0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować zakup sprzętu komputerowego z Niemiec?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakup towaru od kontrahenta z UE dla wielu podatników jest problematyczny pod względem rozliczenia na gruncie podatkowym. W takim przypadku może okazać się, że to kupujący zobowiązany jest do naliczenia VAT z danej transakcji. Sprawdź, w jaki sposób rozliczyć zakup sprzętu komputerowego z Niemiec!

Zakup sprzętu komputerowego z Niemiec – jak rozliczyć w VAT?

Rozliczenie zakupu od kontrahenta z UE u czynnego podatnika VAT

Jeżeli sprzęt komputerowy został zakupiony od firmy z Niemiec czy z kraju UE innego niż Polska, to przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT jest zobowiązany do zarejestrowania się na druku VAT-R (część C.3) dla celów VAT-UE, czyli dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Zakup sprzętu komputerowego z Niemiec należałoby wówczas wykazać jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, w skrócie tzw. WNT. Oznacza to, że sprzedawca wystawia fakturę sprzedaży ze stawką 0%, a nabywca musi opodatkować zakupiony sprzęt polską stawką VAT, odpowiednią dla zakupionego towaru.

W przypadku czynnych podatników VAT zakup ten wykazuje się po stronie rejestru sprzedaży VAT i po stronie rejestru zakupów VAT (gdy przysługuje prawo do odliczenia VAT). Wówczas transakcja w konsekwencji będzie neutralna na gruncie podatku od towarów i usług.

Taka transakcja przez vatowca zostanie wykazana w JPK_V7 oraz w informacji podsumowującej VAT-UE. Oba dokumenty należy złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpił zakup.

Jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej, należy ją przeliczyć na złote według średniego kursu danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT powstaje w momencie wystawienia faktury, jednak nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru (przedmiotu WNT).

Rozliczenie zakupu od kontrahenta z UE u nievatowca

W przypadku podatników zwolnionych z VAT zakup od kontrahenta może zostać wykazany dobrowolnie jako WNT lub obowiązkowo po spełnieniu określonych poniżej warunków.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT ma obowiązek wykazania WNT, jeżeli:

  • przekroczony został limit transakcji w wysokości 50 000 zł;
  • gdy nie został przekroczony limit, ale nabywca wskazał numer VAT-UE (numer z prefiksem PL), tj. na fakturze nie został wykazany podatek VAT.

W przypadku podatników zwolnionych z VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów wykazywany jest wyłącznie VAT należny. Wówczas po jego opłaceniu podatnik ma możliwość ujęcia jego wartości w kosztach podatkowych. Nievatowiec wykazuje WNT w deklaracji VAT-8. Deklarację tę składa do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym miał miejsce zakup.

Jeśli faktura zakupu została wystawiona w walucie obcej, przelicza się jej wartości na złote zgodnie ze średnim kursem danej waluty obcej, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Zakup sprzętu z Niemiec na gruncie PIT

W przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej, zgodnie z art. 11a ustawy o PIT należy ją przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. daty wystawienia faktury.

Fakturę za zakup sprzętu od kontrahenta zagranicznego należy rozliczyć na gruncie PIT analogicznie jak faktury krajowe. Jeżeli towar spełnia jednocześnie poniższe warunki:

  • stanowi własność lub współwłasność podatnika;

  • został nabyty lub wytworzony we własnym zakresie;

  • jest kompletny i zdatny do użytku;

  • jego przewidywany okres używania przekracza rok;

  • jest wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu;

  • jego wartość przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników, brutto w przypadku nievatowców)

– należy ująć go w ewidencji środków trwałych. Wówczas koszt jego zakupu zostanie rozliczony w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne, ujmowane w 13. kolumnie KPiR – pozostałe wydatki. W przypadku gdy wartość nie przekracza 10 tys złkwoty, zakup ten może zostać ujęty bezpośrednio w kosztach.

Zakup sprzętu komputerowego z Niemiec – księgowanie w wFirma.pl

Rozliczenie po stronie czynnego podatnika VAT

Fakturę dokumentującą WNT należy zaksięgować przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT. W wyświetlonym oknie trzeba uzupełnić dane zgodnie z fakturą, dodatkowo w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE zaznaczając opcję WNT oraz definiując walutę faktury (jeżeli faktura została wystawiona w walucie obcej).

Zakup sprzętu komputerowego z Niemiec

Zaksięgowanie transakcji WNT powoduje obowiązek złożenia informacji podsumowującej, której generowanie i wysyłkę w systemie wFirma.pl obrazuje artykuł pomocy: Informacja VAT-UE – jak wygenerować w systemie?

Rozliczenie po stronie podatnika zwolnionego z VAT

Jeżeli podatnik nie wykazuje zakupu od kontrahenta z UE jako WNT (ze względu na zastosowanie zwolnienia), fakturę wprowadza przez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK. Wówczas w polu RAZEM należy uzupełnić kwotę z faktury, a w podzakładce ZAAWANSOWANE zdefiniować walutę faktury.

Zakup sprzętu komputerowego z Niemiec

Jeżeli jednak zakup wykazywany jest jako WNT, w podzakładce ZAAWANSOWANE trzeba dodatkowo zaznaczyć opcję WNT i zdefiniować krajową stawkę VAT, odpowiednią dla danego sprzętu (wartość netto stanowi wartość otrzymanej faktury).

Zakup sprzętu komputerowego z Niemiec

Analogicznie, jeśli wykazywane jest WNT, konieczne jest złożenie informacji podsumowującej VAT-UE. Dodatkowo w przypadku nievatowca składana jest deklaracja VAT-8.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów