0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zawieszenie działalności w czasie choroby

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy z różnych względów decydują się na przerwę w prowadzeniu własnej firmy. Nie wszyscy jednak wiedzą, że zawieszenie działalności w czasie choroby również jest możliwe. Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy wypłacane z ZUS-u nie będą w takiej sytuacji przysługiwały? Odpowiadamy w artykule.

Jak zgłosić zawieszenie działalności w czasie choroby?

Osoba, która ma zamiar wstrzymać działalność gospodarczą, musi złożyć tak naprawdę tylko jeden formularz. Dokładnie wiąże się to z dostarczeniem do urzędu gminy lub miasta formularzu CEIDG-1. Mimo tego, że jest on jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji, to właśnie na nim dodaje się informację o zawieszeniu działalności. Aby dotyczył zawieszenia, w rubryce 01 należy zaznaczyć opcję 3 - Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. 

Ważne!

Działalność można wstrzymać w dowolnym momencie, jednak należy pamiętać, że okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 dni oraz nie może przekraczać 2 lat.

Zawieszenie działalności w czasie choroby a obowiązki względem ZUS-u i US

W przypadku zawieszenia działalności w czasie choroby przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania o tym ani urzędu skarbowego, ani ZUS-u. Wiąże się to z zasadą przepływu informacji, tak jak ma to miejsce przy rejestracji działalności. Nie trzeba więc składać deklaracji wyrejestrowującej, gdyż ZUS dokona wyrejestrowania na podstawie informacji przekazanych do CEIDG. Co więcej, przez okres zawieszenia przedsiębiorca nie jest zobowiązany do opłacania składek, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia działalności. 

Uwaga!

Decydując się na zawieszenie działalności w trakcie miesiąca, przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia deklaracji rozliczeniowej. Wtedy należy jednak pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy proporcjonalnie do dni, w których działalność była prowadzona.

Choroba przedsiębiorcy a wykonywanie działalności

W trakcie choroby przedsiębiorca nie powinien wykonywać czynności zarobkowych, ponieważ grozi to utratą zasiłku chorobowego.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. 

Ważne!

Aby przedsiębiorca uzyskał prawo do zasiłku chorobowego, musi podlegać nieprzerwanie przez okres 90 dni pod ubezpieczenie chorobowe.

Zawieszenie działalności w czasie choroby

Nie ma prawnych przeszkód, by zdecydować się na zawieszenie działalności w czasie choroby. Pobierając już świadczenie z ZUS-u z tytułu niezdolności do pracy, nie traci się bowiem prawa do zaprzestania wykonywania pracy zarobkowej i odwrotnie - po złożeniu wniosku do CEIDG w dalszym ciągu można pobierać zasiłek chorobowy. Ustanie tytułu ubezpieczenie chorobowego w związku z zawieszeniem działalności w trakcie choroby nie powoduje utraty uprawnień do otrzymywania świadczeń z ZUS-u. Jeżeli przedsiębiorca zachoruje w trakcie prowadzenia działalności i opłacania składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, wówczas ma prawo w dalszym ciągu korzystać z zasiłku chorobowego. 

Ważne!

Zawieszenie działalności w czasie choroby nie wyklucza również nabycia przez przedsiębiorcę prawa do świadczenia rehabilitacyjnego.

Decydując się na zawieszenie działalności w czasie choroby, właściciel firmy nie musi więc martwić się o utratę świadczeń chorobowych. Inaczej wyglądałoby to w sytuacji, gdyby po zawieszeniu działalności przedsiębiorca starał się o zasiłek chorobowy. Wtedy nie mają zastosowania takie same zasady jak, przy zawieszeniu działalności w czasie choroby. Przedsiębiorca może wówczas otrzymać zasiłek chorobowy gdy:

  • wykonywanie działalności gospodarczej zostanie wstrzymane na minimalny okres wynoszący 30 dni (jest to dopuszczalny okres przerwy pomiędzy podleganiem do ubezpieczenia chorobowego), po czym będzie ponownie wznowione - jeśli łączny okres podlegania ubezpieczeniu chorobowemu wynosi 90 dni,

  • stanie się niezdolny do pracy z powodu choroby na okres nie krótszy niż 30 dni, jeśli zachorowanie wystąpi w ciągu:

    • 14 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego

    • 3 miesięcy od ustania tytułu do ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej lub innej, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni (art. 7 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów