Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja używanych środków trwałych - kiedy jest możliwa?

Przepisy podatkowe pozwalają przedsiębiorcom na stosowanie w niektórych przypadkach indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych. Zgodnie z art. 22j ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedsiębiorcy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, jak wygląda amortyzacja używanych środków trwałych

Definicja używanego środka trwałego

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za środki trwałe używane uznaje się te, które przed nabyciem były wykorzystywane przez okres co najmniej 6 miesięcy. Definicja ta dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu.

Aby uznać, że budynki, budowle i lokale niemieszkalne są używanymi środkami trwałymi, przed ich nabyciem muszą być wykorzystywane przez poprzedniego właściciela co najmniej przez okres 60 miesięcy, czyli 5 lat.

Przykład 1.

Podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód osobowy. Pojazd ten został nabyty przez niego 4 lata wcześniej jako fabrycznie nowy i przez ten czas wykorzystywany był do celów prywatnych.

W tej sytuacji podatnik nie może tego środka trwałego uznać za używany, ponieważ podatnik chce wprowadzić do ewidencji środków trwałych samochód, którego jest pierwszym właścicielem. Nie jest to więc samochód używany.

Przykład 2.

Podatnik na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej nabył samochód osobowy, który był używany przez poprzedniego właściciela przez ponad pół roku.

Taki środek trwały można uznać za używany.

Przepisy ustawy dokładnie wskazują, że aby dany składnik majątku uznać za używany, musi być on użytkowany przed ich nabyciem. Nie wchodzi w grę więc zakup nowej maszyny, używanie jej przez 6 miesięcy, a następnie podwyższenie amortyzacji.  

Dowody potwierdzające, że środek trwały był używany, powinny znaleźć się w posiadaniu podatnika przed dniem wpisania składnika do ewidencji środków trwałych.

Dokumentowanie okresu używania środka trwałego

Należy też zauważyć, że to sam przedsiębiorca będzie zobowiązany do udowodnienia, że nabyty składnik był używany, gdy zastosuje podwyższenie amortyzacji.

Ustawodawca nie określił sposobu dokumentowania dotychczasowego okresu używania środka trwałego, dlatego przyjąć należy zatem, że mogą to być wszelkie wiarygodne dowody np. dokumenty potwierdzające nabycie środka trwałego przez poprzedniego właściciela oraz jego oświadczenie o użytkowaniu składnika przez określony czas lub kopia ewidencji środków trwałych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 10 lutego 2009 r. nr ITPB1/415-680/08/PSZ uznał, że dowodem wcześniejszego użytkowania obiektu może być kopia dziennika budowy oraz oświadczenie pierwszego właściciela nieruchomości o zakończeniu budowy i przyjęciu obiektu do używania.

Z kolei dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 21 sierpnia 2007 r. nr IPPB1/415-20/07-2/AG zgodził się z podatnikiem, że może  uznać zakupiony samochód osobowy za używany środek trwały na podstawie dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu i faktury zakupu.