0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Brak ubezpieczenia AC a rozliczenie powypadkowej naprawy auta firmy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorcy często szukają oszczędności. W związku z tym rezygnują z dobrowolnego ubezpieczenia AC i opłacają wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie OC za pojazdy wykorzystywane w firmie. Jaki wpływ na rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu firmowego ma brak ubezpieczenia AC? Sprawdźmy!

Brak ubezpieczenia AC a koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 48 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków, które przedsiębiorca poniósł na skutek:

  • utraty lub likwidacji samochodów,
  • powypadkowej naprawy samochodów nieobjętych dobrowolnym ubezpieczeniem (AC).

W związku z powyższym brak ubezpieczenia AC pojazdów jednoznacznie wyklucza możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków związanych z ich powypadkową naprawą. Warto jednak zaznaczyć, że koszty poniesione w związku z bieżącymi naprawami pojazdów nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych pomimo braku ubezpieczenia AC. Dlatego istotne jest określenie przyczyny powstania kosztów.

Jeżeli pojazd nie został objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC, otrzymane faktury za powypadkową naprawę samochodu nie podlegają księgowaniu.

Otrzymane odszkodowanie a przychód podatkowy przy braku ubezpieczenia AC

Brak ubezpieczenia AC wpływa na sposób rozliczenia otrzymanego odszkodowania. W związku z tym, że koszty powypadkowej naprawy samochodu nie stanowią kosztów podatkowych, otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie nie jest wykazywane jako przychód podatkowy. Przychodem podlegającym opodatkowaniu jest natomiast ewentualna nadwyżka wypłaconego odszkodowania nad poniesionymi kosztami naprawy. Nadwyżkę tę należy ująć w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody.

Bezgotówkowa forma rozliczenia kosztów naprawy samochodu nie wpływa na fakt powstania przychodu u przedsiębiorcy. Moment powstania przychodu z tytułu otrzymanego odszkodowania uzależniony jest bowiem od daty:

  • odbioru pieniędzy w kasie firmy ubezpieczeniowej,
  • otrzymania przekazu pocztowego,
  • wpływu pieniędzy na rachunek bankowy ubezpieczonego,
  • otrzymania odszkodowania przez warsztat samochodowy - w przypadku rozliczenia bezgotówkowego.

Przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania powstanie w dacie jego faktycznego otrzymania, bez względu na datę przyznania odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Potwierdzeniem powyższego postępowania jest interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu 5 maja 2011 r., o sygn. ILPB1/415-80/11-4/AMN, w której czytamy, że (...) koszty naprawy samochodu zostały rozliczone bezgotówkowo, tj. należności związane z jego naprawą zostały przekazane przez Zakład Ubezpieczeń bezpośrednio firmie dokonującej jego naprawę, nie ma wpływu na kwestię uzyskania przychodu przez Wnioskodawcę. Ubezpieczającym samochód i zarazem ubezpieczonym był bowiem Zainteresowany i to na Jego rzecz przyznano odszkodowanie. Zatem kwestia przekazania środków za naprawę bezpośrednio firmie naprawczej, nie zaś Wnioskodawcy, który przekazałby je temu przedsiębiorstwu, jest jedynie rozwiązaniem technicznym, które nie ma wpływu na powstanie przychodu u Zainteresowanego. (...)

Brak ubezpieczenia AC a prawo odliczenia VAT

Co do zasady, kiedy otrzymujemy fakturę za powypadkową naprawę samochodu firmowego, brak ubezpieczenia AC uniemożliwia ujęcie wydatku w kosztach podatkowych. Brak ubezpieczenia AC nie wyklucza jednak możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych kosztów. Przedsiębiorca musi mieć na uwadze, w jakiej wysokości przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem.

W sytuacji gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT, firma ubezpieczeniowa, wypłacając odszkodowanie, powinna pokryć kwotę netto kosztów naprawy wraz z 50% podatku VAT niepodlegającego odliczeniu. Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku VAT od wydatków związanych z pojazdem, wartość odszkodowania będzie pokrywać kwotę netto naprawy. Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT nie rozlicza podatku VAT, w związku z czym ubezpieczyciel powinien wypłacić całą kwotę naprawy samochodu w wartości brutto.

Przykład 1.

Jan Kowalski, prowadzący firmę XYZ, brał udział w wypadku komunikacyjnym w którym szkodzie uległ firmowy samochód ciężarowy, objęty wyłącznie obowiązkowym ubezpieczeniem OC i od którego przysługuje odliczenie 100% VAT. Pan Jan otrzymał od ubezpieczyciela odszkodowanie w wysokości 2 000 zł. Koszt powypadkowej naprawy pojazdu to 1 500 zł netto i 345 zł VAT. Jak pan Jan powinien rozliczyć wypłacone odszkodowanie?

Co do zasady, w momencie otrzymania odszkodowania powstał przychód podlegający opodatkowaniu. Brak ubezpieczenia AC wyklucza możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych w związku z powypadkową naprawą samochodu. W związku z tym, że od wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu pan Jan odlicza 100% podatku VAT, powinien wykazać w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody kwotę 500 zł (2 000 zł - 1 500 zł). Natomiast jako czynny podatnik VAT, pan Jan może ująć w rejestrze zakupów VAT kwotę 345 zł podatku VAT.

Powypadkowa naprawa pojazdu a brak ubezpieczenia AC - księgowanie w systemie wFirma.pl

W sytuacji gdy przedsiębiorca korzysta ze zwolnienia z VAT, kwotę nadwyżki otrzymanego odszkodowania nad kosztami naprawy pojazdu należy zaksięgować w systemie wFirma.pl wyłącznie w kolumnie 8 KPiR - Pozostałe przychody.

W tym celu należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » POZOSTAŁE PRZYCHODY (DW). Jako schemat księgowy należy wybrać POZOSTAŁE PRZYCHODY natomiast w polu RAZEM wprowadzić wyłącznie kwotę nadwyżki wypłaconego odszkodowania.

Brak ubezpieczenia ac a rozliczenie powypadkowej naprawy auta służbowego

Jeżeli przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT od wydatków związanych z pojazdem, brak ubezpieczenia AC nie wyklucza możliwości odliczenia VAT od poniesionych kosztów związanych z powypadkową naprawą samochodu. W celu rozliczenia otrzymanego ubezpieczenia, przedsiębiorca powinien kwotę nadwyżki zaksięgować, generując dowód wewnętrzny zgodnie ze schematem opisanym powyżej. Dodatkowo, z faktur potwierdzających naprawę samochodu możliwe jest odliczenie 50% VAT. W tym celu należy dokonać bezpośrednich wpisów w rejestrze VAT poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W polu Wartość netto należy wprowadzić 50% kwoty netto podanej na fakturze.

W sytuacji gdy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od wydatków związanych z samochodem, pomimo braku ubezpieczenia AC ma on możliwość ujęcia w rejestrze zakupów VAT 100% podatku naliczonego z faktur za powypadkową naprawę pojazdu. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS. W polu Wartość netto należy wprowadzić 100% kwoty netto podanej na fakturze. W sytuacji odliczenia 100% VAT należy ewentualną nadwyżkę wypłaconego odszkodowania nad kosztami naprawy samochodu wykazać w pozostałych przychodach, wystawiając dowód wewnętrzny.

Brak ubezpieczenia ac a wpływ na rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu firmowego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów