Poradnik Przedsiębiorcy

Co to jest tytuł egzekucyjny, a co tytuł wykonawczy?

W artykule poznasz zasadnicze różnice pomiędzy tytułami egzekucyjnym i wykonawczym. Dowiesz się co zawierać powinien tytuł wykonawczy i kiedy można go użyć.

Tytuł egzekucyjny to orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie roszczenia i treść roszczenia wierzyciela względem dłużnika, a także osoby zobowiązane i uprawnione, czyli osobę dłużnika i wierzyciela.

Tytuł egzekucyjny

Istnieje szeroki, zamknięty katalog rodzajów tytułów egzekucyjnych. Podstawowy wymieniony jest w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Tytułami egzekucyjnymi są m.in.

  1. orzeczenie sądu lub referendarza sądowego prawomocne, lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem (m.in. wyroki, w tym wyroki zaoczne; nakazowe, w tym nakazy zapłaty uzyskane w EPU);

  2. akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy,

  3. akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Ponadto inne ustawy regulują kolejne tytuły egzekucyjne. W Prawie bankowym uregulowany jest bankowy tytuł egzekucyjny. W Prawie upadłościowym i naprawczym wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu, po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Tytuł wykonawczy

Tytułem wykonawczym zgodnie z brzmieniem art. 776 kodeksu postępowania cywilnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Inaczej ujmując: tytuł egzekucyjny mimo swojej nazwy nie pozwala na zwrócenie się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – konieczne jest wnioskowanie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, aby niejako zamienić tytuł egzekucyjny na wykonawczy i móc rozpocząć egzekucje. Jest tak dlatego, że np. po uzyskaniu nakazu zapłaty w EPU dłużnik ma czas, aby złożyć sprzeciw, więc w tym okresie prowadzenie egzekucji byłoby niezasadne. Stąd konieczność wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, czyli stwierdzenie sądu, że może być podstawą egzekucji. Uzyskanie klauzuli możliwe jest po upływie terminu na wniesienie środka odwoławczego (m.in. sprzeciwu albo apelacji).