0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Co robi pracodawca, jeśli sąd nakaże mu sprostować świadectwo pracy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Świadectwo pracy jest dokumentem potwierdzającym przebyty staż zatrudnienia w danym zakładzie pracy. Jest dokumentem obowiązkowo wydawanym pracownikom, których umowa o pracę wygasła lub ustał stosunek pracy.

W przypadku, gdy pracodawca popełni błąd w świadectwie pracy, pracownik nie może skierować od razu sprawy do sądu, gdyż zgodnie z przepisami prawa droga procesowa nie będzie zachowana. Sąd nie uzna powództwa pracownika, gdyż w pierwszej kolejności pracownik z wnioskiem o sprostowanie powinien wystąpić do pracodawcy.  

Terminu, którego pracownik musi przestrzegać

Jak stanowi art. 97 § 2(1) kodeksu pracy, pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. Oczywiście, jeżeli pracownik nie zachowa tego terminu i wniesie wniosek w późniejszym okresie, pracodawca zobowiązany jest ustosunkować się do prośby pracownika, jeśli jednak tego nie zrobi, a pracownik skieruje sprawę do sądu, sąd nie uwzględni jego powództwa.

Co znaczy, że świadectwo pracy jest wadliwe?

Wadliwe świadectwo pracy to świadectwo z błędami, brakami, w którym umieszczane są informacje niezgodne ze stanem faktycznym bądź ujmowane są informacje w nadmiarze. Najczęściej popełniane błędy w świadectwach pracy to między innymi:

  • błąd w imieniu i nazwisku czy błędna data urodzenia,

  • umieszczanie informacji o wysokości wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach bez zgody pracownika lub nieumieszczeniu ich pomimo zgłoszenia stosownego żądania,

  • wskazanie, że umowa o pracę została rozwiązania bez wypowiedzenia z winy pracownika jako trybu rozwiązania stosunku pracy  w  przypadku wykazania przez pracownika niezgodności z prawem takiego rozwiązania umowy o pracę;

  • niewskazaniu podstawy rozwiązania umowy o pracę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych.

Terminy, których pracodawca musi przestrzegać

Pracodawca powinien w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku w sprawie sprostowania świadectwa pracy ustosunkować się do niego. W przypadku uwzględnienia wniosku w tym więc terminie wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy, natomiast w razie nieuwzględnienia wniosku powiadamia go o tym na piśmie, co wynika z  § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Wskutek niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracodawcę.

Nakaz sądu w sprawie sprostowania świadectwa pracy

Pracownik może wystąpić z powództwem do sądu pracy dopiero w przypadku, gdy pracodawca nie ustosunkuje się do wniosku pracownika w sprawie sprostowania świadectwa pracy bądź nie zgodzi się dokonać korekty błędnie sporządzonego dokumentu. W takiej sytuacji sąd może:

  • nakazać pracodawcy sprostować świadectwo pracy lub

  • uwzględnić powództwa o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.

Wydanie pracownikowi nowego świadectwa powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. W takim przypadku z akt osobowych pracownika usuwa się i niszczy stare świadectwa, zastępując je nowym. W związku z tym data wydania świadectwa pracy będzie późniejsza niż data rozwiązania stosunku pracy.

Szczególny tryb postępowania przewidziano w przypadku zmiany świadectwa pracy na skutek wydania prawomocnego orzeczenia sądu pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 k.p. W takiej sytuacji pracownik przedkłada pracodawcy wydane mu wcześniej świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści o informację dotyczącą wydanego orzeczenia sądowego. W przypadku gdy pracownik nie przedłoży świadectwa pracy, pracodawca w celu dokonania zmian na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego ma prawo wezwać pracownika do niezwłocznego przedłożenia świadectwa pracy.

Pracodawca zobowiązany jest przechowywać kopię świadectwa pracy w aktach osobowych pracownika. W uzasadnionych przypadkach może wydać jego odpis pracownikowi, osobie przez niego upoważnionej albo spadkobiercy pracownika.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów