0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie wyróżniamy uprawnienia pracownicze na przełomie roku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Artykuł wskaże, jakie uprawnienia pracownicze są zależne od roku kalendarzowego, czyli od pierwszego do ostatniego dnia. Poza ich wymienieniem wskazane zostanie także, jak się one kształtują i czy jest to dla pracownika korzystne, czy też nie. Elementem opracowania będą także przykłady, które pozwolą na lepsze zrozumienie tematu i przełożenie tych przykładów na sytuacje, które mogą się zdarzyć w rzeczywistości. Jakie wymieniamy najważniejsze uprawnienia pracownicze na przełomie roku?

Jakie uprawnienia są zależne od lat kalendarzowych?

Od lat kalendarzowych uzależnione są następujące uprawnienia pracowników:

 • urlopy wypoczynkowe, zgodnie z art. 152 § 1 Kodeksu pracy – prawo do corocznego urlopu;
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracownika lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zgodnie z art. 92 § 1 pkt 1 kp prawo do wynagrodzenia przysługuje w odniesieniu do roku kalendarzowego;
 • wynagrodzenia minimalnego, które może być zaoferowane pracownikowi, zgodnie z art. 10 § 2 kp.

Te uprawnienia, zgodnie z samym brzmieniem powołanych powyżej przepisów, są zależne od lat kalendarzowych.

W dalszej części artykułu zostanie wskazane, w jaki sposób są zależne i czy np., korzystając z nich na przełomie lat, można de facto przedłużyć sobie okres urlopu wypoczynkowego lub wynagrodzenia chorobowego.

Urlopy wypoczynkowe

Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to urlop coroczny, nieprzerwany i płatny.

Co do zasady roczny wymiar urlopu to:

 • 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
 • 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Na okres zatrudnienia wpływa nie tylko sam okres rzeczywistego świadczenia pracy, ale także czas pobierania nauki, uzależniony od jej rodzaju:

 1. zasadnicza lub równorzędna innej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata;
 2. średnia szkoła zawodowa – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat;
 3. średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat;
 4. średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata;
 5. szkoła policealna – 6 lat;
 6. szkoła wyższa – 8 lat.

Niezbędne jest ukończenie konkretnego etapu nauki, a okresy się nie sumują.

Przykład 1.

Pani Kinga ukończyła studia wyższe na kierunku informatyka. Przez 6 miesięcy pracowała w kawiarni, na stanowisku baristki. Następnie, przez rok była zatrudniona na stanowisku młodszego programisty w firmie PROGRAMUJ Sp. z o.o. Wymiar jej urlopu wynosi 20 dni, gdyż łącznie jej okres zatrudnienia to 9 lat i 6 miesięcy – 8 lat w związku z ukończeniem studiów i następnie 1,5 roku zatrudnienia. Po kolejnych przepracowanych 6 miesiącach uzyska prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Jako że prawo do urlopu dotyczy całego roku kalendarzowego, jest możliwe skorzystanie z urlopu w okresie zimowym.

Można wykorzystać 26 dni pod koniec roku i następnie 26 dni na początku kolejnego roku, tym samym korzystając, nieprzerwanie, z ponad 50 dni urlopu wypoczynkowego, biorąc pod uwagę okres świąteczny i uzyskać za ten czas wynagrodzenie.

Oczywiście pytanie, czy pracodawca wyraziłby zgodę na taki czas i okres urlopu, wiedząc, że grudzień to zazwyczaj gorący okres w wielu przedsiębiorstwach.

Przykład 2.

Pan Kajetan wziął urlop od 7 grudnia 2021 roku do 26 stycznia 2022 roku. W ten sposób wykorzysta przysługujący mu urlop za rok 2021 i 2022, nie będzie go w pracy niemal 2 miesiące, a zachowa prawo do 100% przysługującego mu wynagrodzenia. Oczywiście w ten sposób nie będzie miał już urlopu w tradycyjnym okresie wakacyjnym.

Prawo do urlopu a podjęcie pierwszej pracy

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Dotyczy to osób, które na podstawie umowy o pracę podejmują po raz pierwszy zatrudnienie. Takie osoby mają prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w roku Z każdym miesiącem nabywa 1/12 z 20 dni urlopu.

Przykład 3.

Pan Krzysztof podjął swoją pierwszą pracę na stanowisku magazyniera w sklepie wielobranżowym. Nie korzystał z urlopu. Po 4 miesiącach zatrudnienia nabył 5 dni urlopu wypoczynkowego, z których będzie mógł skorzystać na swój wniosek, w terminie zaakceptowanym przez pracodawcę.

Niezdolność do pracy, wynagrodzenie chorobowe

Zgodnie z przepisami kp pracownikowi w okresie choroby przysługuje:

 1. wynagrodzenie chorobowe, które wypłaca pracodawca, przez łączny okres:

 • 33 dni w roku kalendarzowym, w przypadku pracowników do 50 roku życia,

 • 14 dni w roku kalendarzowym, w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia;

 1. zasiłek chorobowy, który wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po upływie odpowiednio 33 lub 14 dni zwolnienia lekarskiego.

Niezdolność do pracy z uwagi na chorobę lub izolację w związku z chorobą zakaźną przysługuje w sytuacji, gdy ten fakt jest potwierdzony zwolnieniem lekarskim.

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, które wynosi 80% wynagrodzenia pracownika, lub 100%, jeżeli:

 • choroba przypada w okresie ciąży;
 • choroba jest wywołana wypadkiem przy pracy lub w drodze do pracy;
 • choroba wystąpiła wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Nie jest ono jednak płatne przez cały czas choroby, a wyłącznie przez odpowiednio, 33 dni w roku kalendarzowym dla pracowników do 50 roku życia lub 14, dla tych, którzy ukończyli 50 lat.

Przykład 4.

Pani Maria, lat 33, ma problemy z gardłem i krtanią, często choruje. W styczniu 2021 roku przebywała na zwolnieniu chorobowym 5 dni, w lutym 4 dni, w marcu 10 dni, w kwietniu 7 dni, następnie we wrześniu 10 dni, październiku 9 dni, listopadzie 3 dni oraz w grudniu 5 dni. Wynagrodzenie chorobowe otrzyma od pracodawcy za styczeń, luty, marzec, kwiecień oraz za 7 dni września. Poza tym okresem otrzyma, za dni zwolnienia, zasiłek chorobowy z ZUS.

Jeżeli zaś pracownik rzadko choruje, ale choroba przypadnie na koniec roku kalendarzowego i będzie trwać dłużej i przejdzie na kolejny rok, to pracodawca może nieprzerwanie opłacać wynagrodzenie chorobowe przez 66 dni.

Przykład 5.

Pani Justyna, lat 38, rzadko choruje. 29 listopada 2021 roku, będąc w ciąży, zachorowała i otrzymała zwolnienie do końca grudnia. Za ten okres wynagrodzenie wypłacał jej pracodawca. 30 grudnia, zgodnie z zaleceniem lekarza, udała się na wizytę kontrolną, która wykazała, że nie doszła ona do pełni sił i pracodawca wypisał jej zwolnienie do końca stycznia 2022 roku. W ten sposób pracodawca będzie wypłacał jej 100% wynagrodzenia przez okres ponad 60 dni.

Uprawnienia pracownicze na przełomie roku – wynagrodzenie

Zgodne z kp każdemu należy się godziwe wynagrodzenie za wykonywaną pracę. Wynagrodzenie minimalne, rokrocznie, ustalane jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów.

Wskazywane jest tam minimalne wynagrodzenie miesięczne, jak również minimalna stawka za godzinę pracy.

Stąd też, w przypadku pracowników, którym wypłacane jest minimalne wynagrodzenie za wykonywaną przez nich pracę, w kolejnym roku będą otrzymywać „podwyżki” związane z podnoszeniem płacy minimalnej.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów