0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zakup pojazdu z UE – w jaki sposób zgłosić nabycie i rozliczyć VAT?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup samochodu z innego państwa należącego do Unii Europejskiej stał się popularny wśród osób prowadzących działalność gospodarczą. Niejednokrotnie oferty zagranicznych firm czy osób prywatnych są korzystniejsze od tych polskich, dlatego wiele osób korzysta z możliwości sprowadzenia pojazdu do Polski z UE. Formalności związane z nabyciem takiego samochodu oczywiście różnią się od zakupu auta w Polsce. W jaki sposób i gdzie zgłosić nabycie? Jak opodatkować i rozliczyć transakcję? Odpowiadamy, zakup pojazdu z UE!

Zakup pojazdu z UE – dokumentacja i formalności

Sprowadzając pojazd z UE, należy zadbać o skompletowanie dokumentacji dotyczącej nabycia. Rodzaj dokumentów różni się w zależności od tego, czy kupujemy samochód od firmy, czy od osoby fizycznej. Firma występująca w roli sprzedawcy wystawia fakturę lub rachunek dokumentujący daną transakcję, warto zapytać kontrahenta o możliwość wystawienia faktury dwujęzycznej. Podstawą nabycia samochodu z innego kraju Wspólnoty jest umowa kupna-sprzedaży. Sporządzenie dwujęzycznej umowy ograniczy koszty związane z jej przetłumaczeniem na język polski.

Dodatkowe dokumenty, jakie powinniśmy otrzymać od sprzedawcy (niezależnie od tego, czy jest to firma, czy osoba prywatna), to: karta pojazdu, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający wyrejestrowanie (o ile zostało dokonane przed sprzedażą) i dwa komplety kluczyków.

Trzeba mieć na uwadze, że polskie urzędy wymagają przetłumaczenia przez tłumacza przysięgłego dokumentów sporządzonych w języku obcym.

Sprowadzony z Unii Europejskiej samochód powinien zostać poddany przeglądowi technicznemu w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Należy także pamiętać o złożeniu w urzędzie celnym właściwym według miejsca zamieszkania deklaracji dla podatku akcyzowego AKC-U, obliczeniu wartości akcyzy oraz uiszczeniu wskazanego podatku. Podstawą opodatkowania jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić, czyli wartość brutto samochodu określona na fakturze lub umowie.

zakup pojazdu z ue

Zgłoszenie nabycia pojazdu z UE

Przedsiębiorca nabywający samochód z jednego z krajów wspólnoty zobowiązany jest do dokonania rejestracji tego pojazdu w terminie 30 dni, licząc od dnia jego sprowadzenia. Rejestracji dokonujemy w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela.

Art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym
„Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia”.

Kary za brak rejestracji samochodu sprowadzonego z UE – zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy nakładające kary na osoby, które nie zgłoszą w urzędzie miasta sprzedaży lub zakupu pojazdu lub nie zarejestrują pojazdu sprowadzonego z zagranicy w odpowiednim terminie. Podstawą ewentualnych sankcji jest Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która znowelizowała także ustawę Prawo o ruchu drogowym.

Brak rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE w ciągu 30 dni od dnia jego sprowadzenia do kraju od nowego roku będzie wiązać się z karą pieniężną w wysokości od 200 do 1000 zł (art. 140mb Prawa o ruchu drogowym). Sankcje będą nakładane przez starostę w formie decyzji administracyjnej.

Datę sprowadzenia należy wpisać we wniosku o rejestrację. Jest ona deklarowana przez sprowadzającego i ma to być ten dzień, w którym pojazd zakupiony za granicą dotarł do miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej.

Zakup pojazdu z UE a podatek VAT

Zasady dotyczące rozliczenia podatku VAT przy zakupie samochodu z UE różnią się w zależności od tego, czy pojazd jest nowy, czy używany oraz czy dokonano zakupu od przedsiębiorcy zajmującego się handlem samochodami, czy od osoby prywatnej. W rozumieniu ustawy o VAT nowy samochód to samochód, którego przebieg nie przekracza 6000 km lub okres jego użytkowania jest krótszy niż 6 miesięcy. Samochód niespełniający tych warunków jest pojazdem używanym.

Art. 2 pkt 10 lit. a ustawy o VAT
„Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o nowych środkach transportu – rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów: pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta”.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów przy zakupie pojazdu z UE mamy do czynienia, gdy spełnione są dodatkowe warunki:
1) nabywcą towarów jest:

  • podatnik, o którym mowa w art. 15 lub podatnik podatku od wartości dodanej, a nabywane towary mają służyć działalności gospodarczej podatnika,
  • osoba prawna niebędąca podatnikiem;

2) dokonujący dostawy towarów jest podatnikiem.

Nie mamy do czynienia z WNT wtedy, gdy pojazd został kupiony:

  • na podstawie umowy kupna-sprzedaży lub komisu poprzez fakturę marżę,
  • od osoby prywatnej.

Status nabywcy i sprzedawcy jest bez znaczenia wówczas, gdy mamy do czynienia z samochodami, które w rozumieniu ustawy o VAT zaliczane są do nowych środków transportu. Nabycie nowych środków transportu z Unii Europejskiej zawsze kwalifikujemy jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

Zakup samochodu w ramach WNT wykazujemy w deklaracji VAT-7 (czynny podatnik VAT – rozliczenie miesięczne), VAT-7K (czynny podatnik VAT – rozliczenie kwartalne) albo VAT-8 (przedsiębiorca zwolniony z VAT) . Termin na zapłatę VAT wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu WNT tego pojazdu.

Podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje:

  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;
  • wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów wiąże się z rejestracją jako podatnik VAT-UE oraz złożeniem informacji podsumowującej VAT-UE.
Przy nabyciu pojazdu rozliczanego w JPK_V7, VAT-7K lub VAT-8, który ma być przez nabywcę zarejestrowany na terytorium kraju lub nie podlega rejestracji, ale ma być użytkowany na terytorium kraju, konieczne jest złożenie w urzędzie skarbowym informacji VAT-23 z dołączoną kopią faktury zakupu tego pojazdu oraz dowodem zapłaty podatku.

Po spełnieniu wszystkich formalności i uiszczeniu podatków przedsiębiorca może dokonać rejestracji pojazdu w Polsce.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów