0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wartości niematerialne i prawne a modernizacja

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w swoim majątku często posiadają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Poznaj najważniejsze informacje dotyczące środków trwałych. Sprawdź, co zaliczamy do WNiP oraz jak ustalić ich wartość początkową.

Czym są wartości niematerialne i prawne?

Przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte przez jednostkę (zakupione, otrzymane jako aport lub nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny), zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

 • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje
 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych
 • know-how
 • nabyta wartość firmy
 • koszty zakończonych prac rozwojowych.

Jak prawidłowo ustalić wartość początkową WNiP?

Przy ustalaniu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych stosuje się takie same zasady wyceny jak w przypadku środków trwałych:

 • w przypadku odpłatnego nabycia - cena nabycia
 • w przypadku nieodpłatnego przyjęcia (w tym w drodze darowizny) - aktualna cena rynkowa
 • w przypadku nabycia w formie wkładu niepieniężnego - wartość tego składnika zadeklarowana w umowie spółki, jednak wartość ta nie powinna być wyższa od jego wartości rynkowej.

Czy WNiP podlegają amortyzacji?

Tak, wynika to z przepisów prawa podatkowego. Jednak nie narzucają one bezpośrednio stawek amortyzacyjnych, jakie podatnik powinien zastosować. Wskazują natomiast minimalne okresy amortyzacyjne:

 • dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiące (maksymalna stawka amortyzacyjna 50%)
 • dla licencji na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych - 24 miesiące (maksymalna stawka amortyzacyjna 50%)
 • dla poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych - 12 miesięcy
 • dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - 60 miesięcy (maksymalna stawka amortyzacyjna 20%)

Czy dla WNiP należy prowadzić ewidencję?

Tak, zakupione wartości niematerialne i prawne należy ująć w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Elementy jakie powinna zawierać wyżej wspomniana ewidencja:

 • liczbę porządkową,
 • datę nabycia,
 • datę przyjęcia do używania,
 • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
 • określenie wartości niematerialnej i prawnej,
 • wartość początkową,
 • stawkę amortyzacyjną,
 • kwotę odpisów amortyzacyjnych.

Do ewidencji należy wprowadzić je najpóźniej w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Dodatkowo na tę okoliczność należy sporządzić dokument OT.

W KPiR należy księgować odpisy amortyzacyjne począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym przyjęto dany środek trwały do użytkowania.

Czy WNiP można modernizować?

W przepisach podatkowych nie znajdziemy czegoś takiego jak “ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych”. Oznacza to, że WNiP nie podlegają modernizacji. W związku z tym należy rozróżnić dwie sytuacje (jest to istotne zwłaszcza w przypadku licencji):

 • dokonanie nakładów na już posiadaną WNIP w ramach wcześniej udzielonej licencji na program komputerowy, w związku z tym to wartość nabytej aktualizacji programu, niezależnie od wartości zakupu, zaliczamy bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów
 • gdy wydatek wiąże się z nabyciem zupełnie nowej, odrębnej licencji w związku z aktualizacją programu komputerowego, będzie to oddzielna WNiP, którą należy poddać amortyzacji

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów