0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Unieważnienie patentu - wszystko co warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Unieważnienie patentu regulowane jest w ustawie Prawo własności przemysłowej. Procedura regulowana jest dodatkowo w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. Zapoznaj się z poniższym artykułem i sprawdź, co warto wiedzieć o postępowaniu o unieważnienie patentu na wynalazek!

Podstawy unieważnienia patentu

Patent może zostać unieważniony w całości lub części na wniosek każdego, kto wykaże, że:

 • nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu;
 • wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;
 • patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;
 • zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzędu Patentowego może w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania w sprawie.

W razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną uprawniony może żądać umorzenia postępowania albo unieważnienia patentu. Może również żądać udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego już udzielonego patentu za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku lub uzyskania patentu.

Postępowanie o unieważnienie patentu

Urząd Patentowy – w trybie postępowania spornego – rozstrzyga m.in. sprawy o:

 • unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;
 • unieważnienie patentu europejskiego udzielonego w trybie określonym w Konwencji o patencie europejskim.

Sprawy rozpatrują kolegia orzekające do spraw spornych.

Do spraw rozpatrywanych przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o terminach załatwiania spraw.

Przykład 1.

Jak długo trwa sprawa o unieważnienie patentu? 

Urząd Patentowy dąży do rozstrzygnięcia sprawy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę.

Postępowanie sporne w sprawach o unieważnienie patentu wszczyna się na pisemny wniosek, od którego należy wnieść opłatę.

Powinien on zawierać:

 • oznaczenie stron i ich adresy;
 • zwięzłe przedstawienie sprawy;
 • wyraźnie określone żądanie;
 • wskazanie podstawy prawnej;
 • wskazanie środków dowodowych;
 • podpis wnioskodawcy i datę.

Do wniosku należy dołączyć:

 • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek składa pełnomocnik;
 • odpisy wniosku w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego;
 • dowód uiszczenia opłaty.

Urząd Patentowy bada, czy wniosek o wszczęcie postępowania spornego spełnia wymogi formalne. Jeżeli ich nie spełnia, urząd wzywa wnioskodawcę do usunięcia usterek lub braków w terminie 30 dni pod rygorem umorzenia postępowania.

Urząd Patentowy doręcza stronom postępowania spornego odpisy wniosku, wyznaczając jednocześnie termin do nadesłania pisemnej odpowiedzi na wniosek. Strona do niej wezwana dołącza do odpowiedzi odpisy w liczbie odpowiadającej liczbie stron postępowania spornego.

Po upływie terminu wyznaczonego stronie do udzielenia odpowiedzi na wniosek Urząd Patentowy wyznacza termin rozprawy, o czym zawiadamia strony lub ich pełnomocników, doręczając im jednocześnie odpis odpowiedzi na wniosek, jeżeli została udzielona.

W zawiadomieniu o rozprawie określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy. Powinno być ono doręczone stronom nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Rozprawa, za zgodą stron, może zostać przeprowadzona przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, w sposób zapewniający zachowanie niezbędnych zasad bezpieczeństwa, z tym że osoby w niej uczestniczące nie muszą przebywać w siedzibie Urzędu Patentowego.

W przypadku nadmiernego przewlekania postępowania przez strony Urząd Patentowy może wyznaczyć stronom postępowania w toku prowadzonego postępowania, także na posiedzeniu niejawnym, termin na podanie wszystkich twierdzeń oraz dodatkowych dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że strona wykaże, iż ich powołanie w wyznaczonym terminie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później.

Rozprawa jest jawna, chyba że postępowanie sporne dotyczy wynalazku tajnego.

Jeżeli rozpatrzenie sprawy wymaga powoływania się przez strony na informacje prawnie chronione na podstawie odrębnych przepisów, jawność rozprawy może być wyłączona – w drodze postanowienia – w całości lub w części. Wyłączenie nie może obejmować obecności stron na rozprawie.

Decyzja w sprawie o unieważnienie patentu

Po przeprowadzeniu postępowania spornego Urząd Patentowy wydaje decyzję. Podejmuje się ją zwykłą większością głosów.

Członek składu orzekającego, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem sprawy, może złożyć zdanie odrębne wraz z pisemnym uzasadnieniem. Zgłoszenie zdania odrębnego zaznacza się przy podpisie złożonym na decyzji przez zamieszczenie odpowiedniej wzmianki. Zdanie odrębne nie podlega ogłoszeniu.

Pisemne uzasadnienie decyzji sporządza się z urzędu w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. Uzasadnienie podpisuje przewodniczący składu orzekającego i członek składu orzekającego, który sporządził uzasadnienie. Odpis decyzji wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom.

Decyzje Urzędu Patentowego podlegają ogłoszeniu bezpośrednio po przeprowadzeniu rozprawy. Może to zostać odroczone na czas do 2 tygodni, o czym przewodniczący składu orzekającego ogłasza, podając termin i miejsce ogłoszenia decyzji.

Postanowienia i decyzje wydane na posiedzeniu niejawnym nie podlegają ogłoszeniu.

Do postępowania spornego przed Urzędem Patentowym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W kwestii kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące w postępowaniu cywilnym.

Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego o ponownym rozpatrywaniu, na wniosek strony, spraw załatwionych przez wydanie decyzji, od której nie służy odwołanie, nie stosuje się do decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty i wydanej po przeprowadzeniu rozprawy.

Na decyzje oraz postanowienia Urzędu Patentowego w sprawach stronom przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Wygaśnięcie patentu – dodatkowe informacje

Patent wygasa na skutek:

 • upływu okresu, na który został udzielony;
 • zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie;
 • nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo
 • trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z zastrzeżeniem art. 937, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Patent wygasa w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, z jakim ustawa wiąże skutek wygaśnięcia patentu. Data powinna być potwierdzona w decyzji.

Wygaśnięcie patentu z powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej następuje w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony wynalazku.

Wraz z patentem głównym tracą moc patenty dodatkowe. Jeżeli patent główny traci moc z przyczyny niemającej wpływu na wynalazek będący przedmiotem patentu dodatkowego, patenty dodatkowe do patentu głównego stają się patentami i zachowują moc przez okres, na który został udzielony patent główny.

Unieważnienie albo wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów