0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie są warunki budowlane dla warsztatu samochodowego?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej w postaci warsztatu samochodowego wymaga od przedsiębiorcy spełnienia szeregu wymogów w zakresie warunków zabudowy, przepisów przeciwpożarowych, zasad BHP, zasad określonych w przepisach środowiskowych. Praca w warsztacie wiąże się z warunkami uciążliwymi zarówno dla środowiska (odpady, hałas), jak i dla samych pracowników (konieczność spełnienia wymogów BHP). Jakie należy zatem spełnić warunki budowlane dla warsztatu samochodowego, by prowadzić go w sposób bezpieczny i zgodny z prawem? Odpowiedź poniżej.

Warunki budowlane dla warsztatu samochodowego - warunki techniczne

Wybudowanie obiektu, którego głównym celem będzie prowadzenie działalności gospodarczej, jest zgodność inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

 1. lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 2. sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

 1. co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

 2. teren ma dostęp do drogi publicznej;

 3. istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

 4. teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

 5. decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

W przypadku gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy dopuszczają możliwość prowadzenia na danym terenie działalności usługowej, ważne jest spełnienie warunków technicznych przez sam budynek.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 rozporządzenia lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

 1. 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

 2. 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.

Ponadto przedsiębiorca, budując warsztat, powinien pamiętać, że pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości, z uwzględnieniem warunków określonych w § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Istnieje możliwość oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi wyłącznie światłem sztucznym, jeżeli:

 1. oświetlenie dzienne nie jest konieczne lub nie jest wskazane ze względów technologicznych,

 2. jest uzasadnione celowością funkcjonalną zlokalizowania tego pomieszczenia w obiekcie podziemnym lub w części budynku pozbawionej oświetlenia dziennego.

W tym przypadku nie chodzi tylko o oświetlenie ogólne, lecz także punktowe – niezbędne do wykonywanie niektórych rodzajów prac warsztatowych. Normy oświetlenia reguluje norma PN-EN 12464-1:2012 (Światło i oświetlenie — Oświetlenie miejsc pracy — Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach):

 1. Prace obejmujące nadwozie i montaż – 500 luksów, UGR 22, Ra>80.

 2. Malowanie, komora natryskowa, komora polerska – 750 luksów, UGR 80, Ra>80.

 3. Malowanie, kontrola, poprawianie – 1000 luksów, UGR 19, Ra>90.

 4. Ogólne usługi samochodowe, naprawa, kontrola – 300 luksów, UGR 22, Ra>80.

Ponadto ważne z punktu widzenia wymogów technicznych, jakie musi spełniać warsztat samochodowy, to:

 1. efektywny system wentylacji odprowadzający spaliny na zewnątrz budynku – § 51 i § 147 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza;

 2. systemy wodno-kanalizacyjne – § 113 i następne oraz § 122 i następne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych; instalacja kanalizacyjna budynku powinna umożliwiać odprowadzanie ścieków, a także wód opadowych z tego budynku, jeżeli nie są one odprowadzane na teren działki, oraz spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących tych instalacji;

 3. instalację elektryczną i pneumatyczną umożliwiającą podłączenie narzędzi o określonych napięciach/parametrach – § 180 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:

  1. dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych, w tym w zakresie infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

  2. ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami,

  3. ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego;

 4. infrastrukturę telekomunikacyjną – § 56 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w instalację telekomunikacyjną, a w miarę potrzeby również w inne instalacje, takie jak telewizji przemysłowej, sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej, w sposób umożliwiający zapewnienie ochrony instalacji przed dostępem osób nieuprawnionych – jest to ogólny przepis, ale chodzi np. o zapewnienie monitoringu, dostępu do internetu;

 5. pomieszczenie socjalne;

 6. toaleta – kwestię reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

 7. wyjścia ewakuacyjne – § 236 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi;

 8. biuro obsługi klienta.

Warsztat a wymogi środowiskowe – odpady BDO

Niewątpliwie warsztat samochodowy jest miejscem, gdzie potencjalnie występują odpady, w tym odpady niebezpieczne. Dla osób prowadzących warsztat samochodowy znaczenie będą miały odpady z grupy 13, 15 oraz 16 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów.

Ważne jest przy tym ustalenie każdorazowo rodzaju odpadów, które wytwarza dany warsztat – w zależności od profilu działalności.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z 30 grudnia 2019 roku w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, zawiera katalog rodzajów i ilości odpadów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji – niektóre z nich mogą być kwalifikowane jako odpady związane z prowadzeniem warsztatu samochodowego.
Jeżeli warsztat samochodowy wytwarza odpady, które znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów, wówczas wystąpi obowiązek dokonania zgłoszenia po stronie warsztatu samochodowego do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami – BDO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów