0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Stopa bezrobocia w Polsce od kilku lat jest na rekordowo niskim poziomie (3,5% w lutym 2019 r. wg Eurostatu). Jednak mimo to wiele osób pozostaje bez zatrudnienia z różnych powodów. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wskazuje konkretne instytucje oraz ich działanie, które mają pomóc osobom bezrobotnym.Poniżej przedstawiamy jak wygląda aktywizacja zawodowa.

Aktywizacja zawodowa – czyli co?

Aktywizacja zawodowa to nic innego jak działania podejmowane przez różne instytucje (w tym najwięcej przez powiatowe urzędy pracy) mające na celu pomóc znaleźć pracę osobom bezrobotnym oraz niepełnosprawnym, których sytuacja na rynku pracy jest zdecydowanie trudniejsza.

Do kogo kierowane są działania z zakresu aktywizacji zawodowej?

Żaden urząd ani osoba bezrobotna nie znajdzie pracy, jeśli na rynku nie pojawi się odpowiednia jej oferta. W związku z tym różne formy i programy aktywizacyjne są skierowane zarówno do osób poszukujących pracy, jak i do samych pracodawców, aby zachęcić ich do zatrudniania osób skierowanych z urzędu pracy.

Różne formy aktywizacji zawodowej

Jak już zostało wspomniane, pomoc osobom bezrobotnym może być udzielana w różnych formach. Część z nich skierowana jest do osób poszukujących pracy, natomiast inne przewidują motywację dla pracodawców. Jednak aktywizacja zawodowa polega głównie na różnego rodzaju pomocy finansowej.

Osoby bezrobotne najczęściej korzystają z pomocy w formie:

 • dodatku aktywizacyjnego – świadczenie wypłacane osobie bezrobotnej, która pracę znalazła samodzielnie lub podjęła ją po skierowaniu z urzędu pracy;

 • stypendium – czyli pomoc finansowa wypłaca osobie bezrobotnej (zarejestrowanej w PUP) w czasie różnej formy edukacji (studiów, kursów, przygotowania zawodowego dorosłych itp.);

 • szkolenia – skierowane do osób poszukujących pracy, w celu podniesienia kompetencji zawodowych;

 • zwrotu kosztów przejazdu lub kosztów zakwaterowania – w tym drugim przypadku, zwrot ma miejsce w razie podjęcia pracy poza stałym miejscem zamieszkania;

 • świadczenia aktywizacyjnego – przyznawane jest m.in. rodzicom, którzy wracają na rynek pracy po okresie przerwy związanej z wychowywaniem dziecka;

 • bonu szkoleniowego – jest to zwrot kosztów różnego rodzaju szkoleń lub kursów osobie bezrobotnej do 30. roku życia. Wysokość finansowania nie może przekroczyć 100% przeciętnego wynagrodzenia;

 • bonu stażowego – osoba bezrobotna, która otrzyma bon stażowy, zostanie skierowana przez urząd pracy na odbycie 6-miesięcznego stażu u pracodawcy wskazanego przez osobę, pod warunkiem że pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia danej osoby po zakończeniu stażu na kolejne 6 miesięcy. Urząd pokryje koszty przejazdu oraz badań lekarskich, natomiast pracodawca otrzyma premię;

 • bonu na zasiedlenie – jest to bon, który można przeznaczyć na cele mieszkaniowe, pod warunkiem że osoba bezrobotna do 30. roku życia podjęła pracę poza miejscem stałego zamieszkania.

Aktywizacja zawodowa - korzyści dla pracodawców

Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby zarejestrowane jako bezrobotne, mogą liczyć na różne formy pomocy finansowej. Najpopularniejszą z nich jest zwolnienie z opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP. Najwięcej mogą skorzystać pracodawcy, który organizują miejsca pracy dla osób:

 • do 30. i powyżej 50. roku życia,

 • które są bezrobotne długotrwale,

 • niepełnosprawnych,

 • korzystających z pomocy opieki społecznej,

 • wychowują dzieci do 6. roku życia lub dzieci niepełnosprawne do 18. roku życia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów