Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy - czy zleceniobiorca ma do niego prawo?

Kto ma prawo do zasiłku chorobowego

Nie jest prawdą, że zasiłek chorobowy przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Każdy zatrudniony zleceniobiorca jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, zdrowotnym i, o ile złoży wniosek, dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Jedynym wyjątkiem są uczniowie i studenci, którzy nie przekroczyli 26 roku życia. Oni nie mogą przystąpić do wspomnianego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli zleceniobiorca chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, musi wypełnić pisemny wniosek, a następnie przekazać go zleceniodawcy. Zleceniodawca wówczas ma obowiązek zarejestrować zatrudnionego w ZUS.

Od kiedy przysługuje zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy a okres wyczekiwania w przypadku umowy zlecenie

Prawo do zasiłku chorobowego w przypadku umowy zlecenie zatrudniony nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do wspomnianych 90 dni zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, jeżeli przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym czy odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zasiłek chorobowy przysługuje również zatrudnionemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego oraz temu, który stał się niezdolny do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność ta trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1. nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,

2. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia

Ponadto, wyjątkowo, prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia, przysługuje:

  1. absolwentom szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,

  2. osobom, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,

  3. ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

  4. posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.