0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co to jest tytuł egzekucyjny, a co tytuł wykonawczy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W artykule poznasz zasadnicze różnice pomiędzy tytułami egzekucyjnym i wykonawczym. Dowiesz się co zawierać powinien tytuł wykonawczy i kiedy można go użyć.

Tytuł egzekucyjny to orzeczenie sądowe lub inny dokument urzędowy stwierdzający istnienie roszczenia i treść roszczenia wierzyciela względem dłużnika, a także osoby zobowiązane i uprawnione, czyli osobę dłużnika i wierzyciela.

Tytuł egzekucyjny

Istnieje szeroki, zamknięty katalog rodzajów tytułów egzekucyjnych. Podstawowy wymieniony jest w art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Tytułami egzekucyjnymi są m.in.

  1. orzeczenie sądu lub referendarza sądowego prawomocne, lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem (m.in. wyroki, w tym wyroki zaoczne; nakazowe, w tym nakazy zapłaty uzyskane w EPU);

  2. akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy,

  3. akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności.

Ponadto inne ustawy regulują kolejne tytuły egzekucyjne. W Prawie bankowym uregulowany jest bankowy tytuł egzekucyjny. W Prawie upadłościowym i naprawczym wyciąg z zatwierdzonej przez sędziego-komisarza listy wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzytelności oraz sumy otrzymanej na jej poczet przez wierzyciela jest tytułem egzekucyjnym przeciwko upadłemu, po zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego.

Tytuł wykonawczy

Tytułem wykonawczym zgodnie z brzmieniem art. 776 kodeksu postępowania cywilnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Inaczej ujmując: tytuł egzekucyjny mimo swojej nazwy nie pozwala na zwrócenie się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego – konieczne jest wnioskowanie do sądu o nadanie klauzuli wykonalności, aby niejako zamienić tytuł egzekucyjny na wykonawczy i móc rozpocząć egzekucje. Jest tak dlatego, że np. po uzyskaniu nakazu zapłaty w EPU dłużnik ma czas, aby złożyć sprzeciw, więc w tym okresie prowadzenie egzekucji byłoby niezasadne. Stąd konieczność wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, czyli stwierdzenie sądu, że może być podstawą egzekucji. Uzyskanie klauzuli możliwe jest po upływie terminu na wniesienie środka odwoławczego (m.in. sprzeciwu albo apelacji). 

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów