0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Potrącenia z wynagrodzenia - zasady ogólne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kodeks pracy gwarantuje ochronę wynagrodzenia. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Co ważne, w określonych przepisami sytuacjach pracodawca może dokonywać potraceń z wynagrodzenia pracownika na zaspokojenie należności podmiotów będących wierzycielami. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę są jednostronną czynnością prawną, do której uprawniony jest pracodawca. Jest jednym ze sposobów wygaśnięcia zobowiązania przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzyciela.

Jakie potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonane bez zgody pracownika?

W myśl art. 87 § 1 K.p. z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu należności:

 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
 • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
 • kary pieniężne wynikające z odpowiedzialności porządkowej.

Z wynagrodzenia pracownika odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności, jeżeli z uwagi na nieobecność w pracy pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia.

Istotne, by potrącenia z wynagrodzenia dokonywane były w wymienionej kolejności i w granicach określonych przez kodeks. Potrącenie innych należności wymaga każdorazowej zgody pracownika wyrażonej na piśmie. Kwestię tę reguluje art. 91 k.p.

Potrącenia z wynagrodzenia - granice potrąceń

Zgodnie z art. 87 § 3 Kodeksu pracy potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,
 • w razie egzekucji innych należności niż alimentacyjne lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia.

Potrącenia należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz zaliczki pieniężne udzielone pracownikom nie mogą w sumie przekroczyć połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami należności alimentacyjnych nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia.

Kary pieniężne związane z odpowiedzialnością porządkową łącznie nie mogą przekraczać wysokości dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń, na które nie jest wymagana zgoda pracownika (przy czym pracownik musi zostać o tym powiadomiony).

Kwoty wolne

W Kodeksie pracy określone są również kwoty wolne od potrąceń ustalone w następującej wysokości:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
 • 75% określonego powyżej wynagrodzenia - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% określonego powyżej wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych z tytułu odpowiedzialności porządkowej.

Gdy jednak potrącenia z wynagrodzenia dokonywane są za zgodą pracownika z tyt. należności innych niż wymienione w art. 87 § 1 K.p., mogą być dokonywane w następujących granicach:

 • minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,
 • 80% kwoty określonego powyżej wynagrodzenia - przy potrącaniu innych należności niż określone powyżej.

W przypadku zatrudnienia na część etatu wymienione powyżej kwoty wolne ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do jego wymiaru.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów