0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 PLN

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się z nabyciem środka transportu w postaci samochodu osobowego bądź samochodu ciężarowego. W pierwszym przypadku ustawodawca w obawie o zawyżanie kosztów poprzez zakup drogiego samochodu osobowego i wykorzystywanie go w dużej mierze do celów prywatnych ograniczył możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych wynikających z używania samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 PLN . Niemniej odpowiednio przemyślana strategia zakupu samochodu osobowego może przyczynić się w momencie jego sprzedaży do uwzględnienia większej wysokości kosztów uzyskania przychodów. Taka sytuacja będzie miała miejsce wówczas, gdy przedsiębiorstwo z góry będzie planowało w nieodległej przyszłości sprzedaż samochodu osobowego, a po jego zakupie ustali obniżoną stawkę amortyzacyjną. Obniżenie stawki amortyzacyjnej można dokonać z początkiem miesiąca każdego następnego roku podatkowego, zgodnie z art. 22i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wyniku czego łączne koszty uzyskania przychodów będą wyższe, aniżeli w przypadku zastosowania stawki amortyzacyjnej w standardowej wysokości, czyli 20% w skali roku. Sprawdź, jak powinna zostać przeprowadzona amortyzacja samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 PLN!

Kiedy amortyzacja samochodu osobowego jest możliwa?

Art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego (dokonywanych według zasad określonych w art. 22a-22m) w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 150 000 PLN ( 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu). Wobec powyższego przedsiębiorstwo nie może zaliczyć do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od wartości samochodu osobowego wyższych niż 150 000 PLN. Ograniczenie to znajduje również zastosowanie w przypadku ubezpieczenia danego samochodu osobowego, które proporcjonalnie stanowić będzie nadwyżkę ponad wartość 150 000 PLN.

Ubezpieczenie samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 PLN

W kwestii ubezpieczenia samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 PLN należy zaznaczyć, że powyższy limit dotyczy ubezpieczeń, których wysokość ustala się na podstawie m.in. wartości ubezpieczonego samochodu osobowego – ubezpieczenie AC. Inaczej będzie wyglądała sytuacja w przypadku ubezpieczeń OC i NNW, gdzie wysokość składki ubezpieczeniowej nie będzie zależeć od wartości nabywanego samochodu osobowego, co oznacza, że w koszty uzyskania przychodów można ująć pełną wysokość składek ubezpieczeń OC i NNW (dla pojazdu użytkowanego jedynie na potrzeby firmy).

W przypadku samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno na potrzeby firmy jak i potrzeby prywatne podatnik ma prawo ująć w kosztach firmy jedynie 75% wartości poniesionych wydatków eksploatacyjnych, w tym kosztów ubezpieczenia. W przypadku samochodów osobowych prywatnych wykorzystywanych również na potrzeby firmy podatnik ma prawo ująć w kosztach firmy jedynie 20% wartości wydatków eksploatacyjnych związanych z danym pojazdem.

Wartość początkowa samochodu osobowego

Wartość początkową zakupionego środka trwałego – w tym przypadku samochodu osobowego, będzie stanowić cena nabycia, która widnieje na fakturze, a więc pełną jego wartość. Wartość tę należy następnie powiększyć o koszty powiązane z zakupem, które to koszty zostaną poniesione do dnia przekazania danego samochodu osobowego do używania. Mogą to być wydatki związane z transportem, wyładunkiem, załadunkiem, montażem, ubezpieczeniem w drodze, a także opłatami skarbowymi itp.

Amortyzacja samochodu osobowego - ustalenie odpisów amortyzacyjnych

Po ustaleniu wartości początkowej naliczanie odpisów amortyzacyjnych samochodu osobowego należy rozpocząć od miesiąca następnego po miesiącu oddania powyższego składnika majątku do używania. Przy czym, dla prawidłowego obliczenia okresu amortyzowania naszego środka trwałego, odpisy amortyzacyjne winny obejmować również część nie stanowiącą kosztów uzyskania przychodu.

Przykład 1.

Przedsiębiorca nabył w dniu 15.01.2020 r. samochód osobowy o wartości 200 000 PLN. Wydatki związane z nabyciem oscylowały na poziomie 2 000 zł. Powyższy pojazd przekazano do używania w dniu 17.01.2020 r.

1. Najpierw ustalamy wartość samochodu osobowego dodając koszty nabycia związane z rejestracją danego pojazdu:

200 000 + 2 000 = 202 000 zł

2. Następnie przyrównujemy wartość danego samochodu osobowego do wartości ustawowej 150 000 PLN. Wartość ustawową ustalamy w następujący sposób:

202 000/150 000 = 1,35 

3. Pozostało ustalenie wysokości odpisu amortyzacyjnego oraz określenie części stanowiącej koszt uzyskania przychodu. Wielkość rocznej stopy amortyzacyjnej w przypadku samochodu osobowego wynosi 20%, a więc:

202000 zł x 20% = 40 400 zł

Kwota 40 400 zł stanowi roczną sumę odpisów amortyzacyjnych.

150 000  zł x 20% = 30 000 zł

Kwota 30 000 zł będzie stanowiła w tym przypadku roczną sumę odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt podatkowy.

4. Miesięczny odpis amortyzacyjny wynosić będzie:

40 400 zł / 12 = 3 366,67 zł

W koszty uzyskania przychodu należy miesięcznie przyjąć:

30 000 zł / 12 = 2 500 zł

Pozostała część odpisu amortyzacyjnego nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu.

Przykład 2.

Cena zakupu samochodu osobowego wynosi 180 000 zł. 

  1. Zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 20% w skali roku

Roczny odpis amortyzacyjny –36 000 zł

Roczny odpis stanowiący koszt uzyskania przychodu – 30 000 zł

Załóżmy dokonanie sprzedaży po 4 latach, wówczas koszty uzyskania przychodów w momencie zbycia wyniosą:

180 000 zł – 144 000 zł = 36 000 zł

Natomiast suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych zaliczonych już do kosztów podatkowych będzie wynosić:

30 000 zł x 4 = 120 000 zł

Łączna wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży po 4 latach wynosić będzie zatem 120 000 zł + 36 000 zł = 156 000 zł.

  1. Zastosowanie stawki amortyzacyjnej w wysokości 4% w skali roku.

Roczny odpis amortyzacyjny – 7 200 zł

Roczny odpis stanowiący koszt uzyskania przychodu – 6 000 zł

Załóżmy dokonanie sprzedaży po 4 latach, wówczas koszty uzyskania przychodów w momencie zbycia wyniosą:

180 000 zł – 28 800 zł = 151 200 zł

Natomiast suma wszystkich odpisów amortyzacyjnych zaliczonych już do kosztów podatkowych będzie wynosić:

6 000 zł x 4 = 24 000 zł

Łączna wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży po 4 latach wynosić będzie zatem 151 200 zł + 24 000 zł = 175 200zł.

Podsumowując, w przypadku nabycia samochodu osobowego przekraczającego wartość 150 000 PLN warto zaplanować niedaleką jego sprzedaż oraz zastosować obniżoną stawkę amortyzacyjną, co w konsekwencji umożliwi zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów większej kwoty, aniżeli przy zastosowaniu odpisów amortyzacyjnych w wielkości 20% w skali roku.

Samochód osobowy w ewidencji środków trwałych w systemie wfirma.pl

Zakupiony samochód na postawie faktury VAT bądź na podstawie umowy kopna-sprzedaży, w systemie wFirma.pl należy zaksięgować korzystając z zakładki WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/BEZ VAT » w wyświetlonym oknie należy wypełnić wymagane pola, gdzie jako RODZAJ WYDATKU należy wybrać ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO "KŚT. 741". Po wyborze rodzaju wydatku wraz z kategorią środków trwałych, system automatycznie uzupełni metodę oraz stawkę amortyzacji. Jeżeli do momentu wprowadzenia pojazdu do ewidencji środków trwałych zostały poniesione inne koszty związane z zakupem samochodu, wówczas w polu WART. POCZĄTKOWA + należy wprowadzić poniesiony wydatek np. koszt rejestracji.

Amortyzacja samochodu osobowego - księgowanie

Po zapisaniu wydatku, należy dokonać wyboru sposobu przeznaczenia pojazdu w działalności, co wpłynie na sposób odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdem.

Amortyzacja samochodu osobowego - sposób używania

Następnie, po wyborze sposobu użytkowania pojazdu system automatycznie wygeneruje dokument OT - przyjęcie środka trwałego, który należy wydrukować oraz przechowywać w dokumentacji firmy wraz z kopią dokumentu potwierdzającego zakup pojazdu. Aby wydrukować dokument przyjęcia środka trwałego należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE następnie należy kliknąć w w nazwę danego środka trwałego, po czym w podzakładce DOKUMENTY MAJĄTKOWE należy zaznaczyć dokument OT oraz wybrać opcję DRUKUJ.

Amortyzacja samochodu osobowego - przyjęcie środka trwałego

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów