0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na stworzenie strony internetowej a koszt podatkowy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wykorzystanie Internetu do promocji własnych działań, do pozyskania nowych klientów, a także do przekazania informacji o swojej działalności, oferowanych usługach czy produktach. Przedsiębiorstwo chcąc zaistnieć w Internecie musi ponieść wydatki na stworzenie strony internetowej. Czy stworzenie takiej strony może stanowić koszt podatkowy?

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej jako ustaw o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

W powyższym przepisie ustawodawca nie wskazuje enumeratywnie, jakie wydatki mogą być uznane za koszty uzyskania przychodu. Możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do tej kategorii kosztów uzależniona została od istnienia związku przyczynowo-skutkowego, tzn. poniesienie wydatku ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu bądź funkcjonowanie tego źródła. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do nich. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Innymi słowy, podstawową cechą kosztu podatkowego jest jego związek z przychodem (ewentualnie z zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów). Istotne znaczenie ma również cel, w jakim został on poniesiony.

Podsumowując, kosztami uzyskania przychodów są zatem wszelkie wydatki, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • zostały faktycznie poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, tzn. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami;
  • nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o PIT, zawierającym katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów;
  • są odpowiednio udokumentowane.

Wydatki na stworzenie strony internetowej - kiedy stanowią KUP?

Stworzenie profesjonalnej strony internetowej to znaczący wydatek dla przedsiębiorcy. Zlecenie napisania strony informatykowi pozwala na stworzenie jej zgodnie z naszymi wymaganiami. Możemy także skorzystać z gotowych wzorów. Na rynku istnieje wiele podmiotów je oferujących, po których zakupie wystarczy uzupełnić jedynie treść strony. Powyższe rozwiązanie ma swoje zalety i wady. Największą zaletą jest oczywiście cena takiej usługi.

To, w jaki sposób zaliczyć wydatki na stworzenie strony internetowej, zależy od tego, czy przedmiotem transakcji jest jedynie usługa informatyczna, czy też podatnik kupuje również prawa autorskie.

W celu przybliżenia problemu posłużymy się przykładami.

Przykład 1.

Podatnik zakupił na portalu internetowym gotowy projekt strony za kwotę 1.500 zł. Kupując wzorzec, nie nabył jednocześnie praw autorskich do niego. W takim przypadku ma prawo do uznania całości wydatku za koszt uzyskania przychodów. Dokonano bowiem tutaj zakupu usługi.

Przykład 2.

Podatnik zlecił stworzenie strony internetowej firmie informatycznej, a wartość usługi przekracza 10.000 zł. Z zawartej umowy wynika, że na podatnika przeniesione zostaną wszelkie autorskie prawa majątkowe do stworzonego utworu (strony internetowej). Czy również w tym przypadku będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów całość wydatku?

W drugim przykładzie mamy do czynienia z zakupem autorskich praw majątkowych od podmiotu trzeciego z przeznaczeniem ich wykorzystywania do działalności gospodarczej powyżej roku. Zgodnie z art. 22b ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi. W tym miejscu należy przypomnieć, że stworzenie strony internetowej jest utworem.

Powyższe znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 16 marca 2018 r., numer 0115-KDIT3.4011.40.2018.2.WM:

„Odnosząc powyższe regulacje prawne do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że w ramach umowy ze Spółką z o.o. doszło do przeniesienia na Wnioskodawcę autorskich praw majątkowych do utworu w postaci serwisu internetowego – powstałego w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wnioskodawca stał się ich właścicielem na podstawie umowy (przenoszącej wszelkie prawa autorskie majątkowe) za wynagrodzeniem, zatem opisane autorskie prawa majątkowe zostały przez Wnioskodawcę odpłatnie nabyte. Prawa te wykorzystywane są na potrzeby związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Dodatkowo należy wskazać, że znaczenie dla zaliczenia autorskiego prawa majątkowego do wartości niematerialnych i prawnych ma również okres używania, który musi wynosić powyżej 1 roku i warunek ten również będzie w przedmiotowej sprawie spełniony.

W konsekwencji należy stwierdzić, że nabyte przez Wnioskodawcę autorskie prawa majątkowe do serwisu internetowego stanowią wartość niematerialną i prawną, a wydatek dotyczący jej nabycia może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie przez odpisy amortyzacyjne”.

Stworzenie strony internetowej we własnym zakresie

W wielu przypadkach przedsiębiorcy sami tworzą swoją stronę internetową. Powyższe rozwiązanie ma również wiele zalet. Najważniejszą z nich jest niższa cena i duża możliwość wpływania na kształt strony.

Przykład 3.

Przedsiębiorca zleca swojemu działowi informatycznemu stworzenie strony internetowej. Koszty związane z jej budową wyniosły 15.000 zł. Podatnik zastanawia się, czy w tym przypadku będzie mógł zaliczyć wydatki na stworzenie strony internetowej bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.

Nie mamy tutaj do czynienia z wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji. Za wartość niematerialne i prawne podlegające amortyzacji uważa się bowiem tylko te, które zostały nabyte od innych podmiotów.

Biorąc pod uwagę powyższe, podatnik będzie mógł zaliczyć koszty pracy zatrudnionych informatyków do kosztów uzyskania przychodów. Powyższego będzie można dokonać w momencie poniesienia kosztów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów