0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Warunki dokształcania w umowie szkoleniowej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Pracodawcy mają obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co wynika wprost z jednej z podstawowych zasad prawa pracy. Jednocześnie nie ma bezwzględnego obowiązku kierowania pracowników na dokształcanie w różnych formach, z wyjątkiem obligatoryjnych szkoleń określonych w Kodeksie pracy. Jeżeli pracodawca zdecyduje się wysłać pracownika na szkolenie, to warto zawrzeć odrębną umowę w tej sprawie. Jak zatem właściwie określić warunki dokształcania w umowie szkoleniowej? Wyjaśniamy w artykule. 

Warunki dokształcania w umowie szkoleniowej — regulacje prawne

Zasady podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych zostały określone w przepisach Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy, zwanej dalej „kp”. Unormowania odnoszące się m.in. do warunków dokształcania zawarto w art. 1031- 1036 kp.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz uprawnienia pracownika w tym zakresie

W rozumieniu przepisów kp podnoszenie kwalifikacji zawodowych oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Zgodnie z art. 1031 § 2 kp pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują określone uprawnienia, do których zalicza się:

 • urlop szkoleniowy;
 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania.

 

Należy podkreślić, że za czas urlopu szkoleniowego oraz za okres zwolnienia z całości lub części dnia pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wymiar urlopu szkoleniowego jest następujący:

 • 6 dni — dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
 • 6 dni — dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
 • 6 dni — dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
 • 21 dni w ostatnim roku studiów — na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlopu szkoleniowego udziela się na dni, które są dla pracownika dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Niezależnie od urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia od pracy, które są uprawnieniami wynikającymi z kp, pracodawca może przyznać pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe świadczenia. Stosownie do brzmienia art. 1033 kp świadczeniami tymi może być w szczególności pokrycie opłat za kształcenie, przejazd na zajęcia, podręczniki i zakwaterowanie.

Warunki dokształcania w umowie szkoleniowej

Czy można określić warunki dokształcania w umowie szkoleniowej? Zdecydowanie tak, tym bardziej że kp nakłada na strony zobowiązanie do zawarcia takiej umowy. Jak wynika z art. 1034 § 1 kp, pracodawca zawiera z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Powyższą umowę zawiera się w formie pisemnej.

Umowa szkoleniowa nie może jednak obejmować postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy kp w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Przykład 1.

Pracodawca zamierza skierować pracownika na dokształcanie w celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności zawodowych. W umowie szkoleniowej pracodawca chce określić wymiar urlopu szkoleniowego w niższym wymiarze, niż to wynika z kp, planuje ponadto zawrzeć zapis, zgodnie z którym za czas zwolnienia od pracy pracownik nie miałby prawa do wynagrodzenia. Tego typu postanowienia są niezgodne z prawem, wskutek czego nie powinny być wprowadzone do umowy szkoleniowej. 

Nie ma obowiązku zawierania umowy szkoleniowej, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Przepisy kp nie obejmują szczegółowych wskazówek, jakie postanowienia należy zawrzeć w umowie szkoleniowej. Wynika to ze zróżnicowania form dokształcania. Wobec tego istnieje w tym przypadku pewna swoboda w zakresie ustaleń, jednak przy zachowaniu omówionych dotychczas kodeksowych unormowań.

Przykład 2.

Pracownik ma podjąć za zgodą pracodawcy dokształcanie w formie studiów wyższych. W takim przypadku w umowie szkoleniowej warto zawrzeć postanowienia odnoszące się m.in. do zasad realizacji tego dokształcania. Dotyczy to zwłaszcza kierunku studiów wraz z terminarzem roku akademickiego, terminów wykładów i ćwiczeń (obowiązek pracownika informowania o terminach zajęć, na które mają być udzielane zwolnienia od pracy). Umowa powinna także obejmować ustalenia w zakresie dodatkowych świadczeń przyznanych przez pracodawcę oraz informację o minimalnym okresie zatrudnienia pracownika po ukończeniu studiów.

Zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez pracodawcę z tytułu dodatkowych świadczeń

W przepisach art. 1035 kp określono przypadki, w których pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z tytułu dodatkowych świadczeń. Zwrot kosztów następuje w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia. 

Do zwrotu kosztów na powyższych zasadach jest obowiązany pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji;
 • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie szkoleniowej, nie dłuższym niż 3 lata;
 • który w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie szkoleniowej, nie dłuższym jednak niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn wskazanych w art. 943 kp, czyli z powodu mobbingu;
 • który w okresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego zakończeniu, w terminie określonym w umowie szkoleniowej, nie dłuższym niż 3 lata, rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 kp (niewykonanie przez pracodawcę przeniesienia pracownika do innej pracy mimo takiego zalecenia wynikającego z orzeczenia lekarskiego lub ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika) lub art. 943 kp (mobbing), pomimo braku przyczyn wskazanych w tych przepisach.

Zwrot kosztów odnosi się wyłącznie do dodatkowych świadczeń (opłaty za kształcenie, przejazdy, podręczniki czy zakwaterowanie), nie dotyczy natomiast wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oraz zwolnień od pracy.

Status pracownika dokształcającego się we własnym zakresie

Pracownikowi, który zdobywa lub uzupełnia wiedzę i umiejętności we własnym zakresie (bez inicjatywy albo zgody pracodawcy), nie przysługują z mocy ustawy żadne świadczenia. Natomiast pracodawca może mu przyznać:

 • zwolnienie z całości lub części dnia pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
 • urlop bezpłatny.

Wymiar zwolnienia oraz urlopu bezpłatnego ustala się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i pracownikiem.

Warunki dokształcania w umowie szkoleniowej — podsumowanie

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe, co oznacza zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą, umowę określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. Umowa taka nie może jednak obejmować postanowień mniej korzystnych dla pracownika, niż to wynika z przepisów w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie ma konieczności zawierania umowy szkoleniowej, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu dokształcania. Warunki dokształcania w umowie szkoleniowej określa się z uwzględnieniem przepisów kp.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów