0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaległość w ZUS oznacza odsetki!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W codziennym gospodarczym życiu firmy zdarzają się momenty, w których przedsiębiorca boryka się z utratą płynności finansowej. To może skutkować brakiem środków, aby uregulować w ustawowym terminie należności z tytułu składek ZUS. Zapłata po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek. Obowiązek ten leży w gestii przedsiębiorcy. Należy jednak uważać na procedury stosowane przez ZUS. Może się bowiem okazać, że przedsiębiorca wciąż zalega z należnością główną.

Odsetki od zaległości w ZUS - przepisy

Podstawą prawną do naliczania odsetek od zaległości publicznoprawnych jest Ordynacja podatkowa, a dokładniej art. 53 - art. 58, z uwagi na to, że sama Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie podejmuje tej kwestii. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na akt wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.04.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W § 6 pkt 4 została określona reguła rozliczania wpłaty składki, gdy poza należnością główną zapłacie podlegają również odsetki.

§ 6 pkt 3

Wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonane przez płatnika składek po terminie określonym w ustawie powinny obejmować również odsetki za zwłokę.

§ 6 pkt 4

W przypadku gdy wpłata, o której mowa w ust. 3, nie uwzględnia odsetek za zwłokę, mimo jej dokonania po terminie określonym w ustawie, Zakład rozlicza dokonaną wpłatę proporcjonalnie na pokrycie kwoty zaległych składek oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości z tytułu składek do kwoty odsetek za zwłokę.    

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Przepisy rozporządzenia przenoszą regułę z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej ,odnoszącą się do zaległości podatkowych wobec urzędów skarbowych, również na rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Odsetki od zaległości w ZUS - przepisy w praktyce

Zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że jeżeli wpłacona przez niego należność po terminie nie uwzględnia kwoty odsetek, to pomimo zapłaty całej kwoty zaległych składek ZUS rozliczy otrzymaną kwotę proporcjonalnie na poczet:

  • zaległych składek ubezpieczeniowych,

  • odsetek za zwłokę.

Tym samym dojdzie do sytuacji, w której zaległość główna wciąż nie została opłacona, bowiem otrzymaną od przedsiębiorcy kwotę bez należnych odsetek ZUS podzielił na dwie części:

  • jedna została zaliczona proporcjonalnie jako zapłacona kwota odsetek,

  • druga  została zaliczona proporcjonalnie jako zapłacona należność główna z tytułu zaległych składek.

Przykład 1.

Przedsiębiorca nie opłacił w ustawowym terminie należności wobec ZUS na kwotę 2 500 zł. Odsetki za opóźnienie wyniosły 52 zł. Zaległość ogółem wyniosła 2 552 zł ,jednak prowadzący działalność wykonał przelew na rzecz ZUS jedynie w kwocie należności głównej 2 500 zł.

Rozliczenie wpłaty przez ZUS:

  • 2 449 zł zostanie zaliczone na poczet zaległych składek ZUS

  • 51 zł zostanie zaliczone na poczet odsetek.

Pozostanie więc wobec ZUS zaległość w kwocie 51 zł za składki plus odsetki (1 zł, ale z uwagi na utrzymującą się zaległość będą wciąż rosnąć).

Odsetki od zaległości w ZUS a odsetki od zaległości wobec kontrahenta

Reguły dotyczące naliczania i uiszczania odsetek od należności publicznoprawnych (w tym wobec ZUS) są różne. W przypadku przekroczenia terminu płatności z faktury zgodnie z prawem cywilnym kontrahenci zwykle dochodzą na początek kwoty należności głównej, a dopiero później ewentualnych odsetek.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Zatem reguły stosowane dla rozliczeń z tytułu zaległości podatkowych, a tych z tytułu zaległości cywilnoprawnych, będą nieco inne. Oczywiście należy w przypadku kontrahentów pamiętać o zapisach zawartych w umowie. Mogą one bowiem zastrzegać indywidualne zasady naliczania i rozliczania zaległości od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw towarów, czy też wykonanych usług.

Podsumowując: przedsiębiorca, któremu zdarza się nieterminowo opłacać należności z tytułu składek ZUS czy podatków, powinien mieć na uwadze, iż to na nim ciąży obowiązek naliczenia i uregulowania odsetek za zwłokę.

Ważne!

Nie ma obowiązku odprowadzania odsetek od zaległości podatkowych, jeżeli nie przekraczają one kwoty 8,70 zł.

W przypadku uiszczania częściowych zapłat należy pamiętać o tym, że kwota przelana na rachunek ZUS czy urzędu skarbowego rozliczana jest proporcjonalnie na należność główną i odsetki. Uniknięcie naliczania dodatkowych odsetek rozwiąże pozwolenie z ZUS na ratalną spłatę składek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów