0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa na zastępstwo - czy może być z niższym wynagrodzeniem?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dyskutując o wynagrodzeniach, w ostatnim czasie wiele miejsca poświęca się tzw. nierównościom płacowym. Dotyczy to różnic w zarobkach między kobietami i mężczyznami, mniej uwagi zwraca się na kwestie związane ze zróżnicowaniem płacowym osób wykonujących te same lub zbliżone czynności zawodowe. Klasycznym przykładem tego są pensje pracowników zatrudnionych na zastępstwo – jak to właściwie jest, czy można im wypłacać niższe pobory niż w przypadku nieobecnego pracownika? Odpowiadamy w naszym artykule.

Jakie wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo? – pytanie pracodawcy

Pracodawca prowadzi średniej wielkości zakład produkcyjno-usługowy. Pracownik działu obsługi klienta poważnie zachorował, w zaświadczeniu lekarskim o niezdolności do pracy wskazano dość odległą datę końcową absencji chorobowej pracownika. W związku z tym pracodawca postanowił skorzystać z możliwości zatrudnienia innej osoby na zastępstwo.

Pracodawca zwrócił się z pytaniem, czy musi płacić pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo taką samą pensję jak zastępowanej osobie?

Umowa na zastępstwo – informacje ogólne

Możliwość zawierania umów o pracę, jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, została przewidziana w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (dalej jako kp).

Art. 25 § 4 pkt 1 kp umożliwia zawarcie z innym pracownikiem umowy o pracę na czas określony obejmujący okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy danego pracownika.

Umowa na zastępstwo nie jest odrębnym stosunkiem pracy – stanowi wariant umowy  terminowej. W razie zawarcia umowy na zastępstwo pracodawca określa w niej cel nawiązania stosunku pracy tego rodzaju przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zastosowanie takiej formy zatrudnienia (art. 29 § 11 kp).

Aby umowa miała charakter stosunku pracy zawartego na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, należy to odpowiednio potwierdzić, wskazując czas nieobecności zastępowanej osoby. Warunek ten będzie także spełniony poprzez opis stanowiska, na którym zatrudniony jest nieobecny pracownik, ewentualnie przez wskazanie jego danych personalnych.

Czy pensja osoby przyjętej na zastępstwo musi być taka sama jak wynagrodzenie nieobecnego pracownika?

Umowa na zastępstwo wskazuje ten sam rodzaj pracy, jaki był wykonywany przez nieobecnego pracownika. Czy to oznacza, że wystarczy powielić zapisy z umowy o pracę „podstawowego” pracownika i przenieść je do umowy „zastępcy”? Na pewno nie ma takiej konieczności.

Pracodawca podczas ustalania warunków zatrudnienia osoby przyjętej na zastępstwo nie ma obowiązku stosowania tych samych postanowień, które zostały ujęte w umowie o pracę z nieobecnym pracownikiem.
Pamiętajmy, że poza sferą dotyczącą świadczenia tej samej pracy umowa o pracę z nieobecnym pracownikiem oraz umowa na zastępstwo stanowią dwa odrębne stosunki pracy. Pracownik zatrudniony na zastępstwo może być np. zobowiązany do świadczenia pracy w innym wymiarze, niż miało to miejsce w odniesieniu do osoby nieobecnej. Wówczas, w zależności od ustaleń między stronami, otrzyma wynagrodzenie niższe lub wyższe w porównaniu z zastępowaną osobą. W tym przypadku niebagatelną rolę odgrywa także staż pracy. Jeżeli w danym zakładzie pracy przyznawane są dodatki stażowe, to „zastępca” może pobierać wyższą pensję w porównaniu do nieobecnego pracownika (jeżeli legitymuje się dłuższym ogólnym okresem zatrudnienia). Oczywiście możliwa jest także sytuacja odwrotna. 

Kolejnym czynnikiem różnicującym mogą być kwalifikacje. 

Wskazane powyżej uwarunkowania nie mogą jednak pomijać zasady równego traktowania w zatrudnieniu w zakresie wynagradzania.   

Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości (183c § 1 kp).

Pracami o jednakowej wartości są takie prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

Wynagrodzenie w rozumieniu art. 183c § 1 kp obejmuje wszystkie jego składniki oraz inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub innej formie niż pieniężna.

Jest to bardzo istotna informacja, umożliwia bowiem zróżnicowanie wynagrodzeń pracownika nieobecnego i osoby zatrudnionej na zastępstwo. Oznacza to, że „zastępca” nie nabywa uprawnień do wszystkich składników płacowych, jakie posiada pracownik nieobecny.

Przykład 1.

W związku z kilkumiesięczną nieobecnością pracownika spowodowaną chorobą pracodawca zatrudnił na zastępstwo inną osobę. Rodzaj świadczonej pracy będzie ten sam, podobnie jak wymiar czasu pracy. Pracodawca zaproponował nowemu pracownikowi wynagrodzenie zasadnicze w tej samej wysokości, w jakiej było wypłacane choremu pracownikowi. Nieobecny pracownik pobierał ponadto, ze względu na długi staż pracy, dodatek stażowy. Pracownik przyjęty na zastępstwo takiego dodatku nie otrzyma, ponieważ nie spełnia kryteriów w zakresie okresu zatrudnienia. Takie działanie jest jak najbardziej prawidłowe.

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że stosowanie kryterium stażu pracy przy ustalaniu zasad wynagradzania, proporcjonalnie do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji pracownika, nie jest naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Czy pracującemu na zastępstwo można płacić niższe wynagrodzenie? Podsumowanie

Osoba zatrudniona na zastępstwo na czas określony obejmujący nieobecność pracownika wykonuje ten sam rodzaj pracy, co nieobecny pracownik. Nie oznacza to jednak, że „zastępca” ma prawo do takiej samej płacy, co zastępowana osoba. Czynnikami, które wchodzą w grę w tym przypadku, są m.in. wymiar czasu pracy, staż pracy, posiadane kwalifikacje czy wydajność. Te elementy, jak również inne okoliczności tu niewymienione, mogą wpłynąć na wysokość wynagrodzenia osoby przyjętej na zastępstwo. Inaczej mówiąc, może ona otrzymywać niższe uposażenie i będzie to zgodne z prawem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów