0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Różnice kursowe przy zakupie środków trwałych – co musisz wiedzieć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często się zdarza, że podatnicy decydują się na zakup środka trwałego do przedsiębiorstwa od firm zagranicznych. W związku z tym nabycie sprzętu udokumentowane jest fakturą wystawioną w walucie obcej. W takim przypadku mogą powstać różnice kursowe, warto więc wiedzieć, w jaki sposób rozliczyć różnice kursowe przy zakupie środków trwałych. Omówimy to w artykule.

Różnice kursowe przy zakupie środków trwałych – czym są różnice kursowe?

Różnice kursowe powstają w sytuacji, gdy ma miejsce transakcja, która rozliczana jest w walucie obcej ze względu na rozbieżności w wartości kursu przeliczeniowego względem wartości zakupu a kwotą zapłaconą. Różnice kursowe powstają więc wtedy, gdy kurs przeliczeniowy używany dla księgowania zakupu oraz zapłaty różnią się.

Różnica kursowa może być ujemna lub dodatnia.

Co ważne, różnice kursowe wpływają na zobowiązanie podatkowe. Zostało to uregulowane w art. 24c ust. 1 ustawy o PIT gdzie określono, że różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wspomnianymi wartościami.

Różnice kursowe od faktury kosztowej należy przeliczyć po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury, a płatność za nią – po średnim kursie NBP z dnia roboczego poprzedzającego dzień jej wpływu w przypadku rachunku walutowego lub po kursie naliczonym przez bank w przypadku rachunku w PLN.

Wyliczenia różnicy kursowej od faktury kosztowej dokonuje się w następujący sposób:

Krok 1. Należy przeliczyć wartość z faktury kosztowej na PLN po średnim kursie z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury – czyli ustalamy wartość, jaka będzie podlegała księgowaniu w KPiR.

Krok 2. Należy ustalić wartość faktycznie zapłaconego zobowiązania, przeliczając na PLN. Jeśli:

  • płatność wpłynęła na rachunek w PLN, gdzie bank dokonuje przewalutowania, to przeliczenia dokonuje się po kursie z dnia, w którym należność została zapłacona (kurs, który faktycznie zastosował bank);
  • płatność wpłynęła na rachunek walutowy, przeliczenia wartości należy dokonać po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uregulowania zobowiązania.

Krok 3. Kwotę wyliczoną w „Kroku 1.” należy pomniejszyć o kwotę wyliczoną w „Kroku 2.”. Wynik, który uzyskamy, jeśli jest:

  • dodatni – różnica kursowa stanowi przychód podatkowy (ujmowany w kol. 8 KPIR „Pozostałe przychody”);
  • ujemny – różnica kursowa stanowi koszt uzyskania przychodu (ujmowany w kol. 13 KPIR „Pozostałe wydatki”).
Ujęcie różnicy kursowej można udokumentować za pomocą dowodu wewnętrznego. Darmowy wzór w artykule: Dowód wewnętrzny – wzór z dokładnym omówieniem.
 
Przykład 1.

Pan Waldemar nabył do swojej jednoosobowej działalności gospodarczej towar od kontrahenta z Francji na kwotę 700 EUR. Dokument zakupu został wystawiony 25 lutego 2022 roku. Płatność została dokonana z rachunku walutowego 27 lutego 2022 roku. Ile wyniosą w tym przypadku różnice kursowe?

Różnice kursowe wynoszą 22,68 zł (3239,88 zł – 3262,56 zł); jako że są one ujemne, należy wykazać w tej kwocie wydatek za pomocą dowodu wewnętrznego w KPiR w kol. 13 „Pozostałe wydatki” w dacie 27 lutego 2022 roku.

 

Faktura zakupu

Płatność

Data

25.02.2022

27.02.2022

Kurs przeliczeniowy

4,6284
(tabela nr 038/A/NBP/2022 z dnia 2022–02–24)

4,6608

(tabela nr 039/A/NBP/2022 z dnia 2022–02–25)

Kwota w PLN po przeliczeniu

3239,88 zł

3262,56 zł

W przypadku gdy występują różnice kursowe przy zakupie środków trwałych, zasada ich wyliczenia jest analogiczna jak powyżej, natomiast ich ujęcie zależne jest od daty wprowadzenia środka trwałego oraz momentu dokonania zapłaty.

Czy różnice kursowe przy zakupie środków trwałych wpływają na jego wartość początkową?

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób różnice kursowe przy zakupie środków trwałych powinny być rozliczone, należy sięgnąć do art. 22g ust. 5 ustawy o PIT, w którym określone jest, że wartość początkową środka trwałego trzeba skorygować o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do użytkowania środka trwałego.

Poniżej w tabeli wskazujemy, w jaki sposób ująć różnice kursowe w zależności od tego, kiedy miało miejsce ich naliczenie oraz jakie one były – dodatnie czy ujemne.

Różnice kursowe

Naliczenie przed wniesieniem do środków trwałych

Naliczenie po wniesieniu do środków trwałych

Dodatnie

zmniejszają wartość początkową środka trwałego

wartość wykazywana jest w przychodach

Ujemne

zwiększają wartość początkową środka trwałego

wartość wykazywana jest w kosztach

Przykład 2.

Pani Wioletta jest kosmetyczką i do swojej działalności gospodarczej nabyła urządzenie do wykonywania zabiegów punktowych. Kosztowało ono 20 000 EUR. Dokument zakupu został wystawiony 15 kwietnia 2021 roku, a zapłaty za niego dokonano 4 maja 2021 roku. Jako środek trwały urządzenie zostało dostarczone 30 kwietnia i też tego dnia oddano je do użytkowania w firmie. Ile wynosi różnica kursowa oraz czy powiększy ona wartość początkową środka trwałego?

Różnice kursowe wynoszą (–) 204 zł (91 104 zł – 91 308 zł). Jako że są one ujemne oraz środek trwały został wniesiony do firmy przed ich naliczeniem, należy je wykazać w tej kwocie jako koszt podatkowy za pomocą dowodu wewnętrznego w KPiR w kol. 13 „Pozostałe wydatki” w dacie 4 maja 2021 roku.

 

Faktura zakupu

Płatność

Data

15.04.2021

04.05.2021

Kurs przeliczeniowy

4,5552
(tabela nr 071/A/NBP/2021 z dnia 2021–04–14)

4,5654

(tabela nr 083/A/NBP/2021 z dnia 2021–04–30)

Kwota w PLN po przeliczeniu

91 104 zł

91 308 zł

Przykład 3.

W firmie ABC potrzebna była frezarka do wykonania nowego zamówienia. W związku z tym zamówiła ją firma od kontrahenta zagranicznego w kwocie 35 000 USD. Dokument zakupu został wystawiony 1 maja 2021 roku, a frezarkę dostarczono 15 maja 2021 roku. Płatność uregulowano z rachunku walutowego 7 maja 2021 roku. Ile wyniosą w tym przypadku różnice kursowe?

Różnice kursowe wynoszą (–) 1120 zł (132 111 zł – 133 231 zł). Jako że są one ujemne oraz środek trwały został wniesiony do firmy po ich naliczeniu, należy je wykazać w formie zwiększenia wartości podstawowej środka trwałego i tym samym wartość początkowa wynosi 133 231 zł (13 211 zł + 1120 zł).

 

Faktura zakupu

Płatność

Data

01.05.2021

07.05.2021

Kurs przeliczeniowy

3,7746

(tabela nr 083/A/NBP/2021 z dnia 2021–04–30)

3,8066

(tabela nr 086/A/NBP/2021 z dnia 2021–05–06)

Kwota w PLN po przeliczeniu

132 111 zł

133 231 zł

Jak ująć różnice kursowe przy zakupie środków trwałych w systemie wFirma?

Wyróżnić należy, że w systemie wFirma utworzona została funkcja względem faktur zakupu, za pomocą której można automatycznie rozliczać różnice kursowe przy zakupie środków trwałych. Funkcja ta będzie mieć zastosowanie dla przypadku, gdy naliczenie różnic kursowych następuje po wniesieniu do środków trwałych. Aby z niej skorzystać, trzeba przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » FUNKCJE KSIĘGOWE, gdzie zaznacza się opcję WYLICZANIE RÓŻNIC KURSOWYCH.

różnice kursowe przy zakupie środków trwałych

Dzięki jej włączeniu w trakcie dodawania wydatku pojawi się przy oknie płatności dodatkowa opcja związana ze wskazaniem rachunku, z którego miała miejsce płatność – walutowego lub w PLN. W przypadku wyboru PLN pojawi się okno, w którym uzupełnia się kwotę w PLN pobraną przez bank.

różnice kursowe przy zakupie środków trwałych

System automatycznie wyliczy różnicę kursową i zaksięguje ją, jeśli użytkownik przejdzie do zakładki START » RÓŻNICE KURSOWE » OD WYDATKÓW, zaznaczy wyliczoną różnicę kursową i skorzysta z opcji WYSTAW DW.

różnice kursowe przy zakupie środków trwałych

Dzięki zastosowaniu tej opcji różnice kursowe w formie dowodu wewnętrznego ujmą się w KPiR bez zbędnego liczenia oraz wprowadzania ręcznie sporządzanych dokumentów. Dokument generuje się sam.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów