Poradnik Przedsiębiorcy

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy a prowadzenie KPiR

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą w określonych przypadkach opłacać uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Jak je ustalać i rozliczać? Wyjaśniamy poniżej.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy - dla kogo?

W myśl przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 44 ust. 6b) podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w wysokości 1/12 kwoty ustalonego dochodu. Dotyczy to podatników, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej lub płacących podatek liniowy.

Zaliczka ta jest obliczana na podstawie dochodu firmy wykazanym w zeznaniu rocznym złożonym:

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy, albo

  • w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 2, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku wynikającej z pierwszego przedziału skali podatkowej nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Zaliczkę na podatek dochodowy pomniejsza się o zapłaconą w danym miesiącu przez podatnika składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

WAŻNE!

Przepisy dotyczące wyboru uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy nie mają zastosowania do podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w danym roku podatkowym albo w roku poprzedzającym rok podatkowy (art. 44 ust.6e u.p.d.o.f.).

Obowiązek powiadomienia właściwego organu

Podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek mają obowiązek zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy. Muszą to zrobić do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

WAŻNE!

Podatnicy opłacający zaliczki w uproszczonej formie muszą wpłacać zaliczki przez cały rok podatkowy.

Terminy wpłacania zaliczek

Zaliczki miesięczne od dochodów wpłaca się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc podatnik wpłaca w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 45 (art. 44 ust. 6 u.p.d.o.f.).

Zaliczki uproszczone a obowiązek prowadzenia ewidencji

W myśl art. 24a ust.1 ustawy osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty).

Co więcej, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie określa odrębnego sposobu prowadzenia księgi przez przedsiębiorców, którzy wpłacają zaliczki uproszczone. W tym zakresie obowiązują ich ogólne regulacje. Po zakończeniu miesiąca podatnik obowiązany jest do zsumowania poszczególnych kolumn księgi. Księga musi być prowadzona od 1 stycznia roku podatkowego bądź dnia rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.