzyciela, gdyby sąd wydając tytuł wykonawczy od razu nadawał mu klauzulę wykonalności. Jednakże poprzez „dwustopniowe“ dochodzenie prowadzące do uzyskania zwrotu należności można zauważyć pewną logikę. 

Różnice pomiędzy tytułem egzekucyjnym a  wykonawczym?

Przykładowo, po uzyskaniu nakazu zapłaty w EPU dłużnik ma czas, aby złożyć sprzeciw a co za tym idzie, w tym okresie prowadzenie egzekucji byłoby niezasadne. Właśnie stąd wynika sens konieczności wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, czyli stwierdzenie sądu, że może być podstawą egzekucji. Uzyskanie tytułu wykonawczego ( klauzuli na tytule egzekucyjnym) możliwe jest po upływie terminu na wniesienie środka odwoławczego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów