0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Świadczenie rehabilitacyjne - komu jest przyznawane

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadczenie rehabilitacyjne, podobnie jak zasiłek chorobowy, przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu. Świadczenie to wypłacane jest przez ZUS, a jego popularność w ostatnich latach wzrosła. Przyznawane jest osobom, których stan zdrowia rokuje na odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. To znaczy, że po 182 dniach choroby i pobierania zasiłku (lub 270 dniach w przypadku ciąży lub gruźlicy), nadal możemy starać się o wsparcie finansowe w leczeniu od państwa. Pobieranie świadczenia przysługuje przez czas niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy.

O potrzebie przyznania takiego świadczenia orzeka lekarz orzecznik ZUS. Jeśli osoba ubiegająca się o otrzymanie świadczenia rehabilitacyjnego nie zgadza się opinią lekarza orzecznika, może złożyć odwołanie. W takim przypadku chory zostaje wezwany do stawienia się przed komisją lekarską, która decyduje o przyznaniu świadczenia. O otrzymanie świadczenia może ubiegać się również chory, któremu lekarz orzecznik w sprawie przyznania renty orzekł, że chory rokuje na odzyskanie zdolności do wykonywania pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne - formalności

Osoba ubiegająca się o świadczenie rehabilitacyjne składa wniosek na druku ZUS Np-7 w oddziale ZUS właściwym według miejsca zamieszkania, wraz z niezbędnymi dokumentami:

 • ZUS OL-9 - zaświadczenie o stanie zdrowia, wypełnione przez lekarza leczącego,

 • ZUS N-10 - wywiad z miejsca pracy, nie obowiązuje w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu do ubezpieczenia,

 • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 w przypadku pracownika albo ZUS Z-3a w przypadku innego ubezpieczonego niż pracownik.

Gdy niezdolność do pracy wystąpiła wskutek wypadku przy pracy:

 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - w przypadku wypadku przy pracy ubezpieczonego będącego pracownikiem,

 • karta wypadku przy pracy - w razie wypadku przy pracy ubezpieczonego innego niż pracownik,

 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego - w razie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, urlopu na poratowanie zdrowia, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub do świadczenia przedemerytalnego;

 • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych;

 • w okresie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności;

 • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została przez ubezpieczonego w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia;

 • w przypadku niewłaściwego wykorzystania okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego

Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w wysokości 90% wynagrodzenia lub przychodu, które stanowiło podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące, a jeśli niezdolność do pracy przypada podczas ciąży lub została spowodowana wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową, wypłacane jest 100% tego wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach 75% tego świadczenia.

Przykład 1.

Pracownikowi przyznano świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy. Ponieważ zasiłek chorobowy w wysokości 182 dni został wykorzystany 14 stycznia, świadczenie to zostało przyznane od 26 stycznia 2017 r. do 23 lipca 2017 r. w wysokości:

 • 90% podstawy wymiaru za pierwsze trzy miesiące;

 • 75% podstawy wymiaru za kolejne trzy miesiące.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów