0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

IP BOX dla programisty – czy przysługuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jestem zatrudniony w firmie „A” na podstawie umowy B2B. Na co dzień zajmuję się świadczeniem usług programistycznych na rzecz firmy „A”. Nie przekazuję praw autorskich. Czy przysługuje mi możliwość skorzystania z ulgi IP BOX dla programisty?

Piotr, Warszawa

 

Ulga IP BOX skierowana jest do wszystkich podatników podatku od osób fizycznych (PIT) oraz osób prywatnych (CIT), którzy prowadzą działalność gospodarczą kwalifikowaną jako działalność badawczo-rozwojową. Kluczowym warunkiem skorzystania z ulgi zgodnie z art. 23e ustawy o PIT jest osiąganie dochodów z kwalifikowanych IP, tj. IP objętych patentem lub innym prawem ochronnym, w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, podlegających opodatkowaniu w Polsce.

Aby skorzystać z preferencji, podatnik może być współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiadającym prawa do korzystania z IP na podstawie umowy licencyjnej. Przy czym musi on przyczynić się twórczo do powstania kwalifikowanego IP, tj. poprzez wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP. Nie jest więc wymagane przez ustawodawcę, aby podmiot korzystający z preferencji był właścicielem tych praw.

Działalność badawczo-rozwojowa – działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny i ciągły w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania tych zasobów do tworzenia nowych zastosowań.

Kwalifikowane IP – co można do niego zaliczyć?

Kwalifikowane IP to prawo własności intelektualnej spełniające łącznie trzy warunki:

 1. zostało wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;
 2. należy do jednej z wymienionych kategorii, tj.:
 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w Ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

      3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Każda wymieniona kategoria została szczegółowo omówiona w Objaśnieniach podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX w podrozdziale „3.3 Katalog praw własności intelektualnej”.

Ewidencja przychodów i kosztów dotyczących kwalifikowanego IP

Aby móc skorzystać z ulgi IP BOX dla programisty, podatnik musi w określony ustawowo sposób prowadzić ewidencję na potrzeby kwalifikowanego IP. Jak wskazuje ustawa o PIT, ewidencja powinna być prowadzona tak, aby można było przyporządkować do każdej własności intelektualnej (odrębnie):

 • przychód,
 • koszty uzyskania przychodu,
 • uzyskany dochód bądź stratę.

W celu prowadzenia odrębnej ewidencji, o której mowa powyżej, można korzystać z arkuszy kalkulacyjnych lub programów przeznaczonych do rozliczenia ulgi IP BOX. Dzięki prowadzonej ewidencji będzie możliwe ustalenie dochodu przypadającego na kwalifikowane IP i wyliczenie dla niego podatku w wysokości 5%.

Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą pełnych ksiąg, zobowiązani są dokonać wyodrębnienia w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących każdego kwalifikowanego IP (np. za pomocą kont pomocniczych), aby skorzystać z ulgi IP BOX.

Obliczenie dochodu do preferencyjnego opodatkowania

Aby możliwe było skorzystanie z ulgi IP BOX dla programisty, niezbędne jest poniesienie wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową. Wówczas podstawę opodatkowania preferencyjnym podatkiem 5% stanowi suma dochodów (przychody - koszty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w danym roku podatkowym pomnożona przez wskaźnik nexus. Podkreślić należy, że wskaźnik wylicza się osobno dla każdego kwalifikowanego IP.

Wskaźnik Nexus = (a+b) x 1,3 / (a+b+c+d)

a – koszty działalności B+R prowadzonej w związku z kwalifikowanym IP;
b – nabycie wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych;
c – nabycie wyników prac B+R od podmiotów powiązanych;
d – nabycie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej B+R – badania i rozwój.

Wartość wskaźnika Nexus nie może być wyższa niż 1.

Za dochód bądź stratę z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uważa się dochód (stratę):

 • z tytułu opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 • ze sprzedaży kwalifikowanego IP;
 • z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego IP, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym lub arbitrażowym.

W uproszczeniu dochód (strata) z kwalifikowanego IP stanowiący podstawę opodatkowania stawką preferencyjną 5% to iloczyn dochodu z kwalifikowanego IP uzyskanego w danym roku oraz wskaźnika Nexus. Co istotne, jeżeli podatnik uzyskuje dochód z więcej niż jednego kwalifikowanego IP, podstawę opodatkowania stanowi suma powyższych iloczynów liczonych dla każdego kwalifikowanego IP oddzielnie.

Warunki do skorzystania z ulgi IP BOX dla programisty

Reasumując, skorzystanie z ulgi IP BOX dla programisty jest możliwe po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

 1. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej;
 2. wytworzenie kwalifikowanego IP, np. autorskiego prawa do programu komputerowego;
 3. uzyskanie dochodu (straty) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 4. poniesienie wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową implikuje wytworzenie kwalifikowanego IP;
 5. prowadzenie odrębnej ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów ulgi IP BOX.

Podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawno-podatkową, powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
W większości przypadków KIS wydaje pozytywne interpretacje indywidualne na rzecz podatników świadczących usługi informatycznie, jeśli rzeczywiście są przesłanki świadczące o uzyskiwaniu przychodów, kosztów z kwalifikowanych IP. Przykładową interpretacją indywidualną jest interpretacja o sygn. 0115-KDIT2-1.4011.337.2019.3.MST wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 22 października 2019 roku oraz interpretacja o sygn. 0112-KDIL3-3.4011.296.2019.2.MM wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 23 października 2019 roku.

Dodatkowo Ministerstwo Finansów w objaśnieniach udostępniło „Diagram II”, który ma przedstawić podatnikom, w jakich przypadkach możliwe jest skorzystanie z ulgi IP BOX dla programisty. Diagram II znajduje się poniżej:

ip box dla programisty

IP BOX dla programisty a zeznanie roczne

Aby sporządzić zeznanie roczne z działalności gospodarczej należy wejść w zakładkę START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i następnie wybrać jeden z odpowiednich formularzy:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT 36),
 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT 36L).

ip box dla programisty

Ulgę IP BOX należy wykazać w załączniku PIT/IP.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów