Poradnik Przedsiębiorcy

Zatrudnienie u dwóch pracodawców a urlop wypoczynkowy

Osoba posiadająca zatrudnienie u dwóch pracodawców nabywa uprawnienia wynikające z zawartej umowy o pracę odrębnie w każdym ze stosunków pracy. Uprawnienia pracownika są uzależnione od posiadanego okresu zatrudnienia.

Wymiar urlopu wypoczynkowego a zatrudnienie u dwóch pracodawców

Prawo do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar jest uzależnione od posiadanego przez pracownika okresu zatrudnienia z całego okresu aktywności zawodowej z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 154 (1) par. 2) pracownikowi pozostającemu jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, do okresu zatrudnienia, od którego uzależnione jest prawo do urlopu wypoczynkowego, wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Nawiązanie przynajmniej dwóch umów o pracę oznacza dla pracownika powielanie uprawnień pracowniczych (z wyjątkiem stażu pracy), chyba że konkretne regulacje prawne wyłączają taką możliwość.

Zatrudnienie u dwóch pracodawców jednocześnie może spowodować sytuację, w której pracownik w okresie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego u jednego pracodawcy będzie świadczył pracę u drugiego.

Urlop proporcjonalny u drugiego pracodawcy

W sytuacji gdy nawiązanie kolejnego stosunku pracy następuje w trakcie roku kalendarzowego, wówczas wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się zgodnie z art. 155 (1) par. 1 Kodeksu pracy, czyli naliczając urlop wypoczynkowy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Przy proporcjonalnym ustalaniu wymiaru urlopu należy pamiętać, że niepełny dzień urlopu zaokrągla się zawsze w górę do pełnego dnia. Również niepełny miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Przykład 1.

Pan Damian w okresie od stycznia 2020 r. do grudnia 2020 r. jest zatrudniony w firmie X. W okresie od października do grudnia pozostaje w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, na którym wykorzystuje zaległy oraz bieżący urlop wypoczynkowy, a przez resztę okresu wypowiedzenia jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

W związku z pełną dyspozycyjnością pracownik postanowił od listopada 2020 r. podjąć kolejną pracę u innego pracodawcy. U kolejnego pracodawcy pracownikowi zostanie naliczony urlop proporcjonalny, czyli za okres od listopada 2020 r. do końca grudnia 2020 r.

Pan Damian posiada prawo do 26 dni urlopu w roku, w związku z tym w okresie od listopada 2020 r. do grudnia 2020r. urlop proporcjonalny zostanie naliczony w następujący sposób:

26 dni urlopu / 12 miesięcy = 2,16667

2,16667 x 2 miesiące zatrudnienia = 4,3333 → 5 dni

Niepełne dni urlopu należy zaokrąglić w górę, w związku z powyższym pracownikowi przysługuje u drugiego pracodawcy 5 dni urlopu wypoczynkowego.