Poradnik Przedsiębiorcy

Podatek VAT przy imporcie z Chin - jak rozliczyć?

Import z Chin wiąże się z naliczeniem podatku VAT przy odprawie celnej. W zależności od tego, gdzie dokonywana jest odprawa oraz od wybranej procedury zależy sposób rozliczenia transakcji przez przedsiębiorcę. Kiedy należy opłacić i jak rozliczyć podatek VAT przy imporcie z Chin? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w poniższym artykule.

Standardowe rozliczenie przy odprawie w Polsce

W przypadku gdy odprawa celna dokonywana jest w polskim porcie (np. w Gdańsku), według standardowej procedury przedsiębiorca jest zobowiązany od razu uiścić podatek VAT. Jest on wykazany w dokumencie celnym SAD lub PZC (wersja elektroniczna). Jeżeli przedsiębiorca korzysta z pośredników przy odprawie, np. z usług firm kurierskich, VAT należy zwykle opłacić przy dostawie towaru.

W przypadku czynnych podatników VAT (oraz gdy dany zakup jest związany z działalnością opodatkowaną) opłacony podatek można odliczyć w składanej deklaracji VAT, stąd ostatecznie odzyskuje się go. Konieczne jest jednak na początek posiadanie zasobów pieniężnych. Stąd tego typu rozliczenia są stosowane głównie przy małych dostawach, kiedy kwoty podatku VAT nie opiewają na bardzo wysokie kwoty. Podatek VAT przy imporcie z Chin w takim wypadku rozlicza się tak samo jak zakup krajowy.

Import towarów - procedura uproszczona

Istnieje możliwość zastosowania opcji ”odroczonej” płatności podatku VAT, która  związana jest z tzw. procedurą uproszczoną w imporcie towarów.

Stosując zasadę rozliczania importu towarów w ramach procedury uproszczonej, można wykazać kwotę podatku VAT w deklaracji podatkowej VAT-7 (lub też VAT-7K albo VAT-7D) składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy (czyli kiedy nastąpiła odprawa celna w Polsce).

Aby skorzystać z takiej możliwości, konieczne jest spełnienie warunków, wymienionych w ustawie o VAT. Są to:

  • przedstawienie przez podatnika naczelnikowi urzędu celnego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu zaświadczeń o braku zaległości w składkach na ubezpieczenie społeczne oraz w poszczególnych podatkach,

  • potwierdzenie zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT.

Wymóg przedstawienia powyższych zaświadczeń uważa się za spełniony również w przypadku złożenia oświadczeń o tej samej treści (iż nie zalega się w płatności podatków i ZUS). Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zastępuje ona pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przed początkiem okresu rozliczeniowego, od którego będzie stosowane takie rozliczenie, konieczne jest sporządzenie pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu celnego oraz naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozliczania podatku z importu towarów w procedurze uproszczonej.

W celu zabezpieczenia interesów budżetu państwa konieczne jest przedstawienie organowi celnemu dokumentów, potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu w deklaracji VAT w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu.

Ponieważ przepisy nie określają sposobu przedstawienia tych dokumentów, mogą one zostać złożone w siedzibie organu celnego lub przesłane do niego. Możliwe jest zatem przesyłanie dokumentów potwierdzających rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji VAT (ich skanów) mailem na adres wskazany do tego celu przez właściwy urząd celny.

Stosowanie procedury uproszczonej jest o tyle korzystniejsze od metody standardowej, gdyż podatek VAT płaci się dopiero w ostatecznym terminie na złożenie deklaracji VAT.

Podatek VAT przy imporcie z Chin - odprawa w innym kraju UE

Trzecią opcją, która wciąż zyskuje na popularności, jest dokonywanie odprawy celnej z tytułu importu towarów w innych krajach UE, np. w niemieckim Hamburgu.

Przy odprawie np. w Niemczech nie mamy już do czynienia z importem towarów, tylko z transakcją wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdyż towar przechodzi odprawę celną na terenie tego kraju, do którego wchodzi po raz pierwszy po przekroczeniu granic UE. To niemiecki przedstawiciel fiskalny dokonuje rozliczenia i tym samym występuje jako podmiot w transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Dla polskiego przedsiębiorcy oznacza to konieczność wykazania transakcji w informacji podsumowującej VAT-UE. Co ważne, obowiązek podatkowy z tytułu WNT w tym przypadku występuje w 15-tym dniu miesiąca następującym po dokonaniu dostawy. Za ten okres należy zatem wykazać rozliczenie transakcji oraz w informacji VAT-UE wskazać numer identyfikacji podatkowej przedstawiciela fiskalnego.

Jest to bardzo korzystna opcja dla przedsiębiorców, gdyż transakcja jest neutralna pod względem VAT. Podatek VAT przy imporcie z Chin z odprawą w Niemczech w takim wypadku wykazuje się zarówno po stronie sprzedaży oraz zakupu. Realna konieczność opłacenia podatku nastąpi dopiero w momencie sprzedaży danego towaru. W przypadku większych dostaw opcja odprawy za granicą (nawet przy wyższych kosztach transportu), może okazać się korzystna ze względu na brak konieczności opłacania VAT od nabycia.

Podatek VAT przy imporcie z Chin rozliczany jest zatem uzależnione od tego, gdzie ma miejsce odprawa celna i jeśli w Polsce to z zastosowaniem której z procedur. Przy standardowym rozliczeniu z odprawą na terenie kraju, podatek należy opłacić od razu przy odbiorze towaru. W przypadku procedury uproszczonej płatność jest odroczona w czasie do momentu upływu terminu złożenia deklaracji VAT za dany okres. Natomiast przy odprawie w innym kraju UE gdy mamy do czynienia z WNT, podatek realnie płaci się dopiero przy sprzedaży towaru. Która z tych opcji będzie najlepsza? To zależy natomiast od konkretnego przypadku i skali dokonywania importu towarów.