0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie pracownika młodocianego - jego wysokość w 2019 roku

Wielkość tekstu:

Do końca sierpnia 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, pracownik młodociany w okresie nauki zawodu ma prawo do wynagrodzenia obliczanego w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i wynosi:

  • nie mniej niż 4% w pierwszym roku nauki,

  • nie mniej niż 5% w drugim roku nauki,

  • nie mniej niż 6% w trzecim roku nauki.

Ponadto młodocianemu, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Natomiast w dniu 13 sierpnia 2019 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zmiana zakłada podwyższenie o 1 punkt procentowy wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu natomiast w przypadku przyuczenia pozostają one przez bez zmian.

Od 1 września 2019 r. najniższe stawki wynagrodzeń młodocianych będą wynosiły:

  • nie mniej niż 5% w pierwszym roku nauki,

  • nie mniej niż 6% w drugim roku nauki,

  • nie mniej niż 7% w trzecim roku nauki.

W celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika w kwocie brutto, netto i całkowitego kosztu zatrudnienia, warto skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń.

Wynagrodzenie pracownika młodocianego w kolejnych kwartałach 2019 roku wynosi:

 

Lata nauki

Wynagrodzenie pracownika młodocianego

1.03.2019 r. - 31.05.2019 r.

1.06.2019 r. -  31.08.2019 r.

1.09.2019 r. - 30.11.2019 r. *

1.12.2019 r. - 28.02.2020 r.

I rok nauki

194,55 zł

198,04 zł

241,96 zł

246,58 zł

II rok nauki

243,19 zł

247,55 zł

290,35 zł

295,90 zł

III rok nauki

291,82 zł

297,06 zł

338,75 zł

345,21 zł 

*zgodnie z nowymi stawkami obowiązującymi od 1 września 2019 r.
Stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników młodocianych i źródła ich finansowania są takie same jak w przypadku normalnych pracowników etatowych.
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów