Poradnik Przedsiębiorcy

Zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE a informacje podsumowujące

Czy otrzymany zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE powoduje konieczność skorygowania informacji podsumowującej?

 

  Krzysztof, Gdańsk

  

Obowiązek składania informacji podsumowującej został nałożony na podatników na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy VAT podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych:

  1. wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

  2. wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów, od podatników podatku od wartości dodanej, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

  3. dostawach towarów zgodnie z art. 136 ust. 1 lub 2, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,

  4. usługach, do których stosuje się art. 28b, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, innych niż zwolnionych od podatku od wartości dodanej lub opodatkowanych stawką 0%, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca

- zwane dalej "informacjami podsumowującymi". 

Informacje podsumowujące składa się w formie elektronicznej, za okresy miesięczne, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Jak stanowi art. 101 ustawy VAT, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Korekty tej dokonuje się poprzez formularz VAT-UEK.

W dalszej kolejności należy zastanowić się, jak w świetle przepisów wygląda zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE w ramach WDT.

Zasady powstawania obowiązku podatkowego dla WDT regulują przepisy art. 20 ust. 1-4 ustawy VAT. Pierwotnie na temat zaliczek mówił ust. 3 art. 20, który stanowił, że jeżeli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów otrzymano całość lub część ceny (np. zaliczkę), obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. W rezultacie wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie zaliczki na poczet WDT rodziło powstanie obowiązku podatkowego. Powodowało to, że taka zaliczka była wykazywana w informacji podsumowującej. Potwierdzały to organy podatkowe. Jak możemy przeczytać w postanowieniu Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego z 1 czerwca 2006 r., nr PP/443-19-2-GK/06: w informacji podsumowującej należy wykazać zaliczki dotyczące zarówno wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów, jak i wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, w przypadku gdy wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Należy jednak zauważyć, że powyższy art. 20 ust. 3 ustawy VAT został uchylony  1 stycznia 2013 r. Oznacza to, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym otrzymanie zaliczki z tytułu WDT nie wywoła żadnych skutków podatkowych. W konsekwencji skoro otrzymanie zaliczki przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, to zaliczki te nie podlegają również ujęciu w informacji podsumowującej.

Prawidłowość postawionej tezy potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 2 lutego 2017 r., nr 3063-ILPP1-3.4512.190.2016.1.JNa. W uzasadnieniu organ podatkowy wskazał: Wnioskodawczyni prawidłowo wiąże zatem powstanie obowiązku podatkowego wraz z wystawieniem faktury końcowej dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, lecz nie później niż 15. dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiła wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, co niesie ze sobą obowiązek wykazania transakcji w ewidencji VAT, deklaracji VAT-7 i informacji VAT UE z chwilą wystawienia faktury końcowej. Z tytułu zaliczki na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie wystąpi obowiązek podatkowy.

Podsumowując powyższe rozważania, podkreślić wypada, że skoro zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE nie rodzi żadnych skutków podatkowych i nie podlega ewidencjonowaniu w przekazywanej do urzędu skarbowego informacji podsumowującej z tytułu transakcji unijnych, to również zwrot otrzymanej zaliczki nie podlega ujęciu (skorygowaniu) w informacji podsumowującej.

 Przykład 1.

Podatnik z Polski otrzymał od kontrahenta z Niemiec zaliczkę na poczet przyszłej dostawy z UE. Otrzymana zaliczka nie spowodowała powstania obowiązku podatkowego. Z uwagi na problemy z realizacją zamówienia, zaliczka została zwrócona kontrahentowi z Niemiec. Zarówno otrzymanie, jak i zwrot zaliczki  na poczet dostawy z UE jest czynnością neutralną na gruncie podatku VAT i nie podlega ujęciu w składanej informacji podsumowującej.

Zwrot zaliczki na poczet dostawy z UE, nie powoduje konieczności korygowania informacji podsumowującej.