0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Leasing samochodu od zagranicznej firmy a podatek u źródła

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jedną z powszechnie stosowanych form pozyskania samochodu dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, jest leasing. Warto zwrócić uwagę na podmiot z jakim zawieramy umowę leasingu, by móc przygotować się do spełnienia wymagań określonych przepisami prawa. Jak rozliczyć leasing samochodu od zagranicznej firmy a podatek u źródła? Odpowiedź w artykule!

Kto posiada statut leasingodawcy?

Wynajem samochodu osobowego od podatnika będącego rezydentem, tj. osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powoduje, iż transakcja nie wywołuje żadnych dodatkowych obowiązków, zarówno po stronie leasingodawcy, jak i leasingobiorcy.

Może się jednak zdarzyć, iż leasing samochodu osobowego dokonywany jest od podmiotu, który nie jest rezydentem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym. W sytuacji, gdy takim podmiotem jest oddział zagranicznej spółki zarejestrowany w Polsce jako „oddział w Polsce”, przy dokonywaniu płatności podatnik powinien mieć na uwadze przepisy dotyczące poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, powszechnie określanego jako „podatek u źródła”.

Leasingodawca – pomimo rejestracji w Polsce – stanowi „zakład zagraniczny”, a w konsekwencji traktowany jest jak podmiot zagraniczny (ma prawo posługiwania się polskim numerem NIP, wykazywaniem 23% VAT na fakturze sprzedaży i wskazaniem w nazwie „oddział w Polsce”, co może być mylące dla nabywcy usługi). Przykładem takiego podmiotu jest Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce NIP: 1070028292

Wypłata należności z tytułu najmu

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i podatku dochodowym z tytułu uzyskanych przychodów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników zagranicznych, ustala się w wysokości 20% przychodów:

 • z odsetek;
 • z praw autorskich lub praw pokrewnych;
 • z praw do projektów wynalazczych;
 • znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw;
 • z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego;
 • za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego;
 • za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how);
 • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot dokonujący najmu środka transportu od kontrahenta zagranicznego, zobligowany jest do spełnienia roli płatnika, która polega na potrąceniu podatku w kwocie stanowiącej 20% wysokości przychodów i przekazaniu jej właściwemu urzędowi skarbowemu.

Płatnicy zobowiązani do poboru podatku u źródła mogą zastosować obniżoną stawkę podatku, wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo nie pobrać podatku zgodnie z taką umową (art. 26 ust. 1 ustawy o CIT). Warunkiem zastosowania wyżej wymienionych preferencji, jest udokumentowanie miejsca zamieszkania/siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Certyfikat rezydencji i jego ważność

Natomiast w myśl art. 4a pkt 12 ustawy o CIT, ilekroć jest mowa o certyfikacie rezydencji, oznacza to zaświadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika.

W przypadku kiedy miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji zawierającym okres ważności, płatnik uwzględnia ten certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych w tym okresie. Natomiast gdy miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych zostało udokumentowane certyfikatem rezydencji niezawierającym okresu ważności, a wskazującym rok podatkowy zagranicznego kontrahenta - płatnik uwzględnia ten certyfikat w odniesieniu do płatności dokonanych w okresie 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu.

Urządzenie przemysłowe

W ustawach o podatku dochodowym brak definicji „urządzenie przemysłowe”. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 maja 2017 roku, nr 0114-KDIP2-1.4010.38.2017.1.PW wyjaśnił:

„(...) przyjąć należy, że pojęcie "urządzenie przemysłowe" (podobnie jak handlowe lub naukowe) powinno być rozumiane maksymalnie szeroko (orzecznictwo NSA przyznało status urządzenia przemysłowego np. samochodom, naczepą, samolotom, koparką, kontenerom, zbiornikom - por. m.in. wyroki NSA z 6 grudnia 1996 roku (sygn. akt III SA 1091/94), z 12 stycznia 1996 roku (sygn. akt SA/Ka 2296/94), z 16 maja 1995 roku (sygn. akt SA/Sz 183/95); ma ono bowiem charakter sformułowania ogólnego, mieszczącego w sobie wszelkie możliwe urządzenia, stanowiące pewien zespół mechanizmów, elementów technicznych, które mogą mieć zastosowanie w działalności podmiotów o określonej specyfice - przemysłowej, handlowej lub naukowej (…)”.

W orzecznictwie podkreślono wielokrotnie, iż w zakresie pojęcia “urządzenia przemysłowego” mieszczą się środki transportu jakim są samochody osobowe.

Leasing samochodu od zagranicznej firmy a podatek u źródła - kiedy występuje zwolnienie z opodatkowania?

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1d osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatników nieposiadających siedziby lub zarządu w Polsce, ale jednocześnie prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu.

W konsekwencji należy uznać, iż podmioty zagraniczne, które prowadzą w Polsce działalność poprzez zagraniczny zakład, podlegają zryczałtowanemu podatkowi u źródła. Leasingobiorca może zaniechać poboru podatku u źródła pod warunkiem otrzymania od leasingodawcy certyfikatu potwierdzającego jego rezydencję podatkową oraz oświadczenia, iż należności z tytułu najmu są związane z położonym na terytorium Polski zagranicznym zakładem.

Równocześnie należy podkreślić, iż ustawodawca określił co powinno zawierać oświadczenie leasingodawcy posiadającego zagraniczny zakład na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenie to powinno zawierać dane podatnika prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, a w szczególności pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakładu podatnika.

Tożsame stanowisko prezentuje interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego, wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2017 roku (sygn. 0461ITPB3.4510.712.2016.1.JG).

Leasing samochodu od zagranicznej firmy a podatek u źródła - jakie są obowiązki płatnika?

W przypadku posiadania przez leasingobiorcę certyfikatu rezydencji i oświadczenia, wyżej wymieniona wypłata należności z tytułu najmu samochodu, będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem u źródła. Spółka będzie zobligowana do sporządzenia i wysłania IFT-2R w terminie do końca marca następnego roku. Obowiązek sporządzenia i wykazania dochodu, ciąży na płatniku również wtedy, gdy dochód jest zwolniony z opodatkowania.

Równocześnie należy wskazać, iż obowiązek sporządzania w trakcie roku informacji IFT-2 istnieje tylko na żądanie nierezydentów, żądanie winno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku przez nierezydenta.

W przypadku braku posiadania przez leasingobiorcę wymaganych do zwolnienia z opodatkowania dokumentów, spółka dokonując wypłaty należności zobligowana jest do poboru podatku u źródła w wysokości 20% przychodu. Kwotę pobranego podatku należy przekazać do właściwego urzędu skarbowego, nie później niż do:

 • 20 dnia następnego miesiąca - jeśli odbiorca należności jest osobą fizyczną (art. 42 ust. 1 ustawy o PIT),
 • 7 dnia następnego miesiąca - jeżeli odbiorca należności jest osobą prawną (art. 26 ust. 3 ustawy o CIT).

Jednocześnie na spółce ciąży obowiązek wykazania kwoty przychodu i pobranego podatku, w deklaracjach do końca stycznia następnego roku:

 • w zakresie w jakim pobrany podatek „u źródła” jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składana jest deklaracja PIT-8AR;
 • w zakresie w jakim pobrany podatek „u źródła” jest podatkiem dochodowym od osób prawnych, składana jest deklaracja CIT-10Z.

Dokonując najmu samochodu osobowego od oddziału spółki zagranicznej, najemca powinien skontrolować ciążące na nim obowiązki, czyli stwierdzić czy wstępuje w rolę płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła), czy jest zobligowany do poboru i uiszczenia podatku, a także dopełnienia obowiązków złożenia stosownych deklaracji podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów