0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Akademia Menadżera – podniesienie kompetencji w zakresie cyfryzacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Postępująca cyfryzacja stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań. Dostosowanie się do zmian i zrozumienie nowych technologii cyfrowych oraz skuteczne ich wykorzystywanie w codziennej pracy pozwalają utrzymać przewagę konkurencyjną. Osoby odpowiedzialne za transformację cyfrową w przedsiębiorstwie muszą posiadać wiedzę technologiczną oraz znajomość trendów społecznych, gospodarczych i rynkowych, aby odpowiadać na ciągle zmieniające się potrzeby klientów. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowane są projekty szkoleniowe, które pozwalają podnieść kompetencje w zakresie transformacji cyfrowej pracowników przedsiębiorstw. W artykule omówimy, na czym polega Akademia Menadżera.

Akademia Menadżera - grupa docelowa

W ramach konkursów ogłoszonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniono operatorów realizujących projekty skierowane do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, spełniających kryteria określone dla MŚP zgodnie z art. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
 • posiadają siedzibę główną na terenie Polski,
 • planują objęcie wsparciem w ramach projektu właścicieli/ współwłaścicieli/ osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowiska kierownicze, które chcą nabyć kompetencje w zakresie transformacji cyfrowej,
 • posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” (lub deklarują gotowość do jej przygotowania),
 • spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej,
 • nie biorą udziału w innym projekcie oferującym tożsamy rodzaj wsparcia.

Wsparciem nie może zostać objęte przedsiębiorstwo, które zaprzestanie działalności lub ją zawiesi w trakcie korzystania z działań rozwojowych (wówczas poniesione koszty zostaną uznane za niekwalifikowane i będę podlegały zwrotowi).

Kompetencje menadżerskie w zakresie transformacji cyfrowej

Załącznikiem do dokumentacji konkursowej każdego operatora udzielającego wsparcia jest „Opis kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej określający”: cel programu, zakres kompetencji, zakładane efekty udziału w programie oraz wymagania dla uczestników. Zgodnie z dokumentem kompetencje menadżera w zakresie transformacji cyfrowej możemy podzielić na trzy grupy:

 1. „Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze organizacji” obejmujące; opracowanie modelu biznesowego, zarządzanie zmianą, zarządzanie produktem, przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku, marketing oraz sprzedaż w gospodarce cyfrowej,
 2. „Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze technologii” obejmujące: przedsiębiorczość technologiczną, bezpieczeństwo cyfrowe, zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce,
 3. „Zarządzanie transformacją cyfrową w obszarze procesów” obejmujące: zarządzanie zintegrowanymi danymi oraz zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej. 

Znając powyższe kategorie, możemy szczegółowo przyjrzeć się jednej z nich, aby zobaczyć, jakie konkretnie umiejętności mogą zdobyć uczestnicy programu. Biorąc udział w szkoleniach dotyczących „zarządzania cyfryzacją w inteligentnej fabryce” przedsiębiorcy uzyskają wiedzę m.in. w zakresie: zdecentralizowania procesów, systemów cyberfizycznych, elastycznych linii produkcyjnych i ich automatyzacji. Dodatkowo będą w stanie scharakteryzować: różnice między fabryką nastawioną na produkcję masową i spersonalizowaną, fabryki modułowe, zasady inteligentnej automatyzacji i robotyzacji. Świat nowoczesnych robotów (w tym coboty, wózki agv) oraz wskaźniki efektywności procesów produkcyjnych (w tym OEE, ROI) nie będą już stanowiły dla nich żadnych tajemnic.

Po ukończeniu kursów rozwoju wszyscy menadżerowie powinni ponadto znać sposoby budowania przewagi konkurencyjnej w gospodarce cyfrowej, skutecznie zaprojektować oraz zarządzać procesem transformacji, a także ocenić ryzyko związane z wdrożeniem nowych rozwiązań cyfrowych, jak i wskazać ryzyka ich wprowadzenia. Przewiduje się, że uczestnicy poznają kluczowe technologie kształtujące transformację cyfrową, takie jak m.in.: Big Date, sztuczna inteligencja (AI, ML, DL), Cloud Computing, technologie mobilne, IoT, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, druk 3D, inteligentna robotyzacja i automatyzacja procesów, oraz będą w stanie określić korzyści wynikające z ich wdrożenia w firmie. Budowanie i zarządzanie zespołem realizującym założenia transformacji cyfrowej, identyfikowanie nowych trendów na rynku oraz zawiązywanie współpracy z podmiotami biorącymi udział w transformacji cyfrowej to kolejne zakładane efekty udziału w programie.

Analiza potrzeb rozwojowych

Punkt wyjścia dla przedsiębiorców, którzy zamierzają podnieść kompetencje w zakresie cyfryzacji, stanowi „Analiza potrzeb rozwojowych”. Podmioty, które nie mają opracowanej analizy, muszą zgłosić gotowość jej przygotowania, na co mogą przeznaczyć środki przyznane w ramach programu. Dokument powinien wynikać ze strategii lub planu rozwoju firmy i składać się z trzech części:

 1. „Analizy strategicznej przedsiębiorstwa”, która wymagana jest, jeśli przedsiębiorca nie posiada strategii/planu rozwoju lub jest on niewystarczający. Zawiera ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa: opis modelu biznesowego, analizę zasobów, procesów biznesowych, struktury organizacyjnej, procesów relacji i komunikacji z klientem oraz ocenę pozycji strategicznej w kontekście transformacji cyfrowej (np. analizę SWOT),
 2. „Oceny dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstwa”, czyli diagnozy stanu obecnego i opisu stanu docelowego w wybranych obszarach działalności firmy pod kątem cyfryzacji (pomocne może się okazać narzędzie samooceny dojrzałości cyfrowej dostępne na stronie Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości). Ocena powinna odnosić się do takich aspektów, jak: organizacja, procesy i technologie,
 3. „Analiza kompetencji kadry zarządzającej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego”, na podstawie której można stwierdzić, kto i w jakim zakresie posiada ewentualne luki kompetencyjne stanowiące podstawę do udzielenia wsparcia edukacyjnego w ramach projektu. Efektem analizy powinno być opracowanie „Indywidualnego Planu Rozwoju” dla każdej osoby objętej usługą.

Istotne jest również, aby osoby przewidziane do objęcia działaniami rozwojowymi znały i akceptowały strategię przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań cyfrowych oraz ich indywidualne cele. W analizie potrzeb rozwojowych musi znaleźć się harmonogram podejmowania działań rozwojowych wraz z określeniem perspektywy czasowej (6, 12, 18 miesięcy) ich wdrożenia.

Akademia Menadżera - kwota wsparcia

Wiemy już, kto i na jakich zasadach może zostać objęty wsparciem oraz jakie kompetencje i umiejętności można nabyć, biorąc udział w programie. Warto więc przeanalizować średnie kwoty wsparcia przypadające na przedsiębiorcę. Należy zwrócić uwagę, że nie są one jednakowe u wszystkich operatorów realizujących projekty na terenie kraju i trzeba je zawsze sprawdzać w regulaminie konkursu. W ramach projektu „Menadżer 4.0” wartość dofinansowania uzależniona jest od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 • mikroprzedsiębiorstwo niezatrudniające pracowników – nie więcej niż 18 000 zł netto (stworzenie analizy – 2600 zł i 15 400 zł usługa rozwojowa),
 • mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające pracowników – nie więcej niż 50 000 zł netto, o ile skieruje do udziału w projekcie min. 3 osoby (stworzenie analizy – 2600 zł i 47 400 zł usługa rozwojowa),
 • małe przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników – nie więcej niż 100 000 zł netto, o ile skieruje do udziału w projekcie min. 6 osób (stworzenie analizy – 4800 zł i 95 200 zł usługa rozwojowa),
 • średnie przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników – nie więcej niż 150 000 zł netto, o ile skieruje do udziału w projekcie min. 8 osób (stworzenie analizy – 6400 zł i 143 600 zł usługa rozwojowa).

Operator określił również średnią kwotę wsparcia przypadającą na jednego uczestnika projektu, która oscyluje w granicach około 16 200 zł. W przypadku gdy przedsiębiorca w ramach wszystkich umów nie wykorzystał kwot wskazanych powyżej, a operator dysponuje środkami, przedsiębiorca może wówczas ponownie starać się o kolejne wsparcie do wysokości wskazanych progów.

Wsparcie w postaci refundacji poniesionych wydatków podlega regulacjom dotyczącym pomocy de minimis lub pomocy publicznej na szkolenia i/lub doradztwo. W przypadku pomocy de minimis przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie w wysokości nie większej niż 80% kwoty wsparcia (zgodnie z zapisami § 12b ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020; Dz.U. 2020, poz. 1345).

Wkład własny

Warunkiem udzielenia wsparcia jest wniesienie przez przedsiębiorcę wkładu własnego w jednym z trzech wariantów:

 • wkład własny pieniężny w postaci opłaty,
 • wkład własny w postaci wynagrodzeń,
 • wkład własny mieszany = wkład w wynagrodzeniach + wkład pieniężny (o ile regulamin konkursu dopuszcza taką możliwość).

Przedsiębiorca w składanym wniosku wybiera formę wniesienia wkładu własnego (możliwa jest zmiana deklaracji na etapie rozliczeń poszczególnych usług).

Nowością w projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzoną w 2021 roku, jest możliwość wniesienia wkładu własnego niepieniężnego w postaci wynagrodzeń. Warto więc przyjrzeć się warunkom, które muszą być spełnione, aby wkład wniesiony w formie wynagrodzeń był kwalifikowalny:

 • pracownik, za którego wnoszony jest wkład, ma w umowie o pracę jasno określony czas pracy,
 • szkolenie odbywa się w godzinach pracy pracownika,
 • kwota wkładu wyliczana jest na podstawie czasu spędzonego przez pracownika na szkoleniu (tj. od momentu rozpoczęcia do jego zakończenia wraz z przerwami),
 • pracownik faktycznie jest na szkoleniu, co potwierdza lista obecności lub w przypadku szkoleń zdalnych czas zalogowania do platformy,
 • przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia operatorowi niezbędnych dokumentów i ich archiwizowania.

Wkład może zostać przedstawiony do rozliczenia dopiero w momencie faktycznego poniesienia wszystkich wydatków, tj. dokonania płatności wynagrodzenia netto oraz wszystkich pochodnych od wynagrodzeń, które będą stanowiły podstawę wyliczenia wysokości wkładu. Przy wyborze najkorzystniejszej formy wniesienia wkładu własnego na pewno pomocny okaże się kalkulator zamieszczony w dokumentacji konkursowej. Wpisując jedynie liczbę godzin usługi szkoleniowej, koszt netto za godzinę usługi oraz liczbę uczestników otrzymamy wartość wkładu własnego w każdym z trzech możliwych wariantów jego wniesienia.

Nie ulega wątpliwości, że zarządzanie transformacją cyfrową to zarządzanie zmianą w warunkach ogólnej niepewności i dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego. Zdobycie nowych lub uzupełnienie posiadanych kompetencje w zakresie cyfryzacji może zapewnić wyższy poziom innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warto więc zapoznać się dostępnymi projektami oferującymi szkolenia dofinansowane z funduszy europejskich w tym zakresie:

https://power.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-mmsp-kompetencje-w-zakresie-cyfryzacji-oferta-dla-przedsiebiorcow

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów