0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

EXIT TAX – podatek od wyjścia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

EXIT TAX to tak zwany podatek od wyjścia, który płaci się od niezrealizowanych zysków w sytuacji utraty obowiązku płacenia wszystkich podatków w Polsce (a zatem utraty polskiej rezydencji podatkowej), a także w przypadku przenoszenia majątku poza jej granice. Podatkiem mogą zostać obciążone osoby prawne oraz osoby fizyczne bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Co warto wiedzieć o EXIT TAX? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać odpowiedź.

EXIT TAX w przypadku zmiany rezydencji podatkowej

Za zmianę polskiej rezydencji podatkowej uznaje się sytuację, w której łączna długość pobytu podatnika na terenie Polski wynosi mniej niż 184 dni w ciągu roku i jednocześnie w tym roku nie posiada on w kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tak zwanego ośrodka interesów życiowych). Oba wymienione warunki muszą zostać spełnione, aby doszło do zmiany polskiej rezydencji podatkowej. Zmiana ta nie jest jednak równoznaczna z naliczeniem EXIT TAX. Do tego dochodzi bowiem w przypadku, gdy oprócz omówionej zmiany rezydencji zachodzą również inne okoliczności, a mianowicie:

 • teren Polski stanowi miejsce zamieszkania podatnika minimum przez łącznie 5 lat w ciągu 10 lat poprzedzających dzień utraty polskiej rezydencji podatkowej (czyli jej zmiany), a ta utrata zachodzi po tym czasie (wcześniej podatnik nie zostanie obciążony EXIT TAX);
 • łączna wartość przenoszonych (nieważne, czy jednorazowo, czy etapami) składników majątku wynosi więcej niż 4 000 000 złotych, a jednocześnie składniki te są objęte EXIT TAX – należą do nich:
  • ogół praw i obowiązków w spółce, która nie posiada osobowości prawnej;

  • udziały w spółce;

  • akcje, papiery wartościowe;

  • pochodne instrumenty finansowe;

  • tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Wartość majątku a małżeńska wspólność majątkowa

Jeżeli EXIT TAX obejmuje składniki majątku, które stanowią część małżeńskiej wspólności majątkowej, ich wartość jest równa połowie ich wartości rynkowej – określa się ją w ten sposób u każdego z małżonków. Granica, od której podatek obowiązuje (4 000 000 złotych), obejmuje łącznie oboje małżonków.

W przypadku przenoszenia majątku osobistego małżonka przy jednoczesnym przenoszeniu majątku wchodzącego w skład wspólności majątkowej wartość obu majątków podlega kumulacji.

Rozliczanie EXIT TAX

EXIT TAX podlega rozliczeniu miesięcznemu. Jeżeli w danym miesiącu granica 4 000 000 złotych została przekroczona, do 7 dnia kolejnego miesiąca należy złożyć deklarację:

 • PIT-NZ w przypadku osób fizycznych;
 • PIT-NZS w przypadku przenoszenia przez osobę fizyczną majątku przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku; 
 • CIT-NZ w przypadku osób prawnych;
 • CIT-NZS w przypadku przenoszenia przez osobę prawną majątku przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku.

W tym czasie trzeba też odprowadzić podatek. Jego stawka zależna jest od rodzaju i funkcji przenoszonego majątku i wynosi 3% lub 19% podstawy opodatkowania.

Przykład 1.

Dochody właściciela przedsiębiorstwa są opodatkowane liniowo. Jak wpływa to na jego rozliczenie EXIT TAX?

Sposób opodatkowania dochodów nie wpływa w żaden sposób na rozliczenie EXIT TAX – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego EXIT TAX opłacany jest oddzielnie, a jego stawka jest jednolita i wynosi 3% lub 19%, odpowiednio do rodzaju i funkcji majątku, którego dotyczy przeniesienie.

EXIT TAX a działalność gospodarcza w Polsce

W przypadku przenoszenia majątku przedsiębiorstwa EXIT TAX naliczany jest z tytułu zmiany siedziby działalności lub z tytułu przeniesienia majątku do zagranicznego zakładu i wynosi 19% podstawy opodatkowania. Do konieczności opłacenia EXIT TAX dochodzi w następujących okolicznościach:

 • podatnik, który w Polsce jest obciążony nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, przenosi składniki majątku swojej działalności do zagranicznego zakładu;
 • podatnik, który w Polsce jest obciążony ograniczonym obowiązkiem podatkowym i prowadzi firmę na terenie Polski poprzez swój zagraniczny zakład, przenosi majątek przedsiębiorstwa do miejsca jego rezydencji podatkowej lub do państwa innego niż Polska, w którym – także poprzez zagraniczny zakład – prowadzi on firmę;
 • podatnik, który w Polsce jest obciążony ograniczonym obowiązkiem podatkowym, przenosi całość lub część firmy prowadzonej do tej pory poprzez zagraniczny zakład na terenie Polski do innego kraju. 
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów