0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż firmowego majątku - rozliczenie na gruncie PIT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż firmowego majątku - rozliczenie

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych planujący sprzedaż firmowego majątku, powinni dokładnie zapoznać się ze zmianami, które weszły w życie na początku 2015 roku w Ustawie o PIT. Obejmują one bowiem szerokie grono podatników, którzy wykorzystywali w swojej działalności gospodarczej składniki majątku, które w ewidencji środków trwałych nie były ujęte.

Nowelizacja ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie rozbieżności pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami i sądami administracyjnymi. Organy podatkowe bowiem twierdziły, że przychód ze sprzedaży składnika majątku przedsiębiorstwa zawsze powinien być traktowany jako przychód z działalności - niezależnie od tego, czy był środkiem trwałym przedsiębiorstwa, czy nie (przykładem może być interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 04.02.2013 r. numer IPTPB1/415-674/12-2/KO). Sądy administracyjne zazwyczaj rozstrzygały takie kwestie na niekorzyść podatników.

Sprzedaż firmowego majątku - zmiany w PIT

Zmieniono treść art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT, co ma wyeliminować w przyszłości tego typu spory. Poniżej przedstawiamy treść artykułu po nowelizacji:

art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT (Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2015 r.)

Art. 14.

1. (...)

2. Przychodem z działalności gospodarczej są również:

1) przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

a) środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,

c) składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,

d) składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

– wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio

 

Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2c, dotyczy przychodów, do których nie zaliczają się przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej:

  • budynku mieszkalnego,

  • jego części lub

  • udziału w takim budynku,

  • lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

  • udziału w takim lokalu,

  • gruntu lub udziału w gruncie,

  • prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

  • prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Sprzedaż firmowego majątku

Od 1 stycznia 2015 roku przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wskazanych w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Na dobrą sprawę cała istota zmiany polega na zamianie zapisu o „wykorzystywaniu na potrzeby związane z działalnością gospodarczą” na „ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Dlatego od stycznia 2015, sam fakt wykorzystania danego składnika majątku w działalności gospodarczej wystarczy.

Przykład 1.

Pani Malwina prowadzi działalność gospodarczą w budynku, który nabyła wiele lat wcześniej. Co za tym idzie, budynek nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa.

Gdyby sprzedała budynek w roku 2014, uzyskany przychód nie mógłby stanowić przychodu z działalności gospodarczej, ponieważ budynek nie znajdował się w ewidencji środków trwałych, a co za tym idzie - nie był amortyzowany.

Jednak biorąc pod uwagę aktualne przepisy, gdyby Pani Malwina sprzedała budynek w roku 2015 - przychód ze sprzedaży byłby także przychodem z działalności gospodarczej. Pani Malwina mogłaby także rozpoznać koszty uzyskania przychodu na podstawie wysokości ceny nabycia budynku a także nakładów, które zwiększyły jego wartość.

Uwaga!

W razie wycofania danego składnikamajątku z ewidencji środków trwałych i sprzedaży go po upływie 6 lat (licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie) - przychód uzyskany z tego tytułu nie będzie przychodem z działalności.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów