Poradnik Przedsiębiorcy

Czym jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Czym jest upadłość konsumencka?

Poprzez upadłość konsumencką należy rozumieć upadłość osoby fizycznej, tzn. takiej, która nie prowadzi swojej działalności gospodarczej. Jest to szczególny rodzaj upadłości, gdyż ustawodawca ściśle uregulował przypadki, w których można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w tym trybie.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, uprzednio należy zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości w tym właśnie trybie. Osobami uprawnionymi do wystąpienia z takim wnioskiem jest:

  • dłużnik, który jest osobą fizyczną - w przypadku gdy jego niewypłacalność wynika ze szczególnych, niezależnych od niego okoliczności (np. choroba, wypadek). Poprzez niewypłacalność należy rozumieć sytuację, w której dłużnik nie ma możliwości wykonywania swoich zobowiązań wymagalnych dla niego (np. nie płaci rat kredytu, rachunków za gaz, prąd, mieszkanie w wyznaczonym terminie). Warto w tym momencie zaznaczyć, że jeżeli dłużnik zaciągnął jakieś zobowiązanie w momencie, kiedy był już niewypłacalny, nie przysługuje mu już możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego w tym trybie. Dzieje się tak, gdyż w powyższym przypadku dłużnik stał się niewypłacalny z własnej winy i brak jest jakichkolwiek nadzwyczajnych okoliczności.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Dłużnik spełniający wszystkie powyżej opisane warunki musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do sądu rejonowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Wraz z wnioskiem należy uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Jeżeli majątek dłużnika nie jest wystarczający na pokrycie nawet tak niskiej opłaty (dla przypomnienia do niedawna wynosiła ona 200 zł) albo jeżeli w ogólne w masie upadłościowej brak jest funduszy na pokrycie kosztów postępowania, wtedy Skarb Państwa tymczasowo pokrywa takie koszty.

Sąd po przeprowadzeniu postępowania wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i jednocześnie taką wiadomość podaje do publicznej wiadomości. Zazwyczaj odbywa się to poprzez wywieszenie ogłoszenia w budynku sądu, zamieszczenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd dostarcza powiadomienie syndykowi, upadłemu. O zaistniałym fakcie powiadomiona zostaje także właściwa izba skarbowa, właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).