Poradnik Przedsiębiorcy

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000 euro

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się z nabyciem środka transportu w postaci samochodu osobowego bądź samochodu ciężarowego. W pierwszym przypadku ustawodawca w obawie o zawyżanie kosztów poprzez zakup drogiego samochodu osobowego i wykorzystywanie go w dużej mierze do celów prywatnych ograniczył możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych wynikających z używania samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000 euro. Niemniej odpowiednio przemyślana strategia zakupu samochodu osobowego może przyczynić się w momencie jego sprzedaży do uwzględnienia większej wysokości kosztów uzyskania przychodów. Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo z góry będzie planowało w nieodległej przyszłości sprzedaż samochodu osobowego, a po jego zakupie ustali obniżoną stawkę amortyzacyjną. Obniżenie stawki amortyzacyjnej można dokonać z początkiem miesiąca każdego następnego roku podatkowego, zgodnie z art. 22i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku czego łączne koszty uzyskania przychodów będą wyższe, aniżeli w przypadku zastosowania stawki amortyzacyjnej w standardowej wysokości, czyli 20% w skali roku. Sprawdź, jak powinna zostać przeprowadzona amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000 euro!

Kiedy amortyzacja samochodu osobowego jest możliwa?

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22m) w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro, przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z dnia przekazania samochodu do używania. Wobec powyższego przedsiębiorstwo nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu osobowego wyższych niż 20 000 euro. Ograniczenie to znajduje również zastosowanie w przypadku ubezpieczenia danego samochodu osobowego, które proporcjonalnie stanowić będzie nadwyżkę ponad wartość 20 000 euro (przeliczenia na złote dokonuje się według średniego kursu NBP dotyczącego sprzedaży obcych walut z dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej).

Ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro

W kwestii ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 20 000 euro należy zaznaczyć, że powyższy limit dotyczy ubezpieczeń, których wysokość ustala się na podstawie m.in. wartości ubezpieczonego samochodu osobowego – ubezpieczenie AC. Inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku ubezpieczeń OC i NNW, gdzie wysokość składki ubezpieczeniowej nie będzie zależeć od wartości nabywanego samochodu osobowego, co oznacza, że w koszty uzyskania przychodów można ująć pełną wysokość składek ubezpieczeń OC i NNW.

Wartość początkowa samochodu osobowego

Wartość początkową zakupionego środka trwałego – w tym przypadku samochodu osobowego, będzie stanowić cena nabycia, która widnieje na fakturze, a więc pełną jego wartość. Wartość tę należy następnie powiększyć o koszty powiązane z zakupem, które to koszty zostaną poniesione do dnia przekazania danego samochodu osobowego do używania. Mogą to być wydatki związane z transportem, wyładunkiem, załadunkiem, montażem, ubezpieczeniem w drodze, a także opłatami skarbowymi itp.

Amortyzacja samochodu osobowego - ustalenie odpisów amortyzacyjnych

Po ustaleniu wartości początkowej naliczanie odpisów amortyzacyjnych samochodu osobowego należy rozpocząć od miesiąca następnego po miesiącu oddania powyższego składnika majątku do używania. Przy czym, dla prawidłowego obliczenia okresu amortyzowania naszego środka trwałego, odpisy amortyzacyjne winny obejmować również część nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodu.

Przykład 1.

Przedsiębiorca nabył w dniu 15.03.2015 r. (dla uproszczenia kurs z dnia 14.03.2015 r. wyniósł 4 zł) samochód osobowy o wartości 22 000 euro. Wydatki związane z nabyciem oscylowały na poziomie 1 500 zł. Powyższy pojazd przekazano do używania w dniu 27.03.2015 r. (dla uproszczenia kurs z dnia 26.03.2015 r. wyniósł 4,10 zł).

1. Najpierw ustalamy wartość samochodu osobowego przeliczoną na polskie złote z dnia poprzedzającego dzień wystawienia dokumentu zakupu, potem dodajemy koszty nabycia związane z rejestracją danego pojazdu:

22 000 euro x 4 = 88 000 zł,

88 000 zł + 1 500 zł = 89 500 zł.

2. Następnie przyrównujemy wartość danego samochodu osobowego do wartości ustawowej 20 000 euro. Wartość ustawową ustalamy w następujący sposób:

20 000 euro x 4,10 = 82 000 zł

3. Pozostało ustalenie wysokości odpisu amortyzacyjnego oraz określenie części stanowiącej koszt uzyskania przychodu. Wielkość rocznej stopy amortyzacyjnej w przypadku samochodu osobowego wynosi 20%, a więc:

89 500 zł x 20% = 17 900 zł

Kwota 17 900 zł stanowi roczną sumę odpisów amortyzacyjnych.

82 000 zł x 20% = 16 400 zł

Kwota 16 400 zł będzie stanowiła w tym przypadku roczną sumę odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy.

4. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosić będzie:

17 900 zł / 12 = 1 491,66 zł

W koszty uzyskania przychodu należy miesięcznie przyjąć:

16 400 zł / 12 = 1 366,66 zł

Pozostała część odpisu amortyzacyjnego nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.

Przykład 2.

Cena zakupu samochodu osobowego wynosi 120 000 zł. Wartość 20 000 euro dla uproszczenia po kursie 4,10 = 82 000 zł.

  1. Zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 20% w skali roku

Roczny odpis amortyzacyjny – 24 000 zł

Roczny odpis stanowiący koszt uzyskania przychodu – 16 400 zł

Załóżmy dokonanie sprzedaży po 4 latach, wówczas koszty uzyskania przychodów w momencie zbycia wyniosą:

120 000 zł – 96 000 zł = 24 000 zł

Natomiast suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych zaliczonych już do kosztów podatkowych będzie wynosić:

16 400 zł x 4 = 65 600 zł

Łączna wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży po 4 latach wynosić będzie zatem 24 000 zł + 65 000 zł = 89 000 zł.

  1. Zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 4% w skali roku.

Roczny odpis amortyzacyjny – 4 800 zł

Roczny odpis stanowiący koszt uzyskania przychodu – 3 280 zł

Załóżmy dokonanie sprzedaży po 4 latach, wówczas koszty uzyskania przychodów w momencie zbycia wyniosą:

120 000 zł – 19 200 zł = 100 800 zł

Natomiast suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych zaliczonych już do kosztów podatkowych będzie wynosić:

3 280 zł x 4 = 13 120 zł

Łączna wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży po 4 latach wynosić będzie zatem 100 800 zł + 13 120 zł = 113 920 zł.

Podsumowując, w przypadku nabycia samochodu osobowego przekraczającego wartość 20 000 euro warto zaplanować niedaleką jego sprzedaż oraz zastosować obniżoną stawkę amortyzacyjną, co w konsekwencji umożliwi zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów większej kwoty, aniżeli przy zastosowaniu odpisów amortyzacyjnych w wielkości 20% w skali roku.