0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy a korekta świadectwa pracy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym zatrudnienie pracownika i powinno zawierać szczegółowe informacje dotyczące tego stosunku pracy. Dokument ten jest oświadczeniem wiedzy, a nie woli, zatem nie kształtuje praw ani ich nie pozbawia. W związku z czym, czy zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy przez pracownika będzie podstawą do dokonania korekty świadectwa pracy?

Świadectwo pracy - kiedy należy je wydać i jakie informacje powinno zawierać?

Szczegółowe informacje dotyczące świadectwa pracy, tego jaką treść powinno ono zawierać , zostały zapisane w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy (kp) w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego.

W treści tego dokumentu powinny znaleźć się informacje dotyczące:

  • okresu trwania umowy o pracę, 

  • rodzaju wykonywanej pracy i zajmowanych stanowisk, 

  • trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, 

  • inne informacje niezbędne do ustalenia dla pracownika uprawnień z ubezpieczenia społecznego. 

Dodatkowo w dokumencie tym zamieszcza się dopisek o zajęciu wynagrodzenia za pracę zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym. Jeśli pracownik zgłosi pracodawcy prośbę co do umieszczenia w świadectwie pracy informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia, to należy je podać.

Kiedy wydać sprostowanie świadectwa pracy?

Sprostowanie świadectwa pracy, które zawiera błędne informacje, może nastąpić w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Wówczas pracownik składa pracodawcy wniosek o sprostowanie. Warto zaznaczyć, że w treści świadectwa pracy powinno zostać zawarte pouczenie o możliwości wystąpienia o sprostowanie świadectwa pracy. Pracownik powinien dokładnie sprawdzić otrzymane świadectwo i zakwestionować je, jeśli jest wadliwe.

W przypadku uznania wadliwości dokumentu przez pracodawcę, wydaje on w ciągu 7 dni nowe świadectwo pracy z prawidłowymi zapisami. Jeśli pracodawca negatywnie rozpatrzy wniosek o sprostowanie świadectwa pracy, wówczas pracownik może wystąpić do sądu pracy z roszczeniem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania powyższego zawiadomienia od pracodawcy. Warto dodać, że pracodawca może poinformować o swojej decyzji w kwestii sprostowania świadectwa pracy w formie elektronicznej lub papierowej.

Zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy - czy pracodawca ma obowiązek dokonać korekty świadectwa pracy?

W treści świadectwa pracy powinny znaleźć się również informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych z ubezpieczenia społecznego. W szczególności chodzi o wskazanie okresów nieskładkowych i składkowych, które są niezwykle istotne przy ustalaniu uprawnień emerytalnych i rentowych. Warto przypomnieć, że zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej ZUS-u okresy składkowe to „okresy zatrudnienia i okresy pracy wykonywanej oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości określonej w przepisach o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych, w przepisach ustawy emerytalnej, przepisach o adwokaturze, przepisach o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz w przepisach o pomocy społecznej od 15 listopada 1991 r. do 31 grudnia 1998 r.”. Zatem do powyższych okresów zaliczane są okresy ubezpieczenia za pracę w oparciu o umowę o pracę, okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego czy czynnej służby wojskowej. Do okresów nieskładkowych zaliczane są okresy, które wliczane są przy ustalaniu prawa do emerytury czy renty i należą do nich m.in. okresy pobierania zasiłku chorobowego, wynagrodzenia chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczego. Tak więc, czy zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy jest podstawą do wystawienia korekty świadectwa? 

W przypadkach, w których pracodawcy nie są pewni, które okresy są zaliczane jako nieskładkowe, warto odwołać się do art. 7 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy dodać, że w świadectwie pracy powinny zostać zapisane daty przebywania na zwolnieniu lekarskim i pobierania świadczeń w związku z okresem chorobowym, a także liczba dni, za które wypłacano zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe. Wszystkie okresy nieskładkowe powinny być zapisane w ust. 6 pkt 13 świadectwa zgodnie z chronologią.

W związku z czym, jeśli pracownik w dniu wystawienia świadectwa pracy przebywał na zwolnieniu lekarskim, taka informacja powinna znaleźć się w jego świadectwie. Oznacza to, że zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy, odnoszące się do okresu zatrudnienia, będzie podstawa do wystawienia przez pracodawce korekty świadectwa pracy.

Natomiast w sytuacji, w której pracownik w dniu rozwiązania umowy o pracę świadczył pracę, a następnie przebywał na zwolnieniu lekarskim i dostarczył pracodawcy zaświadczenie lekarskie po sporządzeniu świadectwa pracy, taka informacja nie wymaga zmiany świadectwa pracy. Pracownik ten powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowany dzień. Natomiast jego niezdolność do pracy powstała po pracy w tym dniu, zatem nie otrzyma świadczenia chorobowego za ten dzień i nie będzie miał podstaw do sprostowania świadectwa pracy.

Przykład 1.

10 stycznia 2018 r. pracownik wykonywał swoje normalne obowiązki pracownicze na terenie zakładu pracy, jednak w trakcie dnia otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę i jednocześnie przy wyjściu z pracy otrzymał świadectwo pracy. 15 stycznia 2018 r. pracownik przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie od 10 stycznia 2018 r. do 20 stycznia 2018 r. W tej sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy przez pracownika, odnosi się do dnia w którym pracownik pracował, czyli był zdolny do wykonywania pracy, nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku pracodawcy dokonania korekty świadectwa.  

Przykład 2.

Pracownica była zatrudniona w firmie do 30 kwietnia 2018 r. 11 maja 2018 r. do pracodawcy dotarło zwolnienie lekarskie obejmujące okres chorobowy od 30 kwietnia 2018 r. do 21 maja 2018 r. Pracodawca sporządził świadectwo pracy 30 kwietnia 2018 r. i przesłał je pocztą do pracownicy. Z uwagi na to, że 30 kwietnia 2018 r. pracownica była chora, zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy będzie podstawą do dokonania korekty świadectwa pracy. Nie była ona zdolna do pracy tego dnia i pobrała świadczenie chorobowe za ten czas.

Warto przypomnieć, że pracodawca, który sporządza sprostowanie świadectwa pracy, powinien wskazać stosowną datę skorygowanego świadectwa i nie może być to data oryginału świadectwa. Ponadto należy dodać pismo przewodnie wraz z informacją o powodach korygowania świadectwa i zakresem dokonanych w nim zmian. Pracodawca powinien również wezwać pracownika do zwrotu poprzedniego, błędnie wydanego świadectwa pracy.

Informacje zawarte w świadectwie pracy wpływają na nabycie uprawnień pracowniczych u następnego pracodawcy i świadczenia z ubezpieczeń społecznych. W związku z powyższym, dokonanie korekty świadectwa pracy ze względu na zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy przez pracownika, jest bardzo ważne ze względów formalnych.

Konkludując należy podkreślić, że sprostowania świadectwa pracy dokonuje się z uwagi na wyraźne błędy popełnione przez pracodawcę przy sporządzaniu powyższego dokumentu. Wobec powyższego pracownik powinien niezwłocznie sprawdzić wszystkie informacje w otrzymanym świadectwie pracy. W terminie 14 dni od wydania mu świadectwa pracy może wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o jego sprostowanie. W przypadku odmowy pracodawcy do wydania skorygowanego świadectwa pracy pracownik może wnieść pozew do sądu pracy o sprostowanie świadectwa.

Zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy przez pracownika nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku po stronie pracodawcy dokonania korekty świadectwa pracy, jeśli pracownik był zdolny do pracy w dniu rozwiązania umowy o pracę. Natomiast, gdy w dniu rozwiązania umowy o pracę pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim i pobierał świadczenie chorobowe lub wynagrodzenie chorobowe - w takim przypadku zwolnienie lekarskie dostarczone po zakończeniu pracy, i wystawieniu świadectwa pracy, będzie skutkowało powstaniem obowiązku pracodawcy do wystawienia korekty świadectwa.

Ponadto warto dodać, że w prezydenckim projekcie nowelizacji Kodeksu pracy zaproponowano, że w przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy, pracownik będzie miał roszczenie o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy. W sytuacji, w której pracodawca nie wykona orzeczenia sądu w powyższym zakresie, pracownik będzie mógł wystąpić do sądu pracy z roszczeniem wydania wyroku zastępującego świadectwo pracy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów