0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czym jest upadłość konsumencka?

Poprzez upadłość konsumencką należy rozumieć upadłość osoby fizycznej, tzn. takiej, która nie prowadzi swojej działalności gospodarczej. Jest to szczególny rodzaj upadłości, gdyż ustawodawca ściśle uregulował przypadki, w których można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w tym trybie.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, uprzednio należy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości w tym właśnie trybie. Osobami uprawnionymi do wystąpienia z takim wnioskiem jest:

  • dłużnik, który jest osobą fizyczną - w przypadku gdy jego niewypłacalność wynika ze szczególnych, niezależnych od niego okoliczności (np. choroba, wypadek). Poprzez niewypłacalność należy rozumieć sytuację, w której dłużnik nie ma możliwości wykonywania swoich zobowiązań wymagalnych dla niego (np. nie płaci rat kredytu, rachunków za gaz, prąd, mieszkanie w wyznaczonym terminie). Warto w tym momencie zaznaczyć, że jeżeli dłużnik zaciągnął jakieś zobowiązanie w momencie, kiedy był już niewypłacalny, nie przysługuje mu już możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego w tym trybie. Dzieje się tak, gdyż w powyższym przypadku dłużnik stał się niewypłacalny z własnej winy i brak jest jakichkolwiek nadzwyczajnych okoliczności.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Dłużnik spełniający wszystkie powyżej opisane warunki musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu rejonowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Jeżeli majątek dłużnika nie jest wystarczający na pokrycie nawet tak niskiej opłaty (dla przypomnienia do niedawna wynosiła ona 200 zł) albo jeżeli w ogólne w masie upadłościowej brak jest funduszy na pokrycie kosztów postępowania, wtedy Skarb Państwa tymczasowo pokrywa takie koszty.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i jednocześnie taką wiadomość podaje do publicznej wiadomości. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wywieszenie ogłoszenia w budynku sądu, zamieszczenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd dostarcza powiadomienie syndykowi, upadłemu. O zaistniałym fakcie powiadomiona zostaje także właściwa izba skarbowa, właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów