Poradnik Przedsiębiorcy

Zaległość w ZUS oznacza odsetki!

W codziennym gospodarczym życiu firmy zdarzają się momenty, w których przedsiębiorca boryka się z utratą płynności finansowej. To może skutkować brakiem środków, aby uregulować w ustawowym terminie należności z tytułu składek ZUS. Zapłata po terminie wiąże się z koniecznością naliczenia odsetek. Obowiązek ten leży w gestii przedsiębiorcy. Należy jednak uważać na procedury stosowane przez ZUS. Może się bowiem okazać, że przedsiębiorca wciąż zalega z należnością główną.

Odsetki od zaległości w ZUS - przepisy

Podstawą prawną do naliczania odsetek od zaległości publicznoprawnych jest Ordynacja podatkowa, a dokładniej art. 53 - art. 58, z uwagi na to, że sama Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie podejmuje tej kwestii. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na akt wykonawczy - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18.04.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W § 6 pkt 4 została określona reguła rozliczania wpłaty składki, gdy poza należnością główną zapłacie podlegają również odsetki.

§ 6 pkt 3

Wpłaty składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonane przez płatnika składek po terminie określonym w ustawie powinny obejmować również odsetki za zwłokę.

§ 6 pkt 4

W przypadku gdy wpłata, o której mowa w ust. 3, nie uwzględnia odsetek za zwłokę, mimo jej dokonania po terminie określonym w ustawie, Zakład rozlicza dokonaną wpłatę proporcjonalnie na pokrycie kwoty zaległych składek oraz kwoty odsetek za zwłokę w stosunku, w jakim w dniu wpłaty pozostaje kwota zaległości z tytułu składek do kwoty odsetek za zwłokę.    

Przepisy rozporządzenia przenoszą regułę z art. 55 § 1 Ordynacji podatkowej ,odnoszącą się do zaległości podatkowych wobec urzędów skarbowych, również na rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Odsetki od zaległości w ZUS - przepisy w praktyce

Zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami przedsiębiorca musi mieć na uwadze, że jeżeli wpłacona przez niego należność po terminie nie uwzględnia kwoty odsetek, to pomimo zapłaty całej kwoty zaległych składek ZUS rozliczy otrzymaną kwotę proporcjonalnie na poczet:

  • zaległych składek ubezpieczeniowych,

  • odsetek za zwłokę.

Tym samym dojdzie do sytuacji, w której zaległość główna wciąż nie została opłacona, bowiem otrzymaną od przedsiębiorcy kwotę bez należnych odsetek ZUS podzielił na dwie części:

  • jedna została zaliczona proporcjonalnie jako zapłacona kwota odsetek,

  • druga  została zaliczona proporcjonalnie jako zapłacona należność główna z tytułu zaległych składek.