Poradnik Przedsiębiorcy

Świadczenia chorobowe w 2018 roku - ile wynoszą?

Wraz z nowym rokiem zmieni się kwota minimalnego wynagrodzenia z 2000 zł do 2100 zł brutto, dlatego też zmianie ulegnie wysokość świadczeń chorobowych. Właściciele firm muszą określić, kto będzie płatnikiem zasiłków w nowym roku i ewentualnie przekazać płatność tych świadczeń chorobowych do ZUS. Dowiedz się, ile wynoszą świadczenia chorobowe w 2018 roku.

Świadczenia chorobowe - podstawa wymiaru

Aby ustalić podstawę wymiaru zasiłku, należy przyjąć przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe po potrąceniu przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne.

W przypadku, gdy pracownik nie przepracował jednego pełnego miesiąca kalendarzowego, do ustalenia wymiaru stawki przyjmuje się zgodnie z art. 37 ustawy o świadczeniach pieniężnych ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

  • wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości;

  • wynagrodzenie miesięczne obliczone przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego za przepracowane dni robocze przez liczbę dni przepracowanych i pomnożenie przez liczbę dni, które ubezpieczony będący pracownikiem był obowiązany przepracować w tym miesiącu, jeżeli przepracował choćby 1 dzień;

  • kwota zmiennych składników wynagrodzenia w przeciętnej miesięcznej wysokości, wypłacona za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy u pracodawcy, u którego przysługuje zasiłek chorobowy, jeżeli ubezpieczony będący pracownikiem nie osiągnął żadnego wynagrodzenia.

Ważne!

Są jednak sytuacje, w których nie nastąpi zmiana podstawy wymiaru, a ma to miejsce, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika powinna odzwierciedlać jego przeciętne wynagrodzenie, jednakże dla celów obliczenia świadczenia chorobowego ustawodawca przewidział pewne minimum. Podstawa wymiaru zasiłku nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą 13,71%.

W 2018 roku wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 2100 zł, co przełoży się na podwyżkę kosztów świadczeń chorobowych. Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ma zapewnione świadczenia chorobowe wyliczane od podstawy:

  • 1812,09 zł (2100 zł - 2100 zł × 13,71%)

Świadczenie chorobowe - wysokość

Świadczenia chorobowe zależą od rodzaju świadczenia, czasu niezdolności do pracy i wieku pracownika a ich wysokość wynosi:

  1. Wynagrodzenie chorobowe: co najmniej 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,

  2. Zasiłek chorobowy: 70, 80 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,

  3. Świadczenie rehabilitacyjne: 90 i 75 lub 100% podstawy wymiaru zasiłku,

  4. Zasiłek macierzyński: 100 i 60 lub 80% podstawy wymiaru zasiłku,

  5. Zasiłek opiekuńczy: 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Świadczenie chorobowe a niezdolność do pracy na przełomie roku

W przypadku, gdy pracownik był niezdolny do pracy na przełomie roku, płatnik świadczenia powinien sprawdzić, czy nie należy podnieść faktycznej podstawy jego  wymiaru do nowej kwoty minimalnej.

Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku w styczniu 2018 r. związanego z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim w grudniu 2017 r., nie powoduje podwyższenia podstawy wymiaru tego świadczenia do kwoty najniższej obowiązującej w 2018 roku, dlatego też będzie liczona od podstawy stawki minimalnego wynagrodzenia w 2017 roku, czyli od 2000 zł brutto.