0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamieszczanie treści na Facebooku - wszystko co musisz wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Korzystając z Facebooka, udostępniamy szereg treści w tym zdjęć, a także informacje o nas. Z drugiej strony wykorzystujemy też często liczne treści innych użytkowników lub te znalezione w internecie. Czy zamieszczanie treści na Facebooku daje portalowi prawo do wykorzystywania treści przez nas udostępnianych? Jakie uprawnienia ma w tym zakresie portal? O czym warto pamiętać, udostępniając treści innych użytkowników sieci? Dowiesz się z poniższego artykułu!

Zamieszczanie treści na Facebooku a licencja na utworzone treści

Chcąc stworzyć konto i korzystać z Facebooka musimy zaakceptować regulamin korzystania z portalu, w którego ramach udzielamy również szeregu zgód.

Jedną z nich, jaką jesteśmy zobowiązani udzielić, jest zgoda na wykorzystywanie treści przez Meta tworzonych i udostępnianych przez nas jako użytkowników. Nie oznacza to jednak, że zamieszczanie treści na Facebooku powoduję utratę praw autorskich do nich. Zgodnie z regulaminem Facebooka użytkownik zachowuje prawa autorskie do wszelkich treści, które udostępnia. Ma również prawo do udostępniania własnych treści, komu chce i kiedy chce.

Zgodnie z regulaminem użytkownik zachowuje prawa własności intelektualnej do wszelkich treści, które tworzy lub udostępnia na Facebooku. 

Udzielamy na rzecz Meta licencji:

 • niewyłącznej,
 • przenoszalnej,
 • z uprawnieniem do sublicencji,
 • bezpłatnej,
 • globalnej.

Licencja uprawnia Meta do realizowania następujących uprawnień względem udostępnionych treści:

 • wykorzystywania,
 • rozpowszechniania,
 • modyfikowania,
 • uruchamiania,
 • zwielokrotniania,
 • publicznego odtwarzania,
 • wyświetlania,
 • tłumaczenia,
 • wykonywania praw zależnych.

Licencję na rzecz Meta udzielamy z momentem udostępniania, publikacji lub przesyłania treści, które objęte są prawami własności intelektualnej, z wykorzystaniem produktów Meta.

Zgodnie z regulaminem Facebook jest ograniczony w realizacji poszczególnych uprawnień ustawieniami naszego konta. Licencję wykorzystuje natomiast w celu należytego świadczenia usług.

Przykład 1.

Na czym polega uprawnienie Facebooka i na co jako użytkownik wyrażamy zgodę, akceptując regulamin? Facebook na podstawie udzielonego przez użytkownika zezwolenia może udostępnione przez niego zdjęcie przechowywać, zwielokrotniać i udostępniać innym podmiotom zgodnie z ustawieniami konta użytkownika.

Zamieszczanie treści na Facebooku a wygaśnięcie licencji udzielonej na rzecz Meta

Zgodnie z regulaminem każdy użytkownik może usunąć treści, które udostępnia w ramach produktów Meta. W każdej chwili użytkownik może także zdecydować o usunięciu konta. W takim wypadku wszystkie treści zamieszczone na koncie osobistym zostaną usunięte.

Licencja wygasa wraz z usunięciem treści z systemu.

W regulaminie Facebook zastrzega natomiast, że automatyczne usunięcie treści nie nastąpi względem materiałów opublikowanych jako administrator strony lub udostępnionych wraz z innymi osobami.

Usuwanie treści w ramach portalu odbywa się natomiast w określonej procedurze i terminach. Z regulaminu wynika, że standardowym terminem, w którym Meta usuwa treści, jest 90 dni od dnia, w którym użytkownik zwróci się z takim wnioskiem do portalu.

Usuwanie treści z kosza standardowo trwa 30 dni, niemniej jednak użytkownik może takie treści usunąć wcześniej.

W każdym jednak przypadku zgłoszenie treści do usunięcia powoduje, że przestają one być dostępne publicznie.

Meta zaznacza w regulaminie, że po usunięciu treści pozostają nadal w ich posiadaniu kopie zapasowe potrzebne ze względów bezpieczeństwa danych w razie konieczności ich odzyskiwania. Kopie zapasowe zgodnie z regulaminem są usuwane po 90 dniach.

Regulamin przewiduje jednak przypadki, gdy treści zgłoszone przez użytkownika do usunięcia nie zostaną usunięte. Chodzi o następujące przypadki:

 • techniczne ograniczenia, które uniemożliwiają usunięcie treści;
 • gdy niezbędne jest zbadanie ewentualnej niezgodnej z prawem działalności lub naruszenia regulaminów Meta;
 • konieczna jest ochrona bezpieczeństwa i integralności produktów lub usług Meta;
 • konieczne jest zachowanie treści na potrzeby zabezpieczenia dowodów;
 • konieczne jest wykonanie nakazu właściwych władz publicznych, w tym sądu, organu administracji lub organów ścigania.

W takich wypadkach treści są przechowywane tak długo, jak długo trwa podstawa do ich dłuższego zachowania.

Zamieszczanie treści na Facebooku a uprawnienie do wykorzystania imienia i nazwiska, zdjęcia i innych informacji

Warto mieć na uwadze również fakt, że zgadzając się na regulamin Facebooka, pozwalamy także na wykorzystanie:

 • imienia i nazwiska użytkownika;
 • zdjęcia profilowego;
 • informacji o działaniach użytkownika w odniesieniu do reklam i działań marketingowych.

To dzięki tej zgodzie Facebook udostępnia innym użytkownikom informacje o tym, jakie polubiłeś wydarzenia lub strony reklamowane w ramach platformy. Zgoda udzielana jest nieodpłatnie. 

Zamieszczanie treści na Facebooku a prawa autorskie

Warto mieć na uwadze, że zamieszczanie treści na Facebooku stanowi formę publikacji. Jeżeli treści, które publikujemy, są objęte prawem autorskim, publikacja będzie formą korzystania i rozpowszechniania utworu.

Warto więc zwrócić uwagę na źródło treści i sprawdzić, czy są one objęte prawami autorskimi, a jeżeli tak, to czy autor wyraził zgodę na określone formy korzystania z tych treści.

Należy pamiętać, że twórcy treści oprócz autorskich praw majątkowych przysługują osobiste prawa autorskie do stworzonych przez niego treści, które chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

 • autorstwa utworu;
 • oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 • nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 • decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 • nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Szanując prawa osobiste innych twórców, z których treści korzystamy na Facebooku, powinniśmy m.in. oznaczyć twórcę treści (lub nie – jeżeli twórca życzy sobie, aby utwór był udostępniany anonimowo).

Z drugiej strony, korzystając w ramach swojego konta na Facebooku z cudzych treści, warto przeanalizować zakres udzielonego przez twórcę zezwolenia na korzystanie z nich. 

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wyraźnie wskazanych polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania.

Co do zasady użytkownik korzystający z cudzej treści na licencji nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w zakresie uzyskanej licencji, chyba że licencjodawca na to zezwolił.

Często licencje udzielane do treści udostępnianych w internecie przybiera formułę licencji open source lub creative commons. W tych modelach każdy może wykorzystać treści nimi objęte. Należy mieć jednak na uwadze, że licencje często przewidują specyficzne obostrzenia co do sposobu korzystania z treści nimi objętych, które warunkują legalność ich wykorzystania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów