Poradnik Przedsiębiorcy

EXIT TAX – podatek od wyjścia

EXIT TAX to tak zwany podatek od wyjścia, który płaci się od niezrealizowanych zysków w sytuacji utraty obowiązku płacenia wszystkich podatków w Polsce (a zatem utraty polskiej rezydencji podatkowej), a także w przypadku przenoszenia majątku poza jej granice. Podatkiem mogą zostać obciążone osoby prawne oraz osoby fizyczne bez względu na to, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie. Co warto wiedzieć o EXIT TAX? Przeczytaj nasz artykuł, aby poznać odpowiedź.

EXIT TAX w przypadku zmiany rezydencji podatkowej

Za zmianę polskiej rezydencji podatkowej uznaje się sytuację, w której łączna długość pobytu podatnika na terenie Polski wynosi mniej niż 184 dni w ciągu roku i jednocześnie w tym roku nie posiada on w kraju centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tak zwanego ośrodka interesów życiowych). Oba wymienione warunki muszą zostać spełnione, aby doszło do zmiany polskiej rezydencji podatkowej. Zmiana ta nie jest jednak równoznaczna z naliczeniem EXIT TAX. Do tego dochodzi bowiem w przypadku, gdy oprócz omówionej zmiany rezydencji zachodzą również inne okoliczności, a mianowicie:

 • teren Polski stanowi miejsce zamieszkania podatnika minimum przez łącznie 5 lat w ciągu 10 lat poprzedzających dzień utraty polskiej rezydencji podatkowej (czyli jej zmiany), a ta utrata zachodzi po tym czasie (wcześniej podatnik nie zostanie obciążony EXIT TAX);
 • łączna wartość przenoszonych (nieważne, czy jednorazowo, czy etapami) składników majątku wynosi więcej niż 4 000 000 złotych, a jednocześnie składniki te są objęte EXIT TAX – należą do nich:
  • ogół praw i obowiązków w spółce, która nie posiada osobowości prawnej;

  • udziały w spółce;

  • akcje, papiery wartościowe;

  • pochodne instrumenty finansowe;

  • tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych.

Wartość majątku a małżeńska wspólność majątkowa

Jeżeli EXIT TAX obejmuje składniki majątku, które stanowią część małżeńskiej wspólności majątkowej, ich wartość jest równa połowie ich wartości rynkowej – określa się ją w ten sposób u każdego z małżonków. Granica, od której podatek obowiązuje (4 000 000 złotych), obejmuje łącznie oboje małżonków.

W przypadku przenoszenia majątku osobistego małżonka przy jednoczesnym przenoszeniu majątku wchodzącego w skład wspólności majątkowej wartość obu majątków podlega kumulacji.

Rozliczanie EXIT TAX

EXIT TAX podlega rozliczeniu miesięcznemu. Jeżeli w danym miesiącu granica 4 000 000 złotych została przekroczona, do 7 dnia kolejnego miesiąca należy złożyć deklarację:

 • PIT-NZ w przypadku osób fizycznych;
 • PIT-NZS w przypadku przenoszenia przez osobę fizyczną majątku przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku; 
 • CIT-NZ w przypadku osób prawnych;
 • CIT-NZS w przypadku przenoszenia przez osobę prawną majątku przedsiębiorstwa otrzymanego w spadku.

W tym czasie trzeba też odprowadzić podatek. Jego stawka zależna jest od rodzaju i funkcji przenoszonego majątku i wynosi 3% lub 19% podstawy opodatkowania.

Przykład 1.

Dochody właściciela przedsiębiorstwa są opodatkowane liniowo. Jak wpływa to na jego rozliczenie EXIT TAX?

Sposób opodatkowania dochodów nie wpływa w żaden sposób na rozliczenie EXIT TAX – niezależnie od sposobu rozliczenia rocznego EXIT TAX opłacany jest oddzielnie, a jego stawka jest jednolita i wynosi 3% lub 19%, odpowiednio do rodzaju i funkcji majątku, którego dotyczy przeniesienie.

EXIT TAX a działalność gospodarcza w Polsce

W przypadku przenoszenia majątku przedsiębiorstwa EXIT TAX naliczany jest z tytułu zmiany siedziby działalności lub z tytułu przeniesienia majątku do zagranicznego zakładu i wynosi 19% podstawy opodatkowania. Do konieczności opłacenia EXIT TAX dochodzi w następujących okolicznościach:

 • podatnik, który w Polsce jest obciążony nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, przenosi składniki majątku swojej działalności do zagranicznego zakładu;
 • podatnik, który w Polsce jest obciążony ograniczonym obowiązkiem podatkowym i prowadzi firmę na terenie Polski poprzez swój zagraniczny zakład, przenosi majątek przedsiębiorstwa do miejsca jego rezydencji podatkowej lub do państwa innego niż Polska, w którym – także poprzez zagraniczny zakład – prowadzi on firmę;
 • podatnik, który w Polsce jest obciążony ograniczonym obowiązkiem podatkowym, przenosi całość lub część firmy prowadzonej do tej pory poprzez zagraniczny zakład na terenie Polski do innego kraju.