0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wyłączenia spod egzekucji komorniczej po zmianach

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kodeks postępowania cywilnego wyłącza niektóre przedmioty spod egzekucji komorniczej. Od 10 stycznia 2022 roku obowiązuje nowa regulacja przewidująca szczególne przesłanki wyłączenia spod egzekucji dla rolników. Sprawdź, jakie przedmioty nie podlegają egzekucji komorniczej zgodnie z przepisami.

Wyłączenia spod egzekucji – ogólne zasady

Nie podlegają egzekucji:

 • przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;
 • pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;
 • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres 1 miesiąca;
 • 1 krowa lub 2 kozy albo 3 owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres 1 tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;
 • u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez 2 tygodnie;
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • produkty lecznicze w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021 roku poz. 974 i 981) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres 3 miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 1565);
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Wyłączenia spod egzekucji w przypadku rolników

Od 10 stycznia 2022 roku obowiązują szczególne ograniczenia egzekucji dotyczące rolników. Zgodnie z nowymi zasadami, jeżeli dłużnikiem jest rolnik prowadzący gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegają również:

 • stado podstawowe zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych, innych gatunków stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika;
 • zwierzęta gospodarskie, poza stadem podstawowym, w 2 połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz źrebięta do 6 miesięcy, cielęta do 4 miesięcy, jagnięta do 3 miesięcy, prosięta do 2 miesięcy i koźlęta do 5 miesięcy;
 • stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;
 • zwierzęta futerkowe, co do których hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;
 • rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;
 • podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze, w liczbie niezbędnej do pracy w gospodarstwie rolnym dłużnika, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;
 • silosy na zboża i pasze;
 • zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;
 • materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;
 • zapasy opału na okres 6 miesięcy;
 • nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;
 • zapasy paszy i ściółki dla inwentarza wymienionego powyżej, do najbliższych zbiorów;
 • podstawowy sprzęt techniczny, niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;
 • zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;
 • budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;
 • budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym dłużnika wraz z wyposażeniem.

Niezależnie od wyłączeń, o których mowa powyżej, egzekucji nie podlega również nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, wymienione w art. 8291 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15 kpc, ponad ilości tam wymienione, jeżeli komornik, po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, uzna je za niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa.

Komornik, w terminie 3 dni od dokonania zajęcia, występuje do izby rolniczej, właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika, z wnioskiem o wydanie powyższej opinii, w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wniosku.

W uzasadnionych przypadkach, gdy zaistnieją wątpliwości co do treści opinii, komornik może powołać biegłego w sprawie ustalenia dopuszczalnego zakresu zajęcia. W razie rozbieżności między opinią izby rolniczej a opinią biegłego komornik związany jest opinią biegłego.

W razie uznania nadwyżki inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmiotów, o których mowa w art. 8291 pkt 6, 8, 9, 11-13 i 15 Kodeks postępowania cywilnego, za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego dłużnika komornik umarza postępowanie egzekucyjne w tym zakresie.

Zajęte zwierzęta hodowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2021 roku poz. 36) wyłącza się spod egzekucji, jeżeli nie mogą być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli tych zwierząt.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów