0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Upadłość konsumencka 2020 – nowe przepisy ułatwią jej ogłoszenie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Wpadłeś w spiralę długów i nie wiesz jak wyjść z tej dramatycznej sytuacji? Zmiany, które weszły w życie 24 marca 2020 roku, dotyczące upadłości konsumenckiej sprawiły, że uzyskanie upadłości jest łatwiejsze, ale może mieć też wpływ na ilość całkowicie oddłużonych dłużników. Zobacz, czym jest upadłość konsumencka i co wprowadza nowe prawo.

Upadłość konsumencka – definicja

Wniosek w sądzie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą złożyć konsumenci, którzy są osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie dla osób, które stały się niewypłacalne – dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań np. spłacić zaciągniętych kredytów i pożyczek, zapłacić czynszu za mieszkanie itp. Upadłość konsumencka ma za zadanie oddłużenie niewypłacalnego dłużnika poprzez umorzenie części lub całości długów. Służy także odzyskaniu przez wierzycieli należności na drodze postępowania windykacyjnego.

Jakie zmiany pojawiły się w prawie o upadłości konsumenckiej w 2020 roku?

Nowa ustawa wprowadza m.in. że uchybienia w zachowaniu dłużnika, uznane za istotne nie wyłączają możliwości oddłużenia – spowoduje wydłużenie planu spłaty wierzycieli z 3 do 7 lat spłaty dla rzetelnego dłużnika. Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości:

Upadły, który doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa powinien być traktowany surowiej, co oznacza, że powinien przez dłuższy okres być obciążony obowiązkiem dokonywania spłat na rzecz wierzycieli". (art. 491 14a ust. 1 Prawa upadłościowego).

Kolejną ważną zmianą jest rezygnacja przez sąd z badania winy dłużnika w pogłębieniu lub doprowadzeniu do niewypłacalności. Zabieg ten ma usprawnić procedurę ogłaszania upadłości konsumenckiej. Niewłaściwe zachowania dłużnika będę badane przez sąd dopiero na etapie ustalania planu spłat. Wtedy także o zachowaniu dłużnika będą mogli wyrazić zdanie wierzyciele, by została podjęta decyzja o oddłużeniu lub odmowie oddłużenia.

Zgodnie z nowym prawem upadłość konsumencka może być ogłoszona także przez samozatrudnionych, czyli prowadzących działalność gospodarczą. Prawo gwarantuje im ochronę przed bezdomnością na równych zasadach z konsumentami – z pieniędzy z licytacji majątku dłużnik dostanie pieniądze, odpowiadające czynszowi za wynajęcie przez 2 lata mieszkania w tej samej miejscowości.

Kolejną ważną zmianą dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w procedurze uproszczonej, czyli bez sędziego-komisarza. Dłużnik będzie mógł zawrzeć układ z wierzycielami praktycznie bez udziału sądu, lecz pod nadzorem licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie nadzorował zawarty układ. To jemu będą zgłaszane wierzytelności, ponieważ będzie pełnił funkcję syndyka.

Zmiany prawne nie dotyczą zobowiązań niepodlegających umorzeniu. Oznacza to, że dłużnik musi spłacić zadłużenia o charakterze: alimentacyjnym, rent w ramach odszkodowań za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa, śmierci oraz naprawienia szkody wynikającej z popełnienia przestępstwa.

Upadłość konsumencką zgłasza się, składając wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika. Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz podaje tę informację do wiadomości publicznej, np. poprzez wywieszenie ogłoszenia w sądzie. Powiadomienie trafia także do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów